Кримінально-правова характеристика складу злочину "Найманство" (ст. 447 КК)

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження найманства ... 5
1.1. Поняття і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку ... 5
1.2. Сутність збройного найманства ... 8
1.3. Визначення поняття "найманець" в міжнародно-правових актах універсального характеру ... 18
Розділ 1. Юридичний аналіз злочину "Найманство" (ст. 447) ... 24
2.1. Об'єкт злочину ... 24
2.2. Об'єктивна сторона злочину ... 26
2.3. Суб'єкт злочину ... 31
2.4. Суб'єктивна сторона злочину ... 33
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Кримінально-правова характеристика складу злочину "Найманство" (ст. 447 КК)" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Кримінально-правова характеристика складу злочину "Найманство" (ст. 447 КК)"

Курсова робота "Кримінально-правова характеристика складу злочину "Найманство" (ст. 447 КК)" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Кримінально-правова характеристика складу злочину "Найманство" (ст. 447 КК)", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Кримінально-правова характеристика складу злочину "Найманство" (ст. 447 КК)" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Кримінально-правова характеристика складу злочину "Найманство" (ст. 447 КК)" і призначений виключно для пошукових систем.

СХОЛАСТИК - (греч. schola - вчена бесіда, школа і лати. scholaslica - вчений) - інтелектуальний феномен середньовічної і постсредневековой європейської культури в рамках теолого-філософської традиції, що ставив своєю метою раціональне обгрунтування і систематичну концептуалізацію західно-християнського віровчення. С. проходить в зірвемо розвитку наступні періоди: I. Классичеська (середньовічна) З, в свою черга що розпадається на етапи: 1) рання представники: Петро Даміані, Ансельм Кентерберійський, Беренгар Турський (ок. 1000-1088), Иоанн Росцеліп (ок. 1050-1122), Гийом з Шампо (ок. 1068-1121). ВЕБЕР (WEBER) Макс (Карл Еміль Максиміліан) - (1864-1920) - ньому. соціолог, історик, економіст. 1892-94 - приват-доцент, потім екстраординарний проф. в Берліні, 1894-96 - проф. національної економії у Фрейбургськом, з 1896 - в Гейдельбергськом, з 1919 - в Мюнхенськом ун-ті. З 1904 - видавець (спільно з Е. Яффе і Зомбартом) "Архіву соціальних наук і соціальної політики". Один з фундаторів Німецького соціологічного суспільства (1909). 1918 - проф. національної економії в Віні. У 1919 - радник німецької делегації на Версальських переговорах. В. вніс величезний внесок в такі області соціального знання, як загальна соціологія, методологія. ЯЗИКОВА ГРА - поняття сучасної некласичної філософії мови, фіксуюче мовні системи комунікацій, організовані за певними правилами, порушення яких означає руйнування Я.І. або вихід за їх межі. Поняття "Я.І." введене Вітгенштейном, будучи однією з найважливіших категориальних структур в його пізніх творах. Я.І. є найбільш істотною формою презентації мови як в процесі оволодіння ним (навчання мові, здійснюване за допомогою включення суб'єкта в певні нормативні системи мовних комунікацій), так і в процесі язикової динаміки, що стала (ускладнення словоупотреблений в мовних комунікаціях як Я.І.). У концепції Я.І. ПОРЯТУНОК - в релігійному світогляді граничний бажаний стан людини, що характеризується позбавленням від зла - як морального ("порабощенности гріху"), так і фізичного (смерті і страждання), - повним подоланням відчуження і несвободи. Порятунок виступає як кінцева мета релігійних зусиль людини і вище дарування з боку Бога. Противопоставленность гріхопадіння (зрозумілого або як провина перед особистим Богом, або як безрозсудне входження особистої або світової душі і кругообіг матеріального буття) порятунку, в якому це гріхопадіння знімається, визначає внутрішній лад теїзму (іудаїзму і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Кримінально-правова характеристика складу злочину "Найманство" (ст. 447 КК)" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СВІДОМІСТЬ - одне з фундаментальних понять філософії, психології, соціології, яке характеризує найважливіший системний компонент людської психіки. Функционірованіє С. забезпечує людині можливість виробляти узагальнені знання про зв'язки, відносини, закономірності об'єктивного світу, ставити цілі і розробляти плани, що передують його діяльність в природному і соціальному середовищі, регулювати і контролювати емоційні, раціональні і предметно-практичні відносини з дійсністю, визначати ціннісні орієнтири свого буття і творче перетворювати умови свого існування. С. являє собою внутрішній світ почуттів, думок, ідей і. ВЗАЄМОДІЯ - поняття для позначення впливу речей один на одну, для відображення взаємозв'язків між різними об'єктами, для характеристики форм людської події, людської діяльності і пізнання. У понятті В. фіксуються прямі і "зворотні" впливи речей один на одну, обміни речовиною, енергією і інформацією між різними об'єктами, між організмами і середою, форми кооперації людей в різних ситуаціях співпраці. В. охоплює прямі і опосередковані відносини між об'єктами і системами. Прикладами прямих В. оперує класична механіка, коли розглядає зіткнення і відштовхування, що передають рух від одного тіла до іншого. КАРСАВИН Лев Платонович - (1(13). 12. 1882, Петербург - 20. 07. 1952, Абезь, Комі АССР) - філософ і историк-медиевист, один з ідеологів евразийства. У 1901-1906 гт. вчився на історико-філологічному ф-ті Петербургського ун-та, в 1910-1912 рр. працював в бібліотеках і архівах Франції і Італії, потім захистив магістерську (1913) і докторську (1916) дисертації "Нариси релігійного життя в Італії в XII-XIII віках" (опубл. в 1912) і "Основи середньовічної релігійності в XII-XIII віках, переважно в Італії" (опубл. в 1915). Свідченням переміщення інтересів К. в сферу гл. обр. філософсько-богословську з'явився.
У вступі курсової "Кримінально-правова характеристика складу злочину "Найманство" (ст. 447 КК)" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФАШИЗМ, націонал-соціалізм - (лати. fasio; итал. fascismo, fascio- пучок, зв'язка, об'єднання) - (1) - тип суспільного і державного пристрою, протилежний конституційно-плюралістичній демократії. У Європі 20 в. - це Португалія при режимі Салазара, Іспанія - при Франко, Італія - при Муссоліні, Німеччина - при Гитлере. У рамках Ф. як особливого соціально-політичного режиму принцип многопартийности заперечується в інтересах антидемократически і антилиберально орієнтованої правлячої партії або групи, тобто меншини, що насильно захопила владу і ототожнюючого себе з державою. Ф. в Португалії передбачав відмову від ідеї.

