Матеріальна відповідальність роботодавців

(курсова робота з трудового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження матеріальної відповідальності ... 5
1.1. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом ... 5
1.2. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом ... 6
1.3. Роботодавці як суб'єкти трудових правовідносин ... 12
Розділ 2. Характеристика основних засад матеріальної відповідальності роботодавця за трудовим законодавством України ... 22
2.1. Матеріальна відповідальність роботодавця у трудових відносинах: поняття та межі застосування норм цивільного законодавства ... 22
2.2. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові ... 28
2.3. Матеріальна відповідальність роботодавця за невидачу документів про працю та заробітну плату або зазначення в них невірних відомостей ... 33
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Матеріальна відповідальність роботодавців" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Матеріальна відповідальність роботодавців"

Курсова робота "Матеріальна відповідальність роботодавців" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Матеріальна відповідальність роботодавців", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Матеріальна відповідальність роботодавців" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Матеріальна відповідальність роботодавців" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕСХАТОЛОГИЯ - в релігійних світоглядних системах вчення про кінцеві долі людської особистості і усього сущого у "вічності", тобто в самої дефинитивной перспективі за межами історії, біографії, взагалі "цього" миру. Потрібно розрізнювати індивідуальну есхатологию, тобто вчення про посмертні долі одиничної людської душі, і універсальна есхатологию, тобто вчення про мету і призначення космічної і людської історії, про вичерпання ними свого значення, про їх кінець і про те, що за цим кінцем піде. Індивідуальна есхатология звичайно більш або менш істотно співвіднесена з універсальною, але міра і. ЯПОНСЬКА ЕСТЕТИКА - Хоч термін "естетика" ("багаку" - буквально "наука про красу") з'явився в Японії лише в кінці XIX в., философско-худож. традиція осмислення поняття краси нараховує там більше за тисячу років. Під класичної Я. е. потрібно розуміти комплекс середньовічних естетичних уявлень, що зріс на основі древн, фольклорної творчості і елементів запозиченої і модифікованої иноземной культури, гл. обр. кит., а також корейської і инд. Япон. естетична свідомість не знала філософських концепцій. Всі теоретичні побудови Я. е. створювалися представниками різних видів худож. творчість. АДВАЙТА-ВЕДАНТА - (санскр. advaita-vedanta - веданта неподвійності) - перша релігійно-філософська школа, що склався в рамках веданти. Представляє єдине послідовно монистическое напрям веданти, оскільки центральну тезу про єдність Атмана і Брахмана трактує як їх абсолютна тотожність. Деякі ідеї адвайта-веданти були намічені у Гаудапади (6 в.) і систематично розроблені Шанкарой (7 - 8 вв.) в Коментарі на "Брахма-сутри" і інших творах. Зберігаючи найбільш тісний зв'язок зі священною традицією, адвайта-веданта прагнула подолати розходження між "речениями про тотожність" і "речениями про. Теорія справедливості Джон Роулс - Які особливості представленого передусім Роулсом сучасного лібералізму? З класичним лібералізмом Мілля і Бентама концепцію Роулса ріднить визнання недоторканості індивідуальних прав і свобод, принципу рівності громадян, принципу віротерпимість і т.д. Однак Роулс, в противагу Бентаму, відкидає утилітаризм як спосіб обгрунтування цих принципів. Роулс слідує за Кантом, що вважав, що ніякі емпіричні принципи (а до їх числа відноситься і утилитаристский принцип користі) не можуть служити основою морального закону і, отже, надійним гарантом прав і свобод людини. Їх значення так велике, що ніякі.
Кожна вагома структурна частина курсової "Матеріальна відповідальність роботодавців" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГУМІЛЬОВ Лев Миколайович (1912-1992) - історик культури, етнограф. Рід. у сім'ї Н.С. Гумільова і А.А. Ахматової. Розстріл в 1921 отця і постійне переслідування властями матері позначилися на життєвому шляху Р. В 1936-56 його чотири рази заарештовували і тричі давали тюремні терміни. Після другого звільнення Р. (1943) відправляється добровольцем на фронт і доходить до Берліна. Починаючи з 30-х рр. - часу навчання до Ленінграда. ун-те - Р. проявляє інтерес до народів Центр. Азії, особливо до кочових, к-рий надалі приводить ученого до спеціального дослідження їх історії і культури. Гл. ідей Р. є теорія пассионарності. Основні її положення були. РІВНІСТЬ - одне з основних понять соціальної філософії і самої соціального життя. Основою для всіх видів Р. є формальне?,. яке в залежності від сфери застосування і вибору ціннісної основи зрівнювання формує різні змістовні моделі і концепції Р. Формальноє Р. являє собою однакове відношення до подібних ситуацій. Воно протистоїть довільності дій, вводячи певні правила поведінки і створюючи основу для внесення в діяльність індивіда некой безумовної послідовності. Історично уявлення об формальну Р. уперше знайшло вираження в нормативному правилі талиона, яке прямо направлене проти нерівного трактування. "ДЕРЖАВА" або "Про справедливість" - діалог Платона, що складається з 10 книг. Велика частина кн. 1 (за винятком введениярамки), мабуть, являє собою діалог раннього періоду, званого іноді "Фрасимах". Кн. 2-10 відносяться до зрілого періоду (написані після "Федона", але до "Теетета", завершені до 374 до н. е.). Гл. учасники діалогу - Сократ, Кефал, Главків, Адімант і Полемарх. Діалог послідовно розвиває єдину тему - "про справедливість"; з цієї т. зр. його можна розділити на шість частин. У 1-й ч. (кн. 1) - постановка питання об справедливість і неможливість його дозволити методами.
У вступі курсової "Матеріальна відповідальність роботодавців" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СОЦІАЛЬНИЙ ТЕКСТ - Англ. SOCIAL TEXT. Ключове поняття в роботах ряду американських лівих деконструктивистов, що об'єдналися навколо журналу "Соціальний текст" (Social text. - Michigan). Прихильники ідеї соціального тексту істотно розсували межі интертекстуальности, розглядаючи літературний текст в контексті общекультурного дискурса, включаючи релігійні, політичні і економічні дискурси. Взяті все разом, вони і утворять загальний або соціальний текст. Тим самим ліві деконструктивисти прямо зв'язують художні твори не тільки з відповідною ним літературною традицією, але і з історією культури. Неважко.

