КЛАСИФІКАЦІЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

(курсова робота з криміналістики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття про знаряддя вчинення злочину ... 5
Розділ 2. Характеристика та класифікація вогнепальної зброї ... 7
2.1. Поняття і характеристика вогнепальної зброї та її класифікація ... 7
2.2. Основні відомості про ручну вогнепальну зброю і боєприпаси до неї ... 11
2.3. Криміналістична характеристика гладкоствольної зброї спеціального призначення ... 16
Розділ 3. Криміналістичне дослідження зброї та слідів її застосування (криміналістичне зброєзнавство) ... 19
3.1. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї ... 19
3.2. Криміналістичне дослідження набоїв, їх елементів та слідів зброї на кулях і гільзах ... 26
3.3. Криміналістичне дослідження слідів пострілу на перепонах ... 29
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Класифікація вогнепальної зброї" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Класифікація вогнепальної зброї"

Курсова робота "Класифікація вогнепальної зброї" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Класифікація вогнепальної зброї", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Класифікація вогнепальної зброї" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Класифікація вогнепальної зброї" і призначений виключно для пошукових систем.

КУЛЬТУРНА РЕВОЛЮЦІЯ в 60-е рр. - молодіжний рух протесту, виниклий в США і що потім розповсюдився на Європу. З самого початку рух цей мав переважно культурний характер; политий, його частина в основному зводилася до виступів проти війни, к-рую США вели в той час проти коммунистич. В'єтнаму. Літом 1967 на тротуарах Телеграфу-авеню в Берклі (Каліфорнія) і Грінвич-віліджа в Нью-Йорку з'явилися перші мальовничі группки неохайних, довговолосих юнаків і дівчат, а в побут увійшло словечко "хіппі". Американці віднеслися до цього явища як до чергового крику моди. Дуже скоро, однак, стало ясно, що справа тут не в скороминущому. РОСІЙСЬКИЙ АВАНГАРД - широкий, різнорідний і суперечливий напрям, що розвивався в Росії з 1910 по 1932 р. і безліч течій, що включала в себе і теорій абстрактного, нефигуративного і безпредметного мистецтва. Виник під впливом фр. кубізму (П. Пікассо, Ж. Брак) і фовизма (А. Матісс), итал. футуризму (Ф. Марінетті, У. Боччоні) і ньому. експресіонізму (Ф. Марк), надавши, в свою чергу, величезне, багато в чому визначальний вплив на все мистецтво зап. авангарду і модернізму. Умовно в розвитку Р. а. можна виділити три періоди. Перший доводиться на 1910- 1915 рр. і відомий під ім'ям кубофутуризма. Другий триває з кон. 1915 по. ЛЬВОВСКО-ВАРШАВСКАЯ ШКОЛА - напрям аналітичної філософії, освічений групою логіків, філософів і математиків, що працювали гл. про. в Варшаві і Львові в кон. 19-го і в 1-й підлогу. 20 в. Фундатор школи Твардовський. Вдень народження школи прийнято вважати 15 жовтня 1895, коли Твардовський отримав кафедру філософії у Львівському університеті (в цей день їм була прочитана перша вступна лекція по філософії). Розквіту і міжнародного визнання школа досягла в 30-е рр. Основні представники: Я. Лукасевич, Ст. Лесьневский, Т. Котарбіньський, Я. Котарбіньська (Д. Штайнберг), К. Айдукевич, А. Тарський, Т. Чежовський, 3. Завирский, В. УНИВЕРСАЛИИ - (лати. universalis - загальний) - загальні поняття. Проблема У. в історико-філософській традиції зв'язує в єдиний семантичний вузол такі фундаментальні філософські проблеми, як: проблема співвідношення одиничного і загального; проблема співвідношення абстрактного і конкретного; проблема взаємозв'язку денотата поняття з його десигнатом; проблема природи імені (онтологічна або конвенциальная); проблема онтологічного статусу ідеального конструкта; проблема співвідношення буття і мислення - будучи фактично першої екземплификацией їх недиференційованої постановки в єдиному проблемному комплексі з.
Кожна вагома структурна частина курсової "Класифікація вогнепальної зброї" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРОТИЛЕЖНІСТЬ МІЖ РОЗУМОВИМ І ФІЗИЧНИМ ТРУДОМ - протилежність інтересів людей, зайнятих физич. трудом і умств. трудом. П. м. у. і ф. т. виникла на тому рівні розвитку суспільств. розподілу праці, коли затвердилося панування приватної власності і з'явилися антагонистич. класи, тобто в період становлення рабовладельч. ладу. Загальною причиною появи і існування П. м. у. і ф. т. є відносить. нерозвиненість проводить. сил, охоплюючої антагонистич. період історії человеч. суспільства і що приводить до того, що неминучим стає таке суспільств. розподіл праці, при до-ром більшість населення зайнято физич. трудом, а небольншая частина суспільства, належна. ДОКАЗ НЕПРЯМИЙ (непрямий доказ) - доказ "від перечачого випадку", така форма логічної аргументації, при якій явно використовуються дедуктивні властивості суперечності. Звичайно виділяють дві форми непрямого доказу - розділову і апагогическую. У розділовій формі початковою посилкою служить дизьюнкция думок, про яку відомо, що вона істинна і Утворить повну систему гіпотез (альтернатив), а тезою доказу (тим, що потрібно довести) появляється (принаймні ) одна з гіпотез цієї дизьюнкции. Т. о., особливість розділового непрямого доказу - у виключенні (як помилкових) всіх гіпотез головної посилки, крім тези. Таке. ПОППЕР (POPPER) Карл Раймунд - (1902-1994) - голений. філософ. Рід. в Австрії, вивчав математику, фізику і психологію в Венськом ун-ті. До 1937 працював в Віні, в 1937-45 викладав філософію в Новій Зеландії. У 1945 був запрошений викладати логіку в Лондонську школу економіки і політичних наук, в 1949-69 - проф. логіки і наукового методу в цій школі, де він став розділом впливового напряму в філософії науки - критичного раціоналізму. До числа учнів і послідовників П. відносяться багато які відомі філософи науки - Лакатос, Фейерабенд, Агасси, Уоткинс, У. Бартлі і інш. Взгляди П. сформувалися під впливом нових теорій.
У вступі курсової "Класифікація вогнепальної зброї" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Пізня народна міфологія Китаю - Крім даосской і буддійської міфологічних систем, в Китаї існували і різні архаїчні і знову виникаючі місцеві народні культи, а також культи конфуцианских мудреців і різних героїв загальнодержавного і місцевого значення. Якщо для древнекитайской культури було властиво приписувати міфічним героям межі реальних людей, первопредков, то для середніх віків більш характерний зворотний процес. Реальні історичні діячі перетворюються в богів - заступників ремесел, заступників міст, окремих місцевостей і т. п. Причини подібних обожествлений і встановлення культу (часто офіційного, що засновується по.