МЕТАФІЗИКА - (від греч. meti ta physika - те, що за фізичним) - назва соч. Аристотеля, в яких розглядається те, що пізнавано нами тільки після природи (тому що лежить "позаду" неї), але саме по собі є першим; тому метафізику називають також "первофилософией" з часу пізньої античності і середніх віків - взагалі назва відповідних філософських дисциплін. У цьому значенні метафізика - осн. філософська наука, в якій корінити всі філософські дисципліни. Вона є тією наукою, яка робить темою вивчення існуюче як таке, піддає дослідженню елементи і осн. умови усього існуючого взагалі і описує значні, важливі. КАРАНА - КАРЬЯ - (санскр. karana - karya - причинаследствие) - терміни індійської філософської концепції причинності. Джерела двох основних доктрин, що визначають механізм дії причинно-слідчих зв'язків - саткарья-вади (вчення об предсуществовании слідства [в причині]) і асаткарья-вади (вчення об непредсуществовании слідства (в причині]) сходять до лингвофилософским дебатів про природу чергування голосних і згідних. Прихильники теорії модифікації (vikara) затверджували, що зміни зазнає один і той же звук, прихильники субституции (adesa) схилялися, навпаки, до думки, що відбувається заміна одного звуку.
Список літератури курсової "Кримінально-правова характеристика складу злочину "Найманство" (ст. 447 КК)" - більше 20 джерел. НЕВИДИМИЙ КОЛЕДЖ - неинституционализированная група дослідників, погоджено працюючих над загальною проблематикою. Термін, введений Д. Берналом, був розгорнений Д. Прайсом в гіпотезу про "невидимі коледжи" як комунікаційні об'єднання, що мають певну досить стійку структуру, функції і об'єм. Гіпотеза про "невидимий коледж" була в 1960 - 70-х рр. піддана ретельному емпіричному дослідженню (С. Кроуфорд, Д. Крейн, Н. Маллінз, Б. Гріффіт і інш.) з несподівано серйозними результатами. У ході досліджень не тільки підтвердилася наявність груп з абсолютно певними і досить стійкими параметрами. Естетізм - У широкому значенні це визнання краси абсолютною, вищою цінністю, а насолода нею - значенням життя; це культ прекрасного в мистецтві і житті. Як самостійна течія в європейській художній культурі Е. сформувався у Франції в середині XIX в. Його фундатори: Т. Готье, Г. Флобер, брати Гонкур. Повного свого розквіту він досяг у вікторіанській Англії останньої чверті минулого сторіччя. Найбільш яскраві представники: У. Пейтер, О. Уайльд, О. Бердслі, Дж. Уїстлер. На початок Першої світової війни Е. був витіснений на задній план потоком авангарду. Е. не був виключно художньою течією, він створив власну естетичну.

