Доказове право в системі кримінально-процесуального права

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Місце доказового права у системі права ... 5
Розділ 2. Аналіз основних положень доказового права в системі кримінального процесу ... 12
2.1. Поняття доказового права і теорії доказів у кримінальному процесі ... 12
2.2. Завдання кримінально-процесуального законодавства і доказового права ... 18
Розділ 3. Місце теорії доказів у системі наукових знань ... 27
Висновки ... 34
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Доказове право в системі кримінально-процесуального права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Доказове право в системі кримінально-процесуального права"

Курсова робота "Доказове право в системі кримінально-процесуального права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Доказове право в системі кримінально-процесуального права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Доказове право в системі кримінально-процесуального права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Доказове право в системі кримінально-процесуального права" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРЕКРАСНЕ - одна з головних категорій класичної естетики, що характеризує традиційні естетичні цінності (див. Естетичне). Вона виражає одну з основних і найбільш поширених форм неутилітарних субьектобьектних відносин, пов'язана з естетичною насолодою, досконалістю, оптимальністю духовно-матеріального буття, ідеалами, стилем і т. п. Нарівні з благом і істиною прекрасне - одне з древнейших понять культури, богословия, філософської думки. У имплицитной естетиці з древнейших часів терміни "прекрасне" і "краса" вживалися в контексті космології, метафізики, богословия практично як. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ - філософська дисципліна, предметом якої є процес виникнення і розвитку філософського знання. І.Ф. являє собою теоретичну реконструкцію, інтерпретацію і критичне осмислення цього знання, виявлення внутрішнього зв'язку і взаємообумовленості його складових, представленого різними філософськими течіями, школами і напрямами, а також виявлення їх социокультурной обумовленості. Будучи специфічним способом філософського дослідження, що має справу з проблемами, невходящими безпосередньо в корпус ідей філософії як такої, І.Ф. і відповідні дослідження уперше виникають ще в античності, являючи собою критичний. Ієрархія наук в античності - Послідовне розділення в античності філософії і науки як точного мислення, з одного боку, і техніки і механіки - з іншої, передбачає і розділення в рамках самої, науки. Платон стоїть на тій точці зору, що те, що почуттєво сприймається, текуче і що стає не можна знати точно - лише приблизно, більш або менш. Аристотель же хоч і приймає можливість точного знання про природу, але відносить його до персоною, не пов'язаною з математикою науці - фізиці, що будувалася ним з абсолютно інакших основ (ср. Платон, "Філеб" 24Ь; Аристотель, "Метафізика" II 3, 995а15-18). Таким чином, наука пізнає. Філософія - (від греч. phileo - люблю і sophia - мудрість) - особлива форма духовного освоєння світу, вчення про загальні принципи перебування людини в світі, взаємодії з ним і його перетворення. Ф. виникає в VII-VI вв. до н. е. в Древній Греції і на Сході - в Індії і Китаї. Для грецького філософа Платона Ф. - це мислення про вічне і нескороминуще. Пифагор убачає в Ф. лише любов до мудрості і до етичного життя. Аристотель бачив корінь Ф. в здивуванні, а предмет її в дослідженні перших "початків і причин". Поруч з упевненістю у високому призначенні Ф., з переконаністю в її привілейованому.
Кожна вагома структурна частина курсової "Доказове право в системі кримінально-процесуального права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ясперс (JASPERS) Карл - (1883-1969) "Німецький философ-екзистенциалист, психолог, культуролог. Закінчивши в 1901 р. класичну гімназію, навчався на юридичному і медичному ф-тах Гейдельбергського ун-та. Велику популярність Я. принесли роботи по психопатології видатних діячів європейської культури (Гельдерлина, Сведенборга, Ван Гога, Ніцше, Стріндберга). Філософські погляди Я. знайшли відображення в тому, що вийшов в 1931-32 рр. тритомнику "Філософія". У роки нацизму він знаходився в опозиції до правлячого режиму. У післявоєнний час Я. стає одним з духовних лідерів Німеччини. Культурологические. ТРАКТАТ ПРО ЦИВІЛЬНЕ ПРАВЛІННЯ - твір Локка (1690). Книга, анонімно видана в Лондоні, була озаглавлена "Два трактати про правління". У першому з них Локк критикував помилкові, на його думку, політичні принципи Р.Філмера і його учнів; повна ж назва другого - "Досвід про походження, межі влади і цілі цивільного правління". Другий трактат присвячений проблемі джерел, області дослідження і принципів істинного філософського вчення про політику. Фигурант критики Локка Філмер виправдовував існування абсолютної монархічної влади божественним правом: король-де отримує владу безпосередньо від Бога. Центральна його теза - порівняння. МИСТЕЦТВО І ПОЛІТИКА - (від греч. politika - державні або суспільні справи). - Между И. і п. як діяльністю, що виражає відносини між класами, націями і інш. соціальною спільністю, їх участь в справах держави, існують багатоманітні, складні, суперечливі зв'язки. Відстоюючи певні світоглядні ідеали, прямо або непрямо відображаючи суспільні процеси в конкретну історичну епоху, І. надає вплив на боротьбу різних політичних сил, залучається до сфери П. Етот процес носить опосередкований характер і виявляється через ідеї, к-рі художник черпає в об-ве і к-рі втілює в тих, що створюються їм произв. І. Наїболеє рельєфно зв'язок І. з.
У вступі курсової "Доказове право в системі кримінально-процесуального права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ІСТОРИЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ - вчення об об-ве, матеріалістично вирішальну основне питання філософії застосовно до історії і що досліджує на цій основі общесоциологические закони історичного розвитку і форми їх реалізації в діяльності людний. І. м. складає теоретичну і методологічну базу соціології і інш. суспільних наук. Всі домарксистские філософи, в т. ч. матеріалісти, були ідеалістами в розумінні суспільного життя, оскільки зупинялися на констатації того факту, що на відміну від природи, де діють сліпі сили, в об-ве діють люди - істоти свідомі, що керуються в своїх діях ідеальними спонуками. Ленін вказував, що сама ідея.