АКЦИДЕНЦИЯ В АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ - виражається термінами "арад", "арид" і, як правило, протиставляється субстанції (джавхар) або тілу (джисм). У мутазилизме акциденция логічно повторна відносно поняття "значення" (манан). Деякі мутазилити вважали такі "значення" саме акциденциями, а не атрибутами (сифа, васф), розуміючи під атрибутами предикати в мові (напр., "рухоме"), а під акциденциями - якості в речах (сам рух), інші називали їх атрибутами, але не акциденциями. Як причини, по яких значення", що є в тілах "названі акциденциями, мутазилити згадували. ТОТЕМ - (на мові північноамериканських індіанців "оджибве ототем", букв.: його рід) - в первісних верованиях - природний об'єкт: тварина, рослина, неживий предмет, що знаходиться в спорідненості з певною групою людей. У верованиях деяких примітивних народів - тварина, рідше рослина і інш., що володіє магічною силою, що часто вважається родоначальником племені і що є предметом релігійного культу. З зороастрийского календаря: тотемическое тварина - це символ вищих властивостей, які людина може напрацювати протягом життя, і саме ця тварина буде його провідником через царство мертвих.
Список літератури курсової "Матеріальна відповідальність роботодавців" - більше 20 джерел. ПІЗНАННЯ - суспільно-історичний процес творчої діяльності людей, що формує їх знання, на основі к-рих виникають цілі і мотиви людські дій. У історії класових формацій, де існує протилежність між розумовим і фізичним трудом, де творча, що відкриває і що творить нове діяльність соціально протипоставити діяльності виконавській, рутинній, П. виступало, як правило, особливою функцією тих, хто професіонально здійснював той або інакший вигляд духовного виробництва (наукову, естетичну, етичну, релігійно-етичну і інш. види діяльності). Тому теорія П. розроблялася як теорія особливої, власне духовної діяльності, що. ВОДА - один з чотирьох символічних первоелементов, що становлять мир. По космогонії Фалеса, вода лежить в основі світобудови. Земля ж в формі диска плаває у водах Світового океану. У міфологічних традиціях різних народів вода знаходиться на початку і кінці процесу космогенеза. Безмежні води океану символізували в біблійній інтерпретації первозданний хаос. Небо і земля, по вченню древніх шумеров, створюється з водяного чудовиська Тіамата. Водну стихію в старозавітній традиції символізував Левіафан. Згідно з южнославянской міфологією, ріки і струмки - це судини, по яких тече кров землі. Вода - символ даосского.