НЕОТОМИЗМ - напрям в совр. буржуазної філософії моралі, в до-ром знайшли конкретне втілення принципи офіційного католицького філософсько-релігійного вчення (сама назва "Н." відбувається від латинізованого імені середньовічного схоласта Фоми Аквінського - Thomas). Осн. представники філософи Марітен і Е. Жільсон, у к-рих знайшлося мн. послідовників серед ортодоксальних католицьких теологов, теологов, близьких до протестантизму, а також філософів релігійного глузду. На відміну від неопротестантизма, к-рий є напрямом відвертого иррационализма в етиці, Н. являє собою спробу включити в релігійний.
Посилання в тексті роботи "Кримінально-правова характеристика складу злочину "Найманство" (ст. 447 КК)" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГО СЯН (Го Цзисюань) - (252 - 312) - китайський філософ, один з творців "вчення про таємне" (стань сюе), перший коментатор "Чжуан-цзи", що додав цьому тексту його сучасний вигляд. Уродженець провінції Хенань, Го Сян був відомий серед сучасників, що захоплювалися філософствуванням в стилі т. н. "чистих бесід" (цин тань), як видатного полеміста. До державної служби спочатку не прагнув,. предпочитая їй домашнє затворництво і літературні заняття, однак згодом приймав високі пости і зазнавав через це критики з боку інших учасників "чистих бесід". У різних джерелах зберігаються. МАРКСИЗМ - теорія Маркса і Енгельса і так званий діалектичний і історичний матеріалізм, виниклий на базі їх творчості. Як політична реальність, марксизм ототожнюється з історією соціалістичних країн (Росія - СРСР з 1917 по 1991 р. м., Східна Європа з 1945 р., Китай з приходу до влади Мао в 1949 р., деякі країни "третього світу"). Що стосується доктрини, тут під марксизмом звичайно розуміють додаток діалектичного матеріалізму до історичних і соціальних феноменів (історичний матеріалізм): марксизм пояснює історичний розвиток, еволюцію суспільства, виходячи з економічної реальності. Ця теорія. СЮРРЕАЛІЗМ - (фр. surrealisme - сверхреализм) - напрям в иск-ве, виникле в 20-е рр. XX в. у Франції. С. спирається на філософію интуитивизма, східні мистико-релігійні вчення, на фрейдизм; мн. положення теоретиків С. близькі до ідей дзен-буддизму. Своїми попередниками в історії иск-ва прихильники С. вважали насамперед ньому. романтиків, найближчими передвісниками - поета Г. Аполлінера і художника Дж. Киріко. Що Зародився в середовищі літераторів, С. набув найбільшого поширення в живописі (С. Далі, X. Міро, І. Танги, Г. Арп, М. Ернст, А. Массон, Р. Магрітт). Естетіка С. викладена в "Маніфестах.

ЗНАЧЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ - 1.) 3. предмета є та об'єктивна його функція, к-рую він виконує в діяльності людей, в процесі їх спілкування. Т. до. історичні способи предметної діяльності є одночасно і способи спілкування людей, то всі різноманітні предмети діяльності (і - відповідно - пізнання) виконують роль загальнозначущий засобу спілкування і тим самим володіють 3. Отже, 3. к. предмета (як і сама його об'єктивна функція в процесі суспільно-історичної діяльності людей) визначається його об'єктивною суттю, він виконує лише ті функції, к-рі відповідають його власній природі. У мові 3. предметів діяльності зберігається в 3. РЕФОРМАЦІЯ - широкий релігійний і соціально-політичний рух за корінне оновлення церкви, що розвернулося в XVI віці в більшості європейських країн. Основні причини Реформації були пов'язані з глибокою кризою католицької церкви і загостренням цілого комплексу суспільних протиріч. Утворення національних держав з сильною королівською владою різко обмежило політичну роль папства. Розвиток гуманізму, наукових знань, світської культури підірвало духовний контроль церкви над суспільством. Вона, однак, не відмовилася від своїх претензій і привілеїв. Центром антипапського руху стала Німеччина. У жовтні 1517 року. БЕРМАН Яків Олександрович - (1868-1933) - юрист і філософ. Закінчив юридичний ф-т Московського ун-та (1890); учасник с. руху - з кон. 80-х рр. XIX у., в роки революції 1905-1907 рр. примикав спочатку до меншовиків, потім до більшовиків; після Жовтня 1917 р. вступив в РКП(би), викладав у вузах, був проф. Комуністичного ун-та ім. Я. M Свердлова і Московського ун-та. У дожовтневий період За твердженням Би., марксизм - це гл. обр. теорія суспільного розвитку, напрям в обществознании, соціологічне вчення, "економічний матеріалізм" і не залежить від к. певного філософського вчення, а діалектика К. Маркса і Ф. Енгельса є. "УБОГІСТЬ ФІЛОСОФІЇ. Відповідь на "Філософію убогості" г-на Прудона" - ("Misere de la Philosophie. Reponse а "La Philosophie de la Misere" de m. Proudhon") - соч. А. Маркса; написано на французькій мові. Вийшло в світло в 1847 р. в Парижі і Брюсселі. Полемічна робота Маркса по економічній проблематиці, відкриває багаторічну боротьбу Маркса з П. Ж. Прудоном за лідерство в європейському лівому русі. Одночасно "Убогість філософії" - перша опублікована робота Маркса, в якій представлена його соціально-філософська позиція, звана "матеріалістичне розуміння історії". Книга містить два розділи. У розділі першому ("Наукове.