КОНЦЕПТУАЛИЗМ - (лати. conceptus - поняття) - помірний напрям середньовічної традиції номіналізму, що займає в питанні об универсалиях позицію трактування останні як імена (nomina) відповідних об'єктів, що містяться в людській свідомості, однак передбачаюча при цьому наявність реально існуючих загальних ознак одиничних предметів як основа для об'єднання їх в клас, що фіксується в загальному понятті (conceptus). Фундірующиє К. ідеї уперше були висловлені ще в рамках стоїцизму; як особливий напрям філософської думки К. конституюється в контексті такої гілки середньовічної філософії, як схоластика: основоположник -. ІНТЕРЕС - (від лати. interest - має значення, важливо) соціальний, реальна причина соціальних дій, подій, свершений, що стоїть за непосредств. спонуками - мотивами, помислами, ідеями і т. д. - індивідів, що беруть участь в цих діях, соціальних груп, класів. Франц. матеріалісти 18 в. Гельвеции, Гольбах, Дідро роблять, по вираженню Г. В, Плеханова, першу спробу пояснити суспільств. життя за допомогою І. Інтереси людей протиставляються ними як божеств. визначенню, так і випадковим обставинам историч. процесу. У И. вони убачають реальну основу моральності, політики, суспільств. ладу загалом. "Якщо фізичний.
Список літератури курсової "Класифікація вогнепальної зброї" - більше 20 джерел. "НЕГАТИВНА ДІАЛЕКТИКА" - (Negative Dialektik, 1966, 2-е изд. 1977) - один з головних трудів Г. Адорно. Як і більшість його творів, книга складена з фрагментів. У її основу лягли три лекції, прочитані Адорно в Коллеж де Франс в 1961; в переробленому вигляді тексти лекцій складають зміст перших двох частин. 3-я частина зібрана з нарисів, що відносяться до 30-м рр. і навіть до студентського періоду В 1-й частині дається критика відстебни, пануючої в філософії післявоєнній Німеччині. Ця критика є іманентною: її суб'єкт розташований не поза предметом, що розбирається, але той, що сам критикує виходить з тієї. БЕКОН Френсис (1561-1626) - британський філософ, засновник методології досвідченої науки, учення якого стало відправним пунктом мислення всього Нового часу. Як державний і політичний діяч Би. займав видні пости в тодішній Англії: генеральний прокурор і лорд-хранитель Великого друку, лорд-канцлер і т.д. Як філософ Би. починав з різкої критики середньовічної схоластики, вважаючи, що остання нічого не дала миру окрім "чортополоха суперечок і препірательств". Головну причину її безпліддя Б. бачив в зневазі природознавством, в нізведенії філософії до ролі служниці релігії. Прагнучи звільнитися від богослів'я, Би. удається до.

