Міжнародна охорона авторських прав

(курсова робота з міжнародного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади міжнародної охорони авторських прав ... 5
1.1. Поняття про авторські права та міжнародну охорону ... 5
1.2. Об'єкти міжнародного авторського права ... 8
1.3. Суб'єкти міжнародного авторського права ... 11
Розділ 2. Аналіз особливостей міжнародної охорони авторських прав ... 13
2.1. Становлення та розвиток міжнародної системи охорони авторського права ... 13
2.2. Міжнародно-правове регулювання авторського права ... 19
Розділ 3. Участь України в міжнародній системі охорони авторського права ... 23
3.1. Імплементація в Україні міжнародної охорони авторських прав ... 23
3.2. Міжнародні організації ... 32
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Міжнародна охорона авторських прав" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Міжнародна охорона авторських прав"

Курсова робота "Міжнародна охорона авторських прав" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Міжнародна охорона авторських прав", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Міжнародна охорона авторських прав" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Міжнародна охорона авторських прав" і призначений виключно для пошукових систем.

ФОРМАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ - існуюча протягом тисячоліть тенденція філософії до фундаментального узагальнення понять і законів, властивих формальним аспектам приватних філософських наук: формальної логіки, формальної онтології, формальної етики (див. в наст. словнику ст. з відповідною назвою) і т. д. Згадана тенденція виявилася вже на самому початку розвитку філософії. Наприклад, в античній Греції вона була представлена в трудах Арістотеля і Піфагора, стоїків і мегариков. У середньовічній Європі - в творах Абеляра і Берклі, Оккама і Бурідана, Іоанна Дунса Худоби і Альберта Саксонського, в шуканні Раймунда Луллія і т. п. Потім. Основні ідеї і поняття герменевтики Гадамера - Сам Гадамер навмисно уникав звичного для філософської классики системного викладу свого вчення, бо відкидав "дух системи" разом з іншими жорсткими встановленнями традиційного раціоналізму. Проте аналіз "Істини і методу" і ряду інших більш пізніх творів Гадамера дозволяє виділити декілька принципів і понять, які в гадамеровском варіанті герменевтики придбавають фундаментальне значення. Відправним пунктом гадамеровской герменевтики стає критична оцінка традиції європейського раціоналізму в його спробі розвинути далі основи грецької думки, виражені поняттями "логос" і "нус". При. "ІНТЕГРАЛЬНИЙ ГУМАНІЗМ" - (Humanisme Integral. Р., 1936) - книга Ж. Марітена, що стала своєрідною теоретичною програмою діалогу католицької церкви з миром сучасної культури. Проблемне поле цієї роботи визначається задачею теоретичного осмислення можливості асиміляції в межах неотомистской філософії гуманистической установки, довгий час церкви, що не приймалася офіційними колами. Хоч Маріген і називав себе "палеотомистом", але виразно усвідомлював необхідність діалогу з гуманистически інспірованими світськими філософськими доктринами, а також з Н. А. Бердяевим, Е. Мунье, Г. Марселем і інш. релігійними авторами, які. РАЦІОНАЛІЗМ - (лати. ratio - розум) - 1) в широкому значенні слова - певна загальна орієнтація і стилістика мислення, а також домінуюча лінія філософського розвитку, що йде від Платона аж до першої третини - середини 19 в. з властивими їй установками на разумность і природну впорядкованість світу, наявність в ньому внутрішньої логіки і гармонії, а також переконанням в здібностях розуму осягнути цей мир і влаштувати його на розумних початках. Концентрованим вираженням подібного роду презумпцій стала сакраментальна гегелевский теза - "Все дійсне розумне, все розумне дійсне". Для класичного.
Кожна вагома структурна частина курсової "Міжнародна охорона авторських прав" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СУБ'ЄКТИВНЕ І ОБ'ЄКТИВНЕ МИСЛЕННЯ. ПСИХОЛОГИЗМ І АНТИПСИХОЛОГИЗМ В ДОСЛІДЖЕННІ МИСЛЕННЯ - З точки зору філософії емпіризму мислення - це частина психічних процесів, що відбуваються в індивідові. Почате емпіриками вивчення такого роду процесів, природно, було підхоплене психологією вже на експериментальному етапі її розвитку. Психологічне дослідження мислення спочатку йшло в рамках ассоцианизма, який в філософському плані не вийшов за рамки традиційного емпіризму. У 20 в. в експериментальному психологічному дослідженні мислення сталися серйозні философскометодологические зміни. Вже в роботах Вюрцбургської школи (О. Кюльпе, Н. Ах, К. Бюлер і інш.) була. СЯН ШУ ЧЖИ СЮЕ - (кит. - вчення про символи і числа, нумерология), в широкому значенні - універсальна теоретична система, генетично похідна від архаїчних пізнавальних структур, передусім мантического классификационизма, що грала в традиційному Китаї роль найбільш загальної формальної методології філософського і наукового знання (функціональний аналог формальної логіки); у вузькому значенні - одне з концептуальних оформлень вказаної системи, созданое в період правління дининастии Хань (3 в. до н. е. - 3 в. н. е.) гл. про. зусиллями коментаторів "Чжау в", що синтезували общеметодологические принципи. Східна філософія: Пошуки шляху розвитку - Реформаторськи переусвідомити онтологічні, гносеологічно і етичні ідеї незмінно відрізняються соціальною орієнтацією. До отримання народами східного регіону політичного суверенітету фактично був відсутній чітке уявлення про те, якого роду соціальний пристрій бажано. Ясно було одне - необхідні радикальні зміни відсталої економіко-політичної організації традиційного суспільства. Але в якому саме напрямі? Питання це з всією гостротою встало в державах, що домоглися політичної незалежності. Ставало зробити вибір між двома діючими на світовій арені найбільш впливовими моделями - капіталістичної і.
У вступі курсової "Міжнародна охорона авторських прав" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Борхес (BORGES JORGE LUIS) Хорхе Луїс - (1899-1986) Агрентинский письменник, поет, есеїст, що отримав світову популярність завдяки своїм естетичним інноваціям, пов'язаним з езотеричним, метафизически-фантазийним, поетичним методом творчості. Істотний вплив на формування філософсько-естетичних поглядів Б. надали ідеї Берклі і Шопенгауера, творчість Киплінга, Уеллса, Честертона, Стівенсона, Уїтмена. Крос-культурність - його родова межа: завдяки своїй бабусі-англійці Б. вільно говорив і читав по-англійському, за роки життя в Швейцарії і Іспанії (в період Першої світової війни) оволодів французьким і німецьким. У Іспанії він захопився.