антиОХ Аськалонський - (130-120 до н.е., Аськалон в Палестіне - невдовзі після 69 до н. е.) - философ-платоник. Організував в Афінах свою школу, що називалася "древньою Академією", як повідомляє в "Бруте" (315) Цицерон, що слухав Антіоха в 79 (sex menses cum Antiocho veteris Academiae... philosopho fui). Вчителі Антіоха - стоїки Мнесарх (Numenius, fig. 28, 13 des Places) і Дардан (Cic., Lucullus 69), хоч ми не можемо сказати, чи належав коли-небудь антиОХ формально до стоїчної школи, розділ Академії Філон з Ларіси, відкритий розрив з яким стався ок. 87 - 86. Филон заперечував. БЕЛЛ ДАНИЕЛ - (р. 1919) американський соціолог і політолог, автор концепція  постиндустриального суспільства, який в книзі "Грядуще постиндустриальное суспільство" запропонував історичну періодизацію суспільств: доиндустриальное, індустріальне і постиндустриальное. Постиндустриальний етап починається в XXI віці.  Цей етап пов'язаний головним чином з комп'ютерними технологіями, телекомунікацією. У його основі лежать  чотири инновационнихтехнологических процеси: 1) перехід від механічних, електричних, електромеханических  систем  до  електронних  привів  до  неймовірного  зростання  швидкості.
Список літератури курсової "Доказове право в системі кримінально-процесуального права" - більше 20 джерел. ЛУКАСЕВИЧ Ян - (21 грудня 1878, Львів - 13 лютого 1956, Дублін) - польський логік і філософ, один з головних представників Львовсько-варшавської школи, зачинатель досліджень за математичною логікою в Польщі. Філософську освіту отримав у Львові під керівництвом К. Твардовського, потім в Берліні і Лувене (Бельгія). Професор Варшавського (1915 - 39) університету; ректор Варшавського університету (1922 - 23 і 1931 - 32); академік Польської АН з 1937, а після 2-й світової війни - проф. Королівської Ірландської академії в Дубліне з 1946. Метою логічних досліджень Лукасевич вважав передусім розробку точних. ЦЗИН ВЕЙ - (кит., буквально - основа і качок) - поняття китайської філософії і культури, що виражає ідею геометрико-текстологической структурної впорядкованості. Має на увазі мережу подовжньо-вертикальних і поперечно-горизонтальних ліній. Вузьке значення цзин вей - "канони і апокрифи" - пов'язано з поняттям "знаків/писемності/ культури" (вень) як початку, за допомогою якого на людське суспільство переноситься упорядковуюча общекосмическая структура: "Представлення Поднебесной в лініях основи і качка називається вень".

