На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Поняття держави та її типи

(курсова робота з теорії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Багатоаспектність розуміння держави ... 5
Розділ 2. Поняття та ознаки держави ... 11
Розділ 3. Цивілізаційний підхід до типології держави ... 23
Розділ 4. Формаційний підхід до типології держави ... 26
Розділ 5. Типологічна характеристика сучасної української держави ... 29
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Поняття держави та її типи" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття держави та її типи"

Курсова робота "Поняття держави та її типи" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поняття держави та її типи", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поняття держави та її типи" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поняття держави та її типи" і призначений виключно для пошукових систем.

СМЕРТЬ - це тема філософського роздуму, довгий час що залишалася прерогативою теології, в рамках якої проблематизация С. розглядається в контексті безсмертя душі і витікаючих звідси порятунку душі, страждання, спокути, гріха, провини, упокорювання і т. д. Мартин Лютер першим поклав початок і основу традиції т. н. теології З., висунувши тезу про безсилля віруючого вирішити проблему власного порятунку. По Лютеру, основою християнської теології є тотальний і непереборний трагізм віри людини в Бога, вихідний з визнання абсолютної греховности всього роду Адама перед Богом. У цьому значенні С. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ - течія західної філософії 20 в. Хоч сам термін Ф. використовувався ще Кантом і Гегелем, широке поширення він отримав завдяки Гуссерлю, який створив масштабний проект феноменологічної філософії. Цей проект зіграв важливу роль як для німецької, так і для французької філософії першої половини - середини 20 в. Такі філософські твори, як "Формалізм в етиці і матеріальна етика цінності" Шелера (1913- 1916), "Буття і час" Хайдеггера, "Буття і ніщо" Сартра, "Феноменологія сприйняття" Мерло-Понти є програмними феноменологічними дослідженнями. Феноменологічні мотиви действенни в рамках не. АНГЕЛИЗМ - (angelism, від греч. angel - вісник) - постмодерний тип релігійного світовідчування, в центрі якого знаходиться фігура надприродного вісника, без певної вказівки на джерело або зміст вести. Ангелизм як самостійний тип світогляду склався на виході 20-го віку на Заході. У 1980-е-1990-е роки з'явилося декілька серйозних і впливових фільмів і книг, головними героями яких виступають ангели. Найбільшу популярність придбав фільм німецького режисера Віма Вендерса (Wim Wenders) "Крила бажання" (1988; перша премія за режисуру на 40-ом Каннськом кінофестивалі), в якому ангели спускаються в земне життя. СЛОВ'ЯНОФІЛЬСТВО - напрям в російській філософії і соціальній думці, орієнтований на виявлення самобутності Росії, її типових відмінностей від Заходу. Переважна увага в слов'янофільстві приділялася філософії історії. Виникло в кінці 30-х рр. 19 в. як опонент і ідейний антипод западничества. Маніфестом, що сповістив про його становлення, з'явилася рукописна робота А. С. Хомякова "Про старе і нове", невдовзі доповнена твором І. В. Киреєвського, також рукописним - "У відповідь А. С. Хомякову". Обидва виступи датуються 1839. Вже в них були сформульовані початкові принципи, якими слов'янофільство.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поняття держави та її типи" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

KOHT (COMTE) Огюст (1798-1857) - французький філософ, соціолог, методолог і популяризатор науки, викладач Паризького політехнікуму, засновник школи позитивізму, соціальний реформатор, що залишив велику літературну спадщину, в т.ч. шеститомний "Курс позитивної філософії" (1830-1842). До. поставив створену ним науку "соціологію" в один ряд з фундаментальними науками, створив еволюційну теорію соціального розвитку, оригінальну концепцію соціальної статики, соціальної динаміки, систему законів і принципів соціології. Еволюційна теорія До. зняла суперечність між "соціальним прогресом" і "соціальним порядком": відмова До. від. CAMHEP (SUMNER) Уїльям Грехем (1840-1910) - амер. соціолог, представник социал-дарвінізму в соціології, один з родоначальників социол. науки в США. У 1863 закінчив Йельський ун-т за фахом "политий, економія". Потім вчився в Геттінгене, Женеві, Оксфорді, де вивчав мови, історію і теологію. У 1866, після повернення з Європи, прийняв сан священика, від к-рого в 1872 відмовився, ставши проф. политий. і соціальної науки в Йельськом ун-те, де працював до кінця життя. До 90-х рр. займався гл. обр. екон. науками, в своїх яскравих екон. нарисах, що користувалися великою популярністю, відстоював принципи індивідуалізму і laissez-faire. Вже в. ЄДНІСТЬ І БОРОТЬБА ПРОТИЛЕЖНОСТЕЙ - один з осн. законів діалектики, виражаюче джерело самодвижения і розвитку явищ природи і соціально-историч. дійсність, виступаючий і як загальний закон пізнання. Закон Е. і б. п. в системі материалистич. діалектики займає центр. місце, будучи суттю, "ядром" діалектики. У історії філософії спочатку склалося уявлення про повсюдне зчеплення крайнощів, про їх чергування і заміщення друг інше, про те, що вони "сходяться". З цього уявлення виросла концепція поляризма (напр., у Лао-цзи, в пифагореизме), краї в інакших формах відтворюється і в ряді шкіл нового і новітнього часу (Шеллинг.
У вступі курсової "Поняття держави та її типи" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЛОРЕНЦ КОНРАД - (1903-1989)  австрійський зоолог, один з фундаторів етологии наука про поведінку тварин  і еволюційну теорію науки, Нобелівський лауреат по фізіології і медицині 1973 р. Свою епистемологическую концепцію він назвав "еволюционистской теорією знання". У 1941 він опублікував статтю "Кантовська доктрина а priori в світлі сучасної біології", в якій доводив,  що  генезис  і  природу  основоположних структур  досвіду  можна пояснити на основі біологічної еволюції. На основі природного відбору протягом мільйонів років наші органи чуття і мислительний апарат формувалися так,  щоб.

