Детермінація та попередження злочинів у сімейно-побутовій сфері

(курсова робота з кримінології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Кримінологічна характеристика злочинів на сімейно-побутовому ґрунті ... 5
1.1. Поняття злочинів у сімейно-побутовій сфері ... 5
1.2. Характеристика злочинів на сімейно-побутовому ґрунті ... 10
Розділ 2. Причини та умови, що призводять до вчинення злочинів на сімейно-побутовому ґрунті ... 15
2.1. Причинно-наслідкові зв'язки насильницьких злочинів у сфері сімейно-побутових відносин ... 15
2.2. Основні причини насильницьких злочинів у сфері сімейно-побутових відносин ... 18
Розділ 3. Основні напрямки профілактики злочинів на сімейно-побутовому ґрунті ... 25
3.1. Загальні заходи запобігання насильницьким злочинам на сімейно-побутовому ґрунті ... 25
3.2. Заходи спеціально-кримінологічного призначення ... 27
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Детермінація та попередження злочинів у сімейно-побутовій сфері" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Детермінація та попередження злочинів у сімейно-побутовій сфері"

Курсова робота "Детермінація та попередження злочинів у сімейно-побутовій сфері" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Детермінація та попередження злочинів у сімейно-побутовій сфері", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Детермінація та попередження злочинів у сімейно-побутовій сфері" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Детермінація та попередження злочинів у сімейно-побутовій сфері" і призначений виключно для пошукових систем.