АКСІОМАТИЧНИЙ МЕТОД - метод побудови теорій, відповідно до якого дозволяється користуватися в доказах лише аксіомами і раніше виведеними з них твердженнями. Основи для застосування аксіоматичного методу можуть бути різними, що звичайно приводить до розрізнення аксіом не тільки по їх формулюваннях, але і по їх методологічних (прагматичним) статусах. Наприклад, аксіома може мати статус твердження, або статус припущення, або статус лінгвістичної угоди про бажане вживання термінів. Іноді ця відмінність в статусах відбивається в назвах аксіом (в сучасних аксіоматиках для емпіричних теорій серед всіх аксіом виділяють часто т.
Посилання в тексті роботи "Класифікація вогнепальної зброї" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВИКОНАВСЬКІ МИСТЕЦТВА - особлива сфера худож.-творчої діяльності, в до-ой матеріалізуються произв. "первинної" творчості, записані певною системою знаків і призначені для перекладу в той або інакший конкретний матеріал. К И. і. відноситься творчість: акторів і режисерів, що втілює на сцені, естраді, цирковій арені, радіо, кіно, телебаченні произв. письменників, драматургів; читців, що перекладає в живу мову літературні тексти; музикантів - співаків, інструменталістів, диригентів, що озвучують соч. композиторів; танцюристів, що втілюють задуми хореографів, композиторів, либреттистов- Отже, І. і. ПРОГНОЗУВАННЯ - у вузькому значенні - спеціальне наукове дослідження перспектив розвитку якого-небудь явища. П. в цьому значенні виступає як форма наукового передбачення. По предмету можуть бути виділені П. естествоведческое і суспільствознавче. Об'єкти естествоведческого П. характеризуються некерованістю або незначною мірою керованості; прогноз в рамках естествоведческого П. є безумовним і орієнтованим на пристосування дій до очікуваного стану об'єкта. У рамках суспільствознавчого П. може мати місце самоосуществление або саморазрушение прогнозу як результат його обліку. Т.обр., П. OTTO (OTTO) Рудольф - (1869-1937) - ньому. теолог-протестант, філософ релігії. Рід. в м. Пейне, закінчив Геттінгенський ун-т, там же з 1897 почав читати лекції по теології, захистив дисертацію "Дух і право в роботах М. Лютера". У 1915 перейшов на кафедру систематичної теології в Бреслау, в 1917 - в Марбург. З 1913 по 1918 був членом пруського парламенту. Багато подорожував по Індії, Єгипту. Його дослідження про Японію поклали початок європейському вивченню дзен-буддизму. Собранная О. колекція рідкостей і предметів культу Стала основою Музею світових релігій в Марбурге. Його центральна робота "Священне" (1917).

ТЕОРЕТИЧНЕ І ЕМПІРИЧНЕ - філософсько-методологічні категорії, що виражають расчлененность наукового пізнання на два рівні. Говорять об Т і Е. рівнях наукового знання, об Т. і Е. методах пізнання, об Т. і Е. мовах науки і т. п. Хоч вказана дихотомия представляється досить природною, провести чітке розділення Т. і Е. вельми важко. К Е. відносять знання, отримане внаслідок матеріальної практики або завдяки деякому безпосередньому контакту з дійсністю. Т. знання є результатом узагальнення, абстрагування, введення ідеалізованих об'єктів, математизации і т. п. Е. методами пізнання називають спостереження, вимірювання. ЗДАТНОСТІ - індивідуальні особливості личнонсти, що є суб'єктивними умовами успішного здійснення определ. роду діяльності. С. не свондятся до знань, що є у індивіда, умінь, нанвикам. Вони виявляються передусім в швидкості, глибині і міцності оволодіння способами і прийомами недо-рій діяльності і є внутр. психич. ренгуляторами, що зумовлюють можливість їх принобретения. У історії філософії С. протягом длит. періоду трактувалися як властивості душі, особливі сили, переданваемі по спадщині і спочатку властиві індивіду. Цей погляд на С. як природжені був піддадуть кринтике англ. філософом Локком і франц. ДЖАЙНИЙСКИЙ КАНОН - канон авторитетних текстів, кодифікований на соборі в Валабхи (вГуджарате)в5 в. шветамбирами (див. Джайнізм}. Як і буддійський канон (див. Тршштака), джайнское збори канонічних текстів стали результатом багатовікової трансляції переказу. Основні віхи цієї трансляції пов'язані з першими послідовниками фундатора вчення Джипи Махавіри, потім з діяльністю перших кодифікаторів усних зборів канонічних текстів на соборі в Паталіпутре в 3 в.дон. е. при Чандрагупте I, зберіганням і передачею текстів монахами-рецитаторами (вачака), про які свідчать написи перших віків нової ери і, нарешті, з письмовою. ПАРК Роберт Езра - (14 лютого 1864, Харвейвілл, Пенсільванії, США - 5 лютого 1944, Нешвілл, Теннессі) - американський соціолог. Дістав освіту в університетах США і Німеччини. У 1914 - 29 рр. викладав в Чикагськом університеті, де створив Центр соціологічних досліджень, т. н. чикагскую школу, тематика якої була сконцентрована навколо проблем девіантної поведінки в період бурхливих процесів урбанізації і індустріалізації. Парк розумів суспільство як організм, що має крім социокультурного рівня биотический, лежачий в основі суспільного розвитку. По мірі соціальної еволюції посилюються соціальні зв'язки, стримуючі.