НООСФЕРА - поняття, що використовується в деяких еволюційних концепціях для опису розуму як особливого природного феномена. Термін "ноосфера" був введений французьким філософом Е. Леруа в 1927, а потім розвинений П. Тейяром де Шарденом і В. І. Вернадським. Поняття ноосфери включає в себе дві основні інтуїції - диахронической безперервності розвитку матерії і синхронического єдності матеріального світу. Перше означає, що розум виникає внаслідок непрекращающегося розвитку матеріального світу і поступово перетворюється у ведучий чинник цього розвитку. Подібно тому, як життя, що з'явилося в. ВІТАЛІЗМ - (від лати. vitalis - життєвий) - світоглядна позиція в біології, згідно якою всі живі системи принципово відрізняються від відсталих тіл тим, що в основі їх існування і виявів життєдіяльності лежить внутрішньо властива ним доцільність, а їх розвиток є цілеспрямованим (телеологія). Виталистическое світогляд бере свій початок від Арістотеля, що вважав головною біологічною проблемою розвиток і нерозривно пов'язане з ним формообразование, а також від його вчення про чотири види причин самодвижения живих тіл. Послідовними виталистами були багато які натуралісти (В. Гарвей, Г. Е. Шталь, К. Ф. Вольф.
Список літератури курсової "Поняття держави та її типи" - більше 20 джерел. ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ - (греч. ethika і psyche - душа) - науки, тісно дотичні між собою у вивченні людського наведення і спонук, W) що досліджують їх з різних т. зр. Аж до XVI II в. в філософії не існувало чітких меж між Е. і п. У Е. панування вал натуралізм і неидологизм в тлумаченні природи етичних мотивів як нек-рих "природних" прагнень і почуттів людини. Це уявлення знайшло найбільш закінчене вираження в етичного почуття теоріях, де поняття і принципи моралі виводилися з деяких початкових почуттів і переживань (схвалення і засудження, задоволення і невдоволеннь собою). Першим в історії Е. натуралізм. МАРГИНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА - сукупність локальних Социокультурний статус М.К. визначається їх розміщенням на "околицях" відповідних культурних систем, частковим перетином з кожною з них і лише частковим визнанням з їх сторони. Таким чином, маргинальность культурного зразка завжди конкретно-исторична. Об'єктивними умовами формування М.К. є процеси трансформації суспільства (модернізація, "перебудова" і т.п.), зміни соціальної структури (поява нових соціальних груп або втрата ними колишнього статусу), різні форми взаємодії Ситуація маргинальности виникає при одночасному (вимушеному або добровільному) існуванні групи або індивіда.