УНИВЕРСАЛИИ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ - вживаються в двох основних значеннях: 1) об'єктному, пов'язаному з визначенням веши, і 2) субьектном, пов'язаному зі здатністю думки, що виробляє критерії істинності або помилковості, прекрасної і потворної, блага і зла. Проблема универсалий виникла в античній філософії і пов'язана насамперед з іменами Платона і Арістотеля. У Платона (Парменид, 132 - 135) проблема универсалий поставлена як онтологічна, мова йде про реальне, самостійне існування ейдосм. У Арістотеля ця проблема поставлена онтологически, коли загальне розглядається 1) як питання про порядок (Метафізика, 1075а 10) і 2) як. ДІАЛЕКТИКИ - (від греч. dialektike" (techne) - мистецтво вести бесіду, суперечку) - филос. теорія, що затверджує внутрішню суперечність усього існуючого і мислимого і що вважає цю суперечність основним або навіть єдиним джерелом всякого руху і розвитку. Елементи Д. є у всякій філософії, що відстоює ідеали коллективистического суспільства (див.: Індивідуалістичне суспільство і коллективистическое суспільство). Такі елементи були, зокрема, ще в філософії Геракліта, прозваного за неясність ("диалектичность ) викладу своїх ідей Темним. Позднеє Д. як вчення про суперечність відродилася в. ЕТНОМЕТОДОЛОГИЯ - (ethто - народ, metod - методи, logy - 'дослідження; буквально - "вчення про те, як поступають народи") - радикальний теоретико-методологічний напрям в американській соціології, принципово переинтерпретировавшее на основі феноменологічних установок і процедур культурної і соціальної антропології предмет і задачі соціології як наукової дисципліни. Серед інших джерел Е. можна назвати лінгвістичну філософію Вітгенштейна і "діалектичну гиперемпиризм" Гурвича. З одного боку, Е. конституювалася на основі послідовного критичного відкидання класичної соціологічної спадщини внаслідок. Шенберг (SCHONBERG) Арнольд - (1884- 1951) Австрійський композитор і теоретик музики, один з найбільших представників музичного авангарду, розділ "нової венской школи". Його учнями і колегами були А. Берг, А. Веберн, Е. Веллес, Г. Ейслер і інш. З 1934 р. жил і працював в США. "Ш. почав творчий шлях в традиціях німецької музики кон. XIX в. У струнному секстеті "Просвітлена ніч" (1899), симфонічній поемі "Пеллеас і Мелізанда" (1902-03) - першому великому соч. Ш., в грандіозній за масштабами і складом виконавців кантаті "Гімну Гурре" (1900-11), 1-м струнному квартеті (1905).
Кожна вагома структурна частина курсової "Детермінація та попередження злочинів у сімейно-побутовій сфері" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КАМЮ (CAMUS) Альбер (1913-1960) - франц. філософ-есеїст, письменник, журналіст. Вивчав філософію до Алжіру, ун-те. Керував Театром праці в Алжірі, брав участь в Опорі, співробітничав в підпільній газеті "Комба", після звільнення - її гл. редактор. Літ. популярність придбав в 1942 (роман "Сторонній" ("Чужий") і філос. есе "Міф про Сізіфа"); виступав як драматург ("Калігула", 1945, і ін. п'єси), прозаїк (романи "Чуму", 1947, "Падіння", 1956, і ін.), публіцист. Найбільша теор. робота До. - книга "Бунтуюча людина", 1951. У 1957 отримав Нобелівську премію по літ-ре; загинув в автомобільній катастрофі. Літ. спосіб оформлення теор. ідей. ГУМИЛЕВ ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ - (1912-1992) - радянський етнолог, творець пассионарной  теорії  етногенеза,  відкрив  феномен  комплиментарности, виявив чинник розвитку етнічних систем - енергію, яка пояснювала закони формування суперетноса. Підхід, запропонований  Гумільовим, відповідає стандартам межпланетарного аналізу, оскільки пояснює процес етногенеза викидами космічної енергії. Виникаюче на основі цих викидів явище пассионарного (від лати. passio - пристрасть) стрибка приводить до виникнення етноса, який існує 12 000-15 000 років і проходить стадії підйому,  акматическую стадію, фазу надлому, інерційну, стадію обскурации. ПРОСТІР В ІНДІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ - Індійська думка не виробила єдиного поняття простору, аналогічного відповідній категорії європейської філософії. Філософська концепція простору в Індії (як і в Європі) створювалася через трансформацію "собитийного" простору міфа і ритуалу. При цьому в Індії виникло не одне, а два поняття простору - "акаша" (akasa) і "диш" (dis, букв. - країни світу), відповідні як би двом концепціям: "простір-вмістище" і "простір-місце-напрям". Універсалізація просторових характеристик, що мали різне сакральное значення в ритуалі.
У вступі курсової "Детермінація та попередження злочинів у сімейно-побутовій сфері" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ШИЗОАНАЛИЗ - некласичний метод естетич. і культурологич. досліджень, Делезом, що пропонується і Ф. Гаттарі як альтернатива психоаналізу. Принцип, відмінність від психоаналізу полягає в тому, що Ш. розкриває нефигуративное і несимволич. несвідоме, чисте абстр. образ в тому значенні, в якому говорять об абстр. живопису. Ш. мислиться як теор. підсумок подій літа 1968, що завдали удару не тільки по капіталізму, але і по його духовному плоду - психоаналізу, виявивши їх загальну межу - шизофренію. Спонукатиме. стимулом створення нового методу послужило прагнення зламати усталений стереотип зап. інтелігента.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ - представлення масової свідомості, що придбаває часом наукові форми, про існування Е. як особливої форми діяльності, протилежної труду і існуючої за його рахунок; суб'єкт Е. ототожнюється з суб'єктом зла і спричиняє дискомфортное стан. Е.-етичне уявлення про несправедливість певних економічних відносин, може виразитися в формі политекономического вчення про існування систематичного привласнення результатів труда одних людей іншими без відповідної компенсації. Це уявлення чинить сильний тиск на економічну науку, на політичну економію, підводячи під неї вненаучное основу. Маркс намагався створити. КОМЕНСКИЙ Ян Амос - (28 березня 1592, Нівніца - 15 листопада 1670, Наарден, Голландія) - чеський педагог, гуманіст і філософ. Вчився в Герборнськом ( 1611 - 12), Гейдельбергськом (1613) університетах; був вибраний священиком (Фульнек, Богемія, 1618), першим єпископом (1650) протестантської общини "чеських братів", разом з якими зазнавав гоніння; жил у вигнанні в містах Польщі, Угорщини, Швеції, Голландії. Починаючи з 1614 був вчителем, ректором в школах, займався практичною педагогікою; все життя боровся за відновлення Чехії і свободу віросповідання. Отримав популярність в Європі трудами по педагогіці.
Список літератури курсової "Детермінація та попередження злочинів у сімейно-побутовій сфері" - більше 20 джерел. ЕМПЕДОКЛ - з Акраганта (ок. 490 - ок. 430 до н, е.), інш.. філософ. По констрасту з Анаксагором (відокремлене життя вченого, просвітить. конфлікт з релігією) антич. биографич. традиція малює Е. оратором і гос. діячем (вождь демократич. партії, хоч і аристократ по народженню) і в той же час - лікарем і чудотворцем шаманско-знахарського типу. Гротескне поєднання ионийской натурфилософии і орфикопифагорейского вчення про душу в поемах Е. знаходиться відповідно повному до цього образу. Осн. соч. поеми (високохудожественні, на відміну від поеми Парменіда): "Про природу" і "Очищення". РАЦІОНАЛІЗМ - (етичний) (лати. rationalis - розумний) - методологічний принцип, лежачий в основі мн. домарксистских і нек-рих совр. теорій моралі. Як і в філософії, Р. в етиці виражається в спробах створити всеосяжну дедуктивну систему моральності, побудовану в порядку спільності вхідних в неї понять і уявлень, знайти універсальний моральний принцип, з к-рого можна було б логічно вивести всі хонкретні вимоги моральності застосовно до різних ситуацій. Моральні представлення людей в своїй сукупності дійсно утворять цілісну систему логічно взаємопов'язаних понять (Свідомість моральна), в до-ой більш приватні.

