Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років ... 5
1.1. Поняття покарання ... 5
1.2. Поняття та види звільнення від покарання і його відбування та відмінність звільнення від покарання від звільнення від кримінальної відповідальності ... 8
1.3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням ... 12
Розділ 2. Аналіз особливостей звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років ... 18
2.1. Характеристика звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років ... 18
2.1. Застосування інституту звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, та його роль у досягненні цілей кримінальної відповідальності ... 22
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років"

Курсова робота "Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Звільнення від відбування покарання вагітних жінок...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Звільнення від відбування покарання вагітних жінок..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Звільнення від відбування покарання вагітних жінок..." і призначений виключно для пошукових систем.

КІНОМИСТЕЦТВО (епистемологический аспект) - універсальний мир мистецтва в 20 сторіччі, породжувач і зразки масової культури, і шедеври елітарного експериментального характеру, сфера додатку рафінованих филос. ідей, і в той же час єдиний вигляд мистецтва, що спирається на великі фінансові і організаційні кошти. Саме в історії розвитку киноязика і його головних результатах очевидні парадигми культури епохи. Кіно виникло біля 1900 як масова ярмаркова забава самого невибагливого смаку. По своїх первинних намірах і амбіціях воно стояло поруч з демонстрацією раритетів, клоунадою, мистецтвом фокусників і інших представників "низової культури" (М. АЛЬБЕРТ (ALBERT) Ганс (р. в 1921) - німецький філософ, соціолог, економіст. Представник "критичного раціоналізму", який трактував в дусі необхідності розвитку самокритики власних основ, прийняття принципів плюральности і конструктивности наукових теорій, посилення в ньому критичної складової. Відстоював тезу про неминучість технологизации сучасного соціального (по)знання, що є основою відповідальних соціально-політичних рішень. Вважається розробником політичної філософії "критичного раціоналізму". Крім ідей Поппера (А. вважали навіть "ортодоксальним попперианцем") в його концепції помітний вплив Г.Дінглера (свого роду, що. Ясперс про історію і осьовий час - В післявоєнні роки Ясперс, з одного боку, із зростаючою тривогою попереджав про небезпеки тієї прикордонної ситуації, в яку все людство увергло атомну зброю. З іншого боку, він вьвдвинул ідею "осьового часу", "осьової епохи" (die Achsenzeit), яку історично зв'язав з виникненням християнства і інших світових релігій і суть якої убачав в наступному: "У ці епохи склалися всі ті основоположні категорії, за допомогою яких ми сьогодні мислимо; були закладені основні принципи світових релігій, виходячи з яких люди живуть до сьогоднішнього дня. У цьому значенні був зроблений перехід в універсальне". У. СОЦІАЛІСТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ - вищий тип соціальної революції, спосіб переходу від капиталистич. суспільно-економич. формації до коммунистич. формації. Початок епосі соціальної революції пролетаріату поклала Велика Окт. социалистич. революція. С. р. вирішує комплекс зруйнує. і созидат. задач: взяття влади робочим класом, злам старої гос. машини, затвердження суспільств. власність на кошти произ-ва, створення системи сознат. управління економич. і соціальними процесами, ліквідація експлуатації людини людиною, класових і нац. антагонізмів, розвиток социалистич. демократії, культурна революція. С. р. в широкому значенні слова.
Кожна вагома структурна частина курсової "Звільнення від відбування покарання вагітних жінок..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЛЕССИНГ (LESSING) Теодор (1872-1933) - німий. філософ; отримав ступінь д-ра філософії в Ерлангене. Осн. проїзв.: "Історія як додання сенсу безглуздому", "Захід Землі в дусі. Європа і Азія", "Введення в совр. філософію", "Розривши в етиці Канта", "Символіка человеч. образів", "Філософія як дія", "Ніцше", "Єврейська ненависть до самого собі", "Шопенгауер, Вагнер і Ніцше", "Проклята культура", "Самотні пісні". Осн. ідеєю "Заходу Землі в дусі" стало розуміння "духу" як кінця єств. стани людини. Л. уподібнює "метафізіч. свідомість" (так називає він совр. форму наукового пізнання) копью ахіллеса, держак к-рого здатний зціляти. КОСМОС - (греч. kosmos - пристрій, впорядкованість, прикраса) - філософська категорія, фіксуюча уявлення про мир як про впорядковану і структурно організовану цілісність, підлеглу в своїй динаміці іманентної закономірності; базове поняття метафізики (див. Метафізика, Лого-центризм). Основними характеристиками К. є: 1) оформленность як конфігурована визначеність вигляду; 2) дифференцированность, тобто виделенность і конституированность складових частин; 3) структурность як ієрархічна впорядкованість елементів; 4) наявність іманентного еволюційного потенціалу, що реалізовується, як правило, в. Кубофутурізм - Локальний напрям в російському авангарді (в живописі і в поезії) почала XX в. У зображальному мистецтві К. виник на основі переусвідомити мальовничих знахідок сезаннизма (див.: Сезанн ), кубізму, футуризму, російського неопримитивизма. Основні роботи були створені в період 1911-1915гг. Найбільш характерні картини К. вийшли з-під кисті К.Мальовича, а також були написані Бурлюком, Пуні, Гончарової, Розанової, Попової, Удальцової, Екстер. Перші кубофутуристические роботи Мальовича експонувалися на славнозвісній виставці 1913 р. "Мішень", на якій дебютував і лучизм Ларіонова. На.
У вступі курсової "Звільнення від відбування покарання вагітних жінок..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ІДЕАЛ - (від лати. idealis, греч. idea - образ, ідея) - 1) в загальновживаному значенні: а) вища міра цінного або найкращий, завершений стан к. явища, б) індивідуально прийнятий стандарт (зразок, що визнається ) ч.-л., як правило, що стосується особистих якостей або здібностей; 2) в суворому етичному значенні: в теоретичному плані - а) найбільш загальне, універсальне і, як правило, абсолютне етичне уявлення (про благом і повинному), в нормативному - б) досконалість у відносинах між людьми або - в формі суспільного вищий зразок етичної особистості. І. як спеціальне поняття ціннісної.