ЕДИПОВ КОМПЛЕКС - (греч. Oedipus - ім'я древньогрецький міфічного фиванского героя і лати. complexus - зв'язок, поєднання) - іманентний, відповідне бисексуальному розташуванню, універсальний несвідомий еротичний потяг дитини до родителя протилежної підлоги (і пов'язане з ним агресивне почуття до родителя власної підлоги; позитивна форма) або власної підлоги (і пов'язане з ним агресивне почуття до родителя протилежної підлоги; негативна форма), надаючий істотний вплив на психіку, особистість і поведінка людини. Поняття було введене в науковий оборот Фрейд в 1910 (хоч сама ідея Е.К. з'явилася, мабуть, в 1897) і.
Посилання в тексті роботи "Поняття держави та її типи" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОРНФОРД Френсис Макдональд - (27 лютого 1874, Істборн, Англія - 3 січня 1943, Кембріджа) - англійський філолог-класик, історик античної філософії, професор Кембріджського університету. Корнфорд одним з перших став застосовувати для дослідження античної свідомості методи історичної археології, порівняльної антропології, соціології, історії і філософій релігії, ставши піонером міждисциплінарного підходу до класичних текстів, поширення якого сприяло відродженню інтересу до античності в 20 в. Дж. Е. Харрісон, Г. Мюррей, А. Кук і Корнфорд стояли у джерел групи, відомої як "кембриджские ритуалисти",. или. Покарання - по [7] "згідно з поширеною помилкою, покарання є непорозумінням. Злочинців потрібно не карати, а або знешкоджувати (як психічно хворих), або виховувати і перевиховувати. Через цей забобон жорстоких вбивць і т.п. вважають бідними, преследуемими людьми. Звідси прагнення влаштувати найкращим образом в'язниці, відмінити смертну страту і т.п. Все це - забобони, витікаючі із заперечення свободи і достоїнства, а також провини. Нет-де злочинів, є тільки результати поганого виховання, природжених поганих схильностей і т.п. Це забобон, з вигляду гуманистический, насправді позбавляє людину. МАХ ЕРНСТ - (1838-1916) - фундатор другого позитивізму (автор "теорії елементів світу"), фізик (автор відомих робіт по механіці, акустиці і оптиці). Суть його філософського полягає в наступному: 1) все існуюче є відчуття; 2) відчуття називаються елементами; 3) елементи діляться на фізичні (ті, що не залежать від нервової системи організму і від всього організму загалом ) і психічні (ті, що залежать від організму); 4) елементи не існують один без одного; 5) речі - це комплекси елементів. Мах намагається приховати свою істинну філософську позицію, заявляючи, що елемент не є психічне або.

СКИННЕР (SKINNER) Беррес Фредерік - (1904 -1990) - амер. психолог, один з ведучих представників бихевиоризма. Працював в Гарвардськом ун-ті. Спирався на ідеї І.П. Павлова, Дж. Уотсона, Е. Торндайка, направлені на розробку об'єктивних методів дослідження поведінки в психології, що засновується на интроспекционизме. С. вважав, що людину потрібно розглядати як природна, природна істота, тому "наука про людську природу" повинна бути продовженням природознавства. Слідуючи емпіричній традиції, С. визнавав реальним лише те, що наблюдаемо, тобто функціональні зв'язки між стимулами і реакціями. У результаті він редуцировал. Гиперлітература - Комп'ютерний спосіб створення і сприйняття літературних творів. Г. оперує не текстами, але текстопорождающими системами. Заданий автором віртуальний гипертекст може бути прочитаний лише за допомогою комп'ютера, завдяки интерактивности читача, що вибирає шляхи розвитку сюжету, "що вставляє" в нього нові епізоди і персонажів (У.Гибсон - "Віртуальне світло", М.Джойс - "Полудень"). Дискета романа М.Джойса містить 539 умовних сторінок і 951 "зв'язку" (альтернативні шляхи розвитку сюжету). Щоб активізувати зв'язку, необхідно виділити одне з слів на. ШАРРОН Пьер - (1541, Париж - 16 листопада 1603, Париж) - французький філософ-скептик, учень Монтеня. Закінчив Паризький університет. У 1571 отримав міру доктора права. Декілька років працював адвокатом, потім звернувся до поглибленого вивчення теології і став каноником. Основний твір - трактат "Про мудрість" (De la sagesse, 1601). Самопізнання, по Шаррону, лежить в основі людської мудрості. У душі спочатку закладене сім'я всіх знань. Тому справжній мудрець більше взнає з аналізу своєї душі, чим з всіх книг. Через самопізнання людина підіймається до пізнання Бога краще і вірніше, ніж через знання про весь. ЗЕРНОВ Микола Михайлович - (9 жовтня 1898, Москва - 25 серпня 1980, Оксфорд) - російський історик думки і культури; діяч екуменического руху. Син лікаря, внук священика. У 1921 емігрував. Закінчив богословський факультет Белградського університету (1925), жил в Парижі, з 1932 - в Англії. Доктор філософії (1932) і доктор богословия (1966) Оксфордського університету. Секретар Російського християнського студентського руху (1925 - 32), перший редактор журналу "Вісник РСХД" (1925 - 29), секретар і віце-голова Співдружності св. Албанія і преп. Сергия (1935 - 1947), створеного з його ініціативи для взаємного ознайомлення.