ОЦІНКА - висловлювання, що встановлює абсолютну або порівняльну цінність якогось об'єкта. Способи вираження О. надзвичайно різноманітні. Абсолютние О. виражаються частіше за все пропозиціями з оцінними словами "добре", "погано", "(оцінно) байдуже". Замість них можуть використовуватися слова: "позитивно цінно", "негативно цінно", "добро", "зло" і т.п. Сравнітельние О. формулюються в пропозиціях з оцінними словами "краще", "гірше", "рівноцінно", "переважно" і т.п. В мові для. "ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ. Досвід виправдання людини" - головна робота Я. А. Бердяева доемигрантского періоду. Написана в 1912 - 14, опублікована Ь 1916 (совр. изи.: Бердяев H.A. Філософія свободи. Значення творчості. М., 1989). Книга створювалася в ситуації відчуження філософа від московської православної середи, Релігійно-філософського суспільства і групи філософів, що об'єдналася навколо видавництва "Шлях" (С. Н. Булгаков, Е. Н. Трубецкой, П. А. Флоренський, В. Ф. Ерн і інш.), як відповідь на ідеї Ф. Ніцше, К. Маркса, Ф. М. Достоєвського, Е. Гуссерля, А. Бергсона, Р. Штейнера, Н. Ф. Федорова, неокантианства, прагматизму. Сам.
Список літератури курсової "Міжнародна охорона авторських прав" - більше 20 джерел. ГЛОКАЛИЗМ - (glocalism, від зрощення коріння лати. global, всесвітній, і local, місцевий) - поєднання процесів глобализации і локалізації в розвитку людства. Термін - рідкий приклад слова- оксюморона - освічений з поєднання антонімів "глобальний" і "локальний". Глокальний (glocal) - такий, що з'єднує глобальне з локальним, всесвітні центри з периферією; те, що має відношення і до глобального, і до локального; те, що служить зв'язку, опосредованию, співвіднесенню, зближенню всесвітнього і місцевого. Глокальними часом називають політичні події середнього масштабу, що виходять за рамки регіону, але що не. КОНТРКУЛЬТУРА - 1) сукупність світоглядних установок, поведенческих нормативів і форм духовно-практичного освоєння світу, альтернативна загальноприйнятому офіційному світорозумінню; 2) специфічна субкультура, породжена "молодіжним бунтом" 60-х - початки 70-х 20 в., заснована на утопічному прагненні повернути людину західної цивілізації до його "природного стану". Термін К. був уперше введений американським соціологом Т. фон Роззаком для узагальненого позначення альтернативистских тенденцій в мистецтві, суспільній думці, релігійному житті, політиці і побуті. К. являє собою досвід разнопланового соціального.