КАНТ (KANT) Іммануїл - (1724 - 1804) - родоначальник німий. класичної філософії, "Основна межа філософії Канта є примирення матеріалізму з ідеалізмом, компроміс тим часом і іншим..." (Ленін В. І., т. 18, з. 206). Естетичні переконання К. в "докритический" період розвитку його філософії (до 1770 р.) не приведені в систему. Передбачаючи естетику руху "Буря і натиск", гл. увагу він приділяє переживанням людини ("Спостереження над почуттям піднесеного і прекрасного", 1764), В 70-е рр. К. сформулював два найважливіших естетичних поняття - "естетична видимість". МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ СУСПІЛЬСТВ (МФФО) - неурядова всесвітня організація, заснована в 1948. Її основні цілі: прямий внесок в розвиток вільних професійних зв'язків між філософами всіх країн, посилення контактів між інститутами, суспільствами і періодичними виданнями, присвяченими філософії; збирання документації, корисної для розвитку філософських досліджень; спонсирование кожні п'ять років Всесвітнього філософського конгресу (з 1900); зміцнення філософської освіти, видання трудів і допомога філософському дослідженню глобальних проблем. МФФО - також спонсирует великі міжнародні конференції і інші філософські збори більш.
Список літератури курсової "Звільнення від відбування покарання вагітних жінок..." - більше 20 джерел. МЕРИНГ Франц - (27.2.1846, Шлаве - 29.1. 1919, Берлін), діяч німий. робочого руху, філософ, історик і лит. критик, марксист. З 1882 д-рфилософии. По своєму світогляду М. спочатку не виходив за рамки бурж. радикалізму з социалистич. відтінком. До 1890 в основному завершився перехід М. від ідеалізму до диалектич. і историч. матеріалізму, від бурж. демократизму до проліт. соціалізму. У 1891 М. вступив в ряди с. партії. З цього часу своє обдаровання вченого і публіциста М. віддавав пропаганді марксистського світогляду, активно виступав проти ревізіоністів і реформістів. М. вітав Революцію 1905-07 в Росії;. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА - поняття, що широко використовується в соціології, антропології і культурологии, вказуючому сукупність стійких елементів соціальної системи (інститутів, ролей, статусів), відносно незалежних від незначить. коливань у відносинах між системою і середою і що забезпечують спадкоємність і стійкість моделей поведінки і соціальних відносин у часі. Це поняття має багату предисторию, пов'язану з уявленнями об об-ве як організованій, структурованій, неоднорідній системі, але було введено в категориальний апарат соціальних наук в 19 в., гл. обр. завдяки социол. теорії Спенсера, к-рий поставив вивчення С. з. в.