ВЕБЕР Макс (1864 - 1920) - ньому. соціолог, соціальний філософ і історик. Гл. ідеєю соціальної філософії В. є ідея раціональності, що знайшла своє "специфічно західне вираження в совр. буржуазному об-ве з його раціональною релігією (протестантизм), раціональним правом, управлінням (бюрократія), грошовим обігом і т. д., що забезпечують можливість послідовно раціональної поведінки в господарській сфері, дозволяючи добитися тут граничної економічної ефективності (капіталізм). Ця тенденція, по В., проникає у всі сфери межчеловеческих взаємовідносин і культури (музики, живопису і т. д.). Подальшу розробку ідея "західного.
Посилання в тексті роботи "Матеріальна відповідальність роботодавців" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛІРА - емблема і атрибут поета, а з XX в. також емблема військових оркестрів. Струнний щипковий інструмент в античній Греції, корпус якого часто робився з панциря черепахи. Згідно з міфом, ліру виготував Гермес і обміняв її на корів у Аполлона - заступника співаків і музикантів. Відтоді ліра стала атрибутом Аполлона. Крім того, ліра - атрибут персоніфікованої Поезії і Ерато - музи ліричної поезії, а іноді Терпсихори - музи танця і пісні. Грецький поет Аріон (VII в. до н. е.) був відомий своїм мистецтвом гри на лірі. Одного разу, коли він плив на кораблі, на нього напали матроси, маючи намір пограбувати і. Антоні Ешлі Купер Шефтсбері (1671-1713) - англійський філософ-мораліст, естет. Написали ряд творів, які були видані під загальною назвою "Характеристики людей, вдач, думок, часів (1711). Ця книга здобула велику популярність. Свою концепцію Шефтсбері сформулював в наступному принципі: "Краса і благо - це одне і те ж" [Естетичні досліди. З. 209]. Цим принципом він затверджував єдність краси і добра, краси і моральності. Головними ознаками прекрасного є гармонія, відповідність, пропорційність, які суть також і головні ознаки моральності. Етична краса - це гармонійне поєднання душевних проявів особи. Шефтсбері стверджує, що. ГЛAKMAH (GLUCKMAN) Макс (1911-1975) - британський антрополог. Народився в Південній Африці в єврейській сім'ї, що емігрувала з Російської імперії. Ці обставини надалі сильно вплинули на формування світогляду Р., який з великим співчуттям відносився до негритянського населення і різко критикував політичну систему Південної Африки. Вивчав право і антропологію в Університеті Вітватерсранд (Witwatersrand) і Оксфорді. Докторська дисертація по антропології (1938) присвячена ролі релігійних ритуалів в підтримці соціального порядку у народів банту. У 1949-1971 - професор і декан створеного ним же факультету антропології в.

Ксенофан з Колофона - (ок. 565-ок. 478 до н.е.) - древньогрецький філософ. Вів життя мандруючого поета. Багато подорожував по містах Древньої Греції і Південній Італії, а під кінець життя поселився в Елеє, місті Великій Греції - италийских колоній греків, які виникли на території Південній Італії і Сицилії. У цьому місті зародилася після приходу емігрантів з Іонії елейская школа. Ксенофан не створив своєї закінченої системи, що викладаються ним погляди, представлені в поетичній формі, полни протиріч. Основний його твір - "Силли" ("Сатири"), в якому він в полемічній формі сатирично виступає "проти. МИХЕЛЬС Роберт - (9 січня 1876, Кельн - 3 травня 1936, Рим) - німецький соціолог, в 1926 що прийняв італійське громадянство. У 1900 захистив міру доктора наук по історії. Викладав в багатьох університетах Європи і США, випробував вплив А. Лабріоли, Ж. Сореля, Г. Моськи, В. Парето, М. Вебера. Використовуючи особистий досвід членства в німецькій соціал-демократичній і італійській соціалістичній партіях, а також вивчаючи профспілковий рух, Міхельс сформулював "залізний закон олігархії", згідно з яким олігархічні тенденції в різних формах існують в політичних, профспілкових і інш. ГРИ ТЕОРІЯ - комплексна наукова дисципліна, розробляюча загальну концепцію і конкретні методики різних форм ігрової діяльності; об'єднує філософський, кібернетичний, естетичний, психологічний, педагогічний і багатоманітні конкретно-технологічні підходи. Особливий інтерес до І. з часів Канта і Шиллера виявляє естетика. І. цікавить естетику з двох т. зр. По-перше, ігрова структура властива всякій діяльності, якщо вона придбаває естетичну цінність: перетворення труда в "гру фізичних і інтелектуальних сил" людини (Маркс) народжує безкорисне задоволення від самого його процесу, тобто. ЛЮБИЩЕВ Олександр Олександрович - (5 квітня 1890, С.-Петербург - 31 серпня 1972, Тольятті) - російський біолог і філософ. Закінчив фізико-математичне відділення Санкт-Петербургского університету (1911). Професор зоології (1927). Доктор сільськогосподарських наук (1936). Роботи в області зоології, систематики, теорії еволюції, філософії, біології, загальної методології науки, літературознавства, педагогіки. Прихильник пізнього Платона (пифагореизма), противник "лінії Демокріта", під якою розумів традицію смутних пояснюючих фраз про все замість визнання - це я умію пояснити, а ось це - немає. Думки Платона.