ІНДИВІДУАЛІЗМ І ХОЛИЗМ (в соціальному пізнанні) - методологічні, онтологічні і ціннісні установки, протистояння яких відбилося в стилі історичних, соціологічних і економічних концепцій в XX в. У онтологічному плані індивідуалізм вважає, що суспільство складається тільки з людей і їх дій, а яких-небудь надиндивидуальних сутностей або субстанцій не існує (соціальний атомізм). Прихильники ж холизма вважають, що хоч соціальна цілісність залежить від дій і установок індивідів, онтологически вони не тотожні цим діям, а керуючі ними закони не редуцируеми до закономірностей поведінки індивідів. Ряд філософів і соціальних теоретиків (Мизес.
Посилання в тексті роботи "Детермінація та попередження злочинів у сімейно-побутовій сфері" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Обмениш - Нехрещене немовля, дитина, що народилося від диявола, бесененок. Біси викрадають дітей і підміняють своїми чертенятами нехрещених людських немовлят. Без розбору біси відносять і тих, яких в серцях проклинають матері, і таких, яким в недобру годину скажуть недобре (чорне) слово, на зразок: "Хоч би рис тебе поніс". Відносять і немовлят, залишених до хрещення без належного нагляду, тобто коли немовлятам дають заснути, не перехрестивши їх, дають чхнути і не поздравствуют агельський душу, не побажають зростання і здоров'я. Особливо не радять зівати в банях, де звичайно породілля проводять. РОДЖЕР БЕКОН (ROGER BACON) (біля 1214-после 1294) - філософ і природодослідник, представник оксфордської школи, що відрізнявся енциклопедичними пізнаннями і широтою наукових інтересів. Основні твори: "Великий твір" ("Opus Majus"), "Малий твір" ("Opus Minus"), "Третій твір" ("Opus Tertium"), "Компендій філософії" ("Compendium Studii Philosophiae") і ін. Р.Б. вважав, що існують три способи пізнання: авторитет, який спирається на міркування, і досвід, на якому грунтується всяке знання. Приділяючи велику увагу "досвідченій науці" як "владичиці умоглядних наук", Р.Б. виявився набагато ближчим до арабських мислителів (Ібн Синій, Аль-фарабі і. ПЕРФОРМЕНС - (англ. performens - уявлення, дія) - вигляд концептуального мистецтва, що спеціалізується на зображенні переживань, станів свідомості, соціально-психологічних явищ, виникаючих в процесі людського спілкування. Засобом і матеріалом творчості в П. служать тіло, зовнішній вигляд, жести, поведінка художника, що бере на себе роль актора. Істокамі П. вважаються поширені на початку XX в. действа, живі картини, демонстрації футуристів (Футуризм) і дадаистов (Дадаїзм), а також порівняно недавня практика хеппенингов. Замість створення цілісних, закінчених худож. произв. П. представляє ефемерні дії.

Гроші - по [10] особливий товар, що виконує роль загального еквівалента. Функція грошей: міра вартості, засіб звертання, скарб, засіб платежу, всесвітні гроші. Функцію міри вартості гроші виконують як ідеальні, рахункові гроші, з нею пов'язані ціна і масштаб цін. При капіталізмі гроші виступають як грошовий капітал. При соціалізмі гроші - загальна форма обліку витрат суспільного труда, планування і організації виробництва і розподілу сукупного суспільного продукту відповідно до економічних законів (?) соціалізму. Паперові гроші мають примусовий або договірний статус, проте, як і будь-які інші, що. Свобода совісті - яскравий приклад демагогії, заснованої на неправильному (брехливому) застосуванні слів, наприклад: комуністична принциповість, центральне розвідувальне управління, розділення влади і т.п.. Навіювання беззахисній дитині, не здатній самостійно розібратися в суті суспільного феномена, ідеї Бога є прямим порушенням природних прав особистості і повним аналогом спокушання малолітніх. У якійсь мірі йому ще допустимо говорити: є, мол, люди, що вважає, що Бог є; ці люди роблять то-то і то-то. Але не можна говорити, що Бог є, оскільки це ще не доведене і поки все грунтується на Вірі. Навіть. БЖЕЗИНСКИЙ Збігнев - (р. 28.3,1928, Варшава), амер. соціолог, політолог і гос. діяч. З 1938 живе в США. У 1977-81 помічник президента США по нац. безпека. У книзі про армію, политич. ладі, внеш. політиці СРСР і його взаємовідносинах з інш. социалистич. країнами Б. виступає як рядовий советолог і войовничий антикомуніст. У неодноразово перевидававши шийся роботі "Політіч. влада: США/СРСР" ("Political power: USA/USSR", совм, з S. R. Huntington, 1964) Б. ідеалізує амер. гос. капіталізм і намагається дискредитувати сов. политич. лад, піддає критиці "праворуч" теорію конвергенції двох систем як. КОГНИТИВНИЙ ДИСОНАНС - (лати. dissonans - неструнко звучний, cognitio - знання, пізнання) - концепція в соціальній психології, що пояснює вплив на людську поведінку системи когнитивних елементів, що описує формування під їх впливом мотивацій соціальних дій. Теорія К.Д. - одна з "теорій відповідності", що засновуються на приписуванні особистості прагнення до зв'язного і впорядкованого сприйняття свого відношення до миру. Уперше сформульована Ф. Хайдером (1944). Модель когнитивного поля суб'єкта описується поняттям балансу - ситуації, в якій одиниці, що сприймаються і емоції співіснують без стресу, тому немає тиску до зміни ні.