Число як суще в античності - Антична філософія стоїть на тій точці зору, що все пізнаване пізнається в його единораздельности, тобто єдності і цілісності, але такій єдності, в якій помітні всі можливі його подальші розчленовування, - тобто разом з принципом розрізнення його внутрішньої структури. Таким принципом розрізнення, тобто бачення початкового справжнього вигляду, прообразу, виступає число. Число розуміється і приймається (багатьма) античними мислителями як перша суть, що визначає всі багатоманітні внутрикосмические зв'язки світу, заснованого на мірі і числі, пропорційного (симетричного) і гармонійного.
Посилання в тексті роботи "Звільнення від відбування покарання вагітних жінок..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Трансцендентальний ідеалізм - (transzendentale Idealismus - ньому.) Термін кантовской філософії. У широкому значенні вживається як один з синонімів критичної філософії. У вузькому і більше за точному значенні, вчення про суб'єктивну природу простору і часу як апріорних формах чуттєвості. Трансцендентальная ідеальність простору і часу є констатація того, що пространственно тимчасові якості не властиві речам самим по собі (ин "трансцендентальний" означає в цьому випадку той, що "відноситься до речей взагалі"). Трансцендентальний ідеалізм - один з наріжних каменів критичної філософії Канта. Саме на вченні про суб'єктивну природу. неПРОТИРІЧЧЯ ЗАКОН - один з основних принципів логічного міркування, згідно з яким два взаимнопротиворечащих висловлювання не можуть бути одночасно істинними, тобто одне з них повинне бути помилковим. Формулювання цього закону сходить до софістів. Аристотель формулює непротиріччя закон передусім як універсальний принцип буття, найбільш достовірний з всіх початків: ".. невозможно,. щоб одне і те ж в один і той же час було і не було властиве одному і тому ж в одному і тому ж відношенні" (Met. IV, 3 1005b 20 - 21). Однак у Арістотеля є і не онтологічна, а чисто логічне формулювання закону несуперечності:. ЗОЛЬГЕР Карл Вільгельм Фердінанд - (28 листопада 1780, Шведт-на-Одере - 25 жовтня 1819, Берлін) - німецький філософ, естетик. Вчився в університеті Галле. У 1809 - 11 - доцент, а потім екстраординарний професор Франкфуртського університету; з 1811 - професор Берлінського університету. Випробував вплив філософії Фіхте, романтиків, Шеллінга, Гегеля. Розроблена естетична концепція викладена в його головній роботі "Ервін. Чотири діалоги про прекрасне і мистецтві" (Erwin. Vier Gesprache uber das Schone und die Kunst, Bd. 1 - 2.1815, русявий. пер. 1978), в трактаті-діалозі "Філософські бесіди" (Philosophische.

ПРЕДСУЩЕСТВОВАНИЕ - Термін, що використовується для вказівки тієї, що ми жили раніше. Те ж, що перевтілення в минулому. Подібна думка висміюється одними, відкидається іншими, називається безглуздої і неспроможної третіми; все ж це саме древнє і найбільш поширене вірування з незапам'ятних часів. І якщо це вірування було цілком прийнято самими найтоншими філософськими розумами дохристиянського світу, то, звісно, буде тільки справедливо, що деякі з наших сучасних мислячих людей також повинні вірити в це або, принаймні, приймати цю доктрину в зв'язку з відсутністю доказів зворотного. Навіть в Біблії на це натякається. АЛЬРАУНИ - нагадуючі людину міфічні істоти, які мешкають в корінні мандрагори. Це духи нижчого порядку. Загалом вони дружелюбні по відношенню до людей, але здатні і до шкідництва. Альрауни здатні міняти вигляд, перетворюючись в кішок, черв'яків і маленьких дітей. Родинні мешкаючим в шахтах і штольнях кобольдам, що має більш злобну вдачу. Сучасні альрауни були переміщені демонологами з мандрагор в людські житла. Вони представляють варіацію полтергейстов: розсипають по підлозі сміття, кидають в молоко комья землі або шматки кизяка. Якщо люди не вимітають сміття і випивають молоко, альрауни. ІЄРАРХІЯ - принцип структурної організації складних багаторівневих систем, що перебуває в упорядкуванні взаємодій між рівнями в порядку від вищого до нижчого. Кожний з двох або більше за рівні виступає як керівник по відношенню до всім нижележащим і як керований, підлеглий по відношенню до вишележащим. У ієрархічно побудованій системі має місце як структурна, так і функціональна диференціація, тобто кожний рівень спеціалізується на виконанні определ. кола функцій, причому на більш високих рівнях І. здійснюються преим. функції узгодження, інтеграції. Необхідність иерархич. побудови складних систем. ШАРИАТИ Алі - (1933, Мезінан, Іран- 19 червня 1977, Лондон; похований в Дамаску) - іранський філософ, один з ідейних натхненників антишахского руху. Народився в сім'ї богослова. Вчився в Мешхедськом і Сорбоннськом університетах. У 1964 отримав докторську міру. На формування світогляди Шаріаті вплинули суфизм і реформаторські ідеї M Ікбала, ідеї видатного сходознавця Л. Массиньона, труди М. Вебера, А. Тойнбі, Е. Дюркгейма, Е. Фромма, Г. Маркузе, Ф. Фанона; він був особисто знайомий з А. Лефевром і Ж.-П. Сартром. У Франції Шаріаті активно брав участь в діяльності антишахских організацій. Після.