На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Порушення кримінальної справи згідно законодавства України ... 5
1.1. Поняття та зміст стадії порушення кримінальної справи ... 5
1.2. Приводи і підстави для порушення кримінальної справи ... 8
1.3. Обставини, що виключають порушення кримінальної справи ... 11
Розділ 2. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи ... 16
2.1. Органи та особи, які мають право порушити кримінальну справу ... 16
2.2. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи. Постанова про порушення кримінальної справи ... 17
Розділ 3. Порядок оскарження дій відповідних органів при порушенні кримінальної справи ... 25
3.1. Оскарження рішень слідчого та прокурора про порушення кримінальної справи щодо певної особи ... 25
3.2. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи ... 27
3.3. Прокурорський нагляд за законністю порушення та відмови в порушенні кримінальної справи ... 29
Висновки ... 31
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Порушення кримінальної справи" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Порушення кримінальної справи"

Курсова робота "Порушення кримінальної справи" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Порушення кримінальної справи", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Порушення кримінальної справи" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Порушення кримінальної справи" і призначений виключно для пошукових систем.

УЯВА - здатність представлення (утворення, утримання і довільного відтворення) образу предмета у відсутність самого предмета, існуючого або реально, або тільки в уявленні. Поняття уяви як особливої ментальної здатності уявлення уперше в грецькій філософії вводиться Платоном. Уява описується в "Філебе" (38 а - 40е; без вживання самого терміну) як пов'язана з пам'яттю здатність створення душею "мальовничих" образів або зображень змісту як відділеної від відчуттів думки, так і того, що виражається в мові (самий термін уперше використовується в "Державі" 382 е; ср. "Теетет". СВІТЛО неВЕЧІРНЄ: Споглядання і умогляду - одне з головних філософських произв. Булгакова. Робота створювалася протягом декількох років (1911-1916), її окремі фрагменти публікувалися в периодике (1914-1916). Окремою книгою вона вийшла в изд-ве "Дорогу" (М., 1917). Зі слів Зеньковського, "С. н." завершує релігійно-філософський період творчості Булгакова, к-рий, прийнявши в 1918 р. священство, надалі, не пориваючи внутрішнього зв'язку з філософською проблематикою, переходить до дослідження в основному богословських питань. Книга не тільки підводить певний підсумок духовної еволюції Булгакова від "легального марксизму" до ідеалізму і. АНТИФУНДАМЕНТАЛИЗМ - (anti-foundationalism), також антидуалізм - орієнтація, направлена проти традиционно-платоновских опозицій європейської філософії, передусім опозицій абсолютного і відносного, об'єктивного і суб'єктивного. Критики іменують її "релятивістської". Епітет "релятивіст" додається до філософів, які разом з Ніцше лумают, що "Істина" - це прагнення до влади над безліччю відчуттів". Цей епітет додається також до тих, хто разом з У. Джеймсом думає, що "істинне" - це усього лише знаряддя, яке мИ використовуємо в процесі нашого мислення", і. Клод Леви-Стросс - Структурализм в його варіанті сучасного філософствування бере початок від роботи французького антрополога, філософа і соціолога Клода Леви-Стросса (рід. 1908) "Структурна антропологія" (1958). Разом з іншими, більш ранніми і більш пізніми творами цього автора ( "Елементарна структура спорідненості", 1949; "Тотемизм сьогодні", 1962; чотири книги - "Міфологічне" - про міфологію американських індіанців: "Сире і варене", 1964; "Від меду до попелу", 1966; "Походження застільних звичаїв", 1968; "Гола людина", 1971) вона, з одного боку, вводить читача в химерний мир первіснообщинних відносин і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Порушення кримінальної справи" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