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ ТЕХНІКИ - Древньогрецький філософ Анаксагор бачив головну відмінність людини від тварин у володінні людиною своїми руками.  Аристотель, пояснюючи це, писав: руки знаходять свій  статус завдяки розуму, що  робить людину ще і  політичною твариною. Арабський мислитель Ібн Хальдун в книзі "Мукадцима", розглядаючи природу людини, затверджував, що, завдяки розуму, труду і науці він знайшов "людські здібності". При цьому  основним знаряддям людини, крім мозку, виступають його руки як знаряддя труда. Древнеримский лікар Гален в своєму класичному труді "Про частини людського.
Посилання в тексті роботи "Доказове право в системі кримінально-процесуального права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РОБОЧИЙ КЛАС в псевдосинкретизме - на мові науки в модернизированной формі відтворює ідею своєрідного посередника, трикстера між масою селян і державністю, між традиційним типом виробництва і сучасним. При цьому підході передбачається, що Р. до. стає грунтом нового суспільства, втягуючи в себе всіх трудящих, насамперед селянство, перетворюючи сільськогосподарський труд в різновид труда індустріального, долаючи розкол. Цей підхід до Р. до. лежить на перетині двох ідей. По-перше, необхідність модернізації, що вимагає людей, пов'язаних з сучасним виробництвом, з містом. По-друге, необхідність вписування цих людей в манихейскую ідею. ИБН РУШД Абу ал-Валид Мухаммад Ібн Ахмад - [латинизиров. Аверроес (Averroes)] (1126, Кордова, Іспанія - 1198, Марракеш, Марокко) - арабо-мусульманський філософ, представник арабоязичного перипатетизма, вчений і лікар, правознавець. Народився в сім'ї потомствених кадиев-суддів, дістав освіту по мусульманських релігійних науках, медицині і філософії. По рекомендації Ібн Ууфаїла в 1169 альмохадский халиф Абу Йакуб Йусуф доручив Ібн Рушду скласти коментарі до ряду робіт Арістотеля, в цьому ж році він став верховним кадием в Севілье. Два роки через Ібн Рушд повернувся в Кордову, де зайняв пост верховного кадия. Потім по запрошенню того ж халифа. ГЕРМЕНЕВТИКА - (греч. Hermeneuo - роз'яснюю) - мистецтво і теорія тлумачення, що має на меті виявити значення тексту, виходячи з його об'єктивних (значення слів і їх історично зумовлені варіації) і суб'єктивних (наміру авторів) основ. Виникає в період еллінізму в зв'язку з інтерпретаціями і дослідженням класичних текстів (напр., Гомера) і розвивається в середні вв. і епоху Відродження в рамках тлумачення священного писання (екзегетика). У 19 в. починається розвиток т. наз. "вільної Г., не обмеженої предметом, межами значення тексту. Основоположником цієї Г. став Шлейермахер, к-рий поставив задачу "ужиття.

Архетіп - (від греч. arche - початок і typos - образ) Прообраз, первинний образ, ідея; одна з головних категорій "аналітичної психології" К.Г.Юнга. У нетермінологічному значенні прообразу, прототипу поняття А. активно використовувалося в античній філософії і патристической естетиці. Характер глобального культурологического терміну придбало з часів Юнга. У нього А. "співвідноситься з несвідомою активністю людей. Нарівні з інстинктами, А. є природженими психічними структурами, що знаходяться в глибинах "колективного несвідомого", і складають основу загальнолюдської символіки. СІЛЬ - символ життєвої енергії, оскільки сприяє розвитку апетиту, отриманню нової енергії, так необхідної для життя. Відвертає нещастя; вважається, що сіль володіє магічними властивостями, здатними не допустити хвороби, аварії, катастрофи, загалом, усього, що негативно впливає на життя людини. У дохристиянський час сіль на Русі використали як універсальний засіб для боротьби з відьмаками і іншою нечистою силою, переслідуючої людей. Сіль - білого кольору - сприймалася як частинка чудодійного зілля, здатного зупинити "нечистих". Сіль - символ єдності води і вогню, оскільки добують її за. ИЕРУСАЛИМ, JEROSALEM - (Септуаг.) і Hierosolyma (Вульгата.) По-єврейському це пишеться Yrshlim, або "місто спокою", але древні греки вдало назвали його Hierosalem, або "Таємним Салемом", оскільки Ієрусалім є відроджений Салем, де Мельхизедек був Царем-Иерофантом, визнаним астрологом і поклонником Сонця, "Самого Вищого", між іншим. Там правил в свою чергу також Адони-Зедек і був останнім з його Аморітських Правителів. Він вступив в союз з чотирма іншими правителями, і ці п'ять царів відправилися відвойовувати Гидеон, але (згідно з "Іїсусу Навіну", X) потерпіли в цій битві поразку. І не дивно, оскільки. НУАРЕ ЛЮДВИГ - (1827-1897) - німецький письменник, представник філософського монізму, який, розглядав здатність людини робити знаряддя як істотну його відмінність від тварини. У своїх основних роботах "Походження мови" (1877) і "Знаряддя і його значення в історичному розвитку речовини" (1880) Нуаре обгрунтовує ідею про те, що тільки з появою знарядь труда  починається  справжня  історія  людства.  У  знаряддях  труда  людина втілює принцип творчості. Створення і застосування знарядь - головні джерела розвитку людської свідомості. У знаряддях труда людина  "проектує" власні органи.