МОДАЛЬНА ЛОГІКА - розділ некласичної логіки, в якому досліджуються логічні зв'язки модального висловлювання, тобто висловлювання, що включає модальність. М. л. складається з ряду напрямів, кожне з яких займається модальним висловлюванням певного типу. Так, теорія логічної модальності вивчає логічну поведінку висловлювання, що включає модальні поняття "логічно необхідно", "логічно можливо", "логічно випадково". Логіка епистемическая досліджує висловлювання, вмісне різного роду теоретико-пізнавальні поняття: "верифицируемо", "непроверяемо", "фальсифікується", "вважає", "сумнівається", "відкидає" і.
Посилання в тексті роботи "Міжнародна охорона авторських прав" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТЕПЛОВ Григорій Миколайович - (20.11(1.12). 1717 - 30.03(10.04). 1779, Петербург) -- філософ, літератор, музикант. Первинну освіту отримав в школі, встановленій Феофаном Прокоповичем. Затем Т. посилають вчитися в Німеччину. У 1736 р. він повернувся в Росію, ставши студентом при Академії наук. Рік через його призначають перекладачем, а в 1742 р. - ад'юнктом Академії наук. У 1746 р. він отримує місце асесора при академічній канцелярії. При Екатеріне II Т. стає її статс-секретарем, в 1767 р. отримує чин таємного радника, а в 1775 р. стає сенатором. Він був автором мн. політичних проектів і постанов, в т. ч. в області освіти. ЛЕКЦІЇ ПО ВВЕДЕННЮ В ПСИХОАНАЛІЗ - ( "Vorlesungen zur Einfuehrung in die Psychoanalyse". Wien, 1916-1917; "Neue Folge der Vorlesungen zur Einfuehrung in die Psychoanalyse". Wien, 1933) - одна з фундаментальних робіт Фрейд, в якій викладені основи його вчення про психоаналіз. Книга складається з двох частин: "Лекції по введенню в психоаналіз" (підготовлені в 1916-1917) і "Продовження лекцій по введенню в психоаналіз" (оформлені до 1933). Перша частина включає в себе розділи, присвячені помилковим діям, сновидінням і загальній теорії неврозів і містить опис теоретичних принципів, методів психоаналізу, способів тлумачення даних, що. ДЮФРЕН (DUFRENNE) Мікель - (р. 1910) - франц. філософ і естетик. Використав феноменологічний метод Гуссерля для аналізу мистецтва і естетичного досвіду. На світогляд раннього Д. найбільш сильний вплив надали ідеї Хайдеггера, Мерло-Понти і Канта. Надалі випробував вплив Адорно і Маркузе. У перший період своєї творчості, в роботі "Феноменологія естетичного досвіду" (1953), Д. зайнятий дослідженням специфіки художньо-естетичного відношення людини до миру і зв'язаного з ним почуттєво-смислового рівня суб'єктивності. Д. займався обгрунтуванням онтологічного значення естетичного досвіду, можливості якого визначаються.

ШВАРЦ Іван Григорійович - (1751, Трансильванія - 17(28).01.1784, з. Очаково, поблизу Москви) - філософ, що примикав до масонства. Навчаючись в Німеччині, Ш. глибоко зацікавився Росією і в 1779 р. прибув в Москву, де викладав в ун-ті, виступав з лекціями. Одна з головних його ідей того часу - улаштування об-ва виходячи з правил розумного виховання. У здійсненні цієї мети він активно співробітничав з масонами, зокрема з Новіковим, з крим був пов'язаний путами дружби. З 1780 р. масонства (раніше воно вважалося лише провінцією Швеції), ввів в нього розенкрейцерство з явними теософськими акцентами і "негативною. Політики - сфера діяльності, пов'язана з відносинами між класами, націями і іншими соціальними групами, ядром якої є проблема завоювання, утримання і використання державної влади; участь в справах держави, визначення форм, задач, змісту його діяльності. Будь-яка проблема набуває політичного характеру, якщо її рішення пов'язане з класовими інтересами, проблемою влади. Політична надбудова (політична ідеологія, держава, партії) виникає з розділенням суспільства на класи на основі економічного базису суспільства. Політика "є саме концентроване вираження економіки" (В.І.Ленін). Разом з тим політика. ШТИРНЕР (STIRNER) Макс - (псевдонім Шмідта Іоганна Каспара) (1806-56) - ньому. філософ-ідеаліст. У своєму гл. соч. "Єдиний і його надбання" (1845) виклав етичну теорію, засновану на принципах "чистого егоїзму". Конкретну індивідуальну особистість ("моє Я") у всій її своєрідності, "единственности" Ш. оголосив вищою реальністю, творцем всіх цінностей в світі. Помітивши властиву буржуазному об-ву тенденцію до знеособлення людських відносин, до перетворення людини в простий додаток соціального цілого, Ш. зробив звідси висновок про те, що будь-які суспільні інститути, моральні. КРОКОДИЛ - "Великий плазун Тіфона". Місце його "культу" був Крокоділополіс, і він був присвячений Сету і Себаку -які вважалися його творцями. Кожний з основних Ріши в Індії, Ману і Сини Брами є прародителем якогось вигляду тварин, "батьком" якого він вважається; в Єгипті кожному богу приписувалося створення або створення певних тварин, які були присвячені йому. Під час ранніх династій в Єгипті повинне було бути дуже багато крокодилів, якщо судити по майже незліченній кількості їх мумій. Тисячі тисяч їх були вакапани з печер Моабдеха, і багато які величезні нежрополи цієї тифонического тварини всі ще.