САМОСВІДОМІСТЬ - усвідомлення суб'єктом самого себе, тобто станів свого тіла, фактів свідомості, свого Я (зовнішнього вигляду, особливостей особистості, системи цінностей, переваг і прагнень); в деяких випадках самосвідомість включає в себе самооценку; найважливіша характеристика свідомості. Самосвідомість - одна з центральних понять класичної західної філософії, для якої самосвідомість - це усвідомлення існування власного Я і належних йому станів свідомості. Так, згідно з Декарту, самосвідомість - єдине достовірне, безперечне знання, яке тому є основою всієї системи знання (див. Теорія. ГЕНОН (GUENON) Рене-Жан-Мари-Жозеф (1886-1951) - франц. мислитель і містик. Пройшовши період захоплення теософією і окультизмом, Р. в 1912 прийняв іслам, а в 1930 переїхав до каїра, зв'язавши своє життя і літ. діяльність з ісламським світом. Його творчість надала означає, вплив на прихильників ідей традиціоналізму (Т. Буркхардт, Ф. Шуон, А. Кумарасвамі, М. Лінгс, До. Мутті, Ч.А.Дж. Евола), а також на франц. "нових правих" філософів. Свою мету Р. бачив у відтворенні універсального світобачення, в реконструкції духовних основ человеч. буття. Істина синтетична за своєю природою: вона лежить по той бік всіх мислимих опозицій, і для її. МОНТЕСКЬЕ Шарль Луї де Секонда, барон де Монтеськье - (18 січня 1689, замок Ла Марення, поблизу Бордо - 10 лютого 1755, Париж) - французький філософ-просвітник, історик, письменник. Вивчав право в університеті м. Бордо, потім був головою судової палати. У 1726 залишив державну службу. Брав участь в створенні "Енциклопедії", що очолювалася Дідро. З 1728 член французької Академії. У сатиричних "Персидських листах" (1721) Монтеськье, уподібнюючи французьку абсолютну монархію азіатському деспотизму, виступив противником клерикалізму і деспотизму. Вважаючи, що багато які положення християнського віровчення безглузді.
У вступі курсової "Порушення кримінальної справи" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ - (лати. exsistentia - існування) - одна з впливових течій в совр. буржуазної теорії моралі, різновид етичного иррационализма. Е. успадковує ідеї філософії життя (Ніцше, В. Дільтей і інш.), феноменології (Е. Гуссерль); великий вплив на його представників надали Кьеркегор і Достоєвський. Як філософський і ідейний напрям Е. почав формуватися в 20-х гг,. В Німеччини і перед другою світовою війною у Франції. У цей час ідеї Е, поширені також в США, де їх розвивають насамперед теологи-неоортодокси (Неопротестантізм), н в інш. капіталістичних країнах. Екзистенциалистская етика, як і філософія, не.

ПРОКЛ (410-485) - грецький філософ-неоплатоник. Народився в Константинополі, в 20 років переїхав до Афін. Вчився в Александрії у граматики Оріона, нащадка єгипетського жрецького роду; математиці - у Герона; учень неоплатоника Плутарха і його дочці Аськлепігенії, за переказами тієї, що посвятила П. в таємні учення. Подорожував по Азії, де, за словами біографа Марина, "не упустив знайомства з таїнствами, якнайдавніші статути яких ще блюлісь в Азії". У 437 став наступником вчителя Сиріана, керував платонівською Академією. Аскет, піфагорієць по способу життя, не був одружений, дотримував пости по єгипетській релігії і. ВІДРОДЖЕННЯ ЕСТЕТИКА - естетична думка, що сформувалася в період між середньовіччям і новим часом, к-рий переживали все країни Заходу (приблизно XIV - XVI вв.) і мн. країни Сходу. Перехідний характер епохи, що відбувається у всіх областях життя процес звільнення від середньовічних пут і разом з тим ще нерозвиненість капіталістичних відносин, що стають не могли не позначитися на особливостях худож. культури і естетичної думки того часу. Назва "Відродження" (фр. термін "Ренесанс") пов'язано з відношенням до античної спадщини, однак вплив останнього, при всій його важливості, не.
Список літератури курсової "Порушення кримінальної справи" - більше 20 джерел. "МАТЕРІАЛІЗМ І ЕМПІРІОКРИТИЦИЗМ. Критичні нотатки про одну реакційну філософію" - філософсько-публіцистичний труд В. І.Леніна (1909). Мотивом для написання його послужили сб. статей В. Базарова, А. Богданова, А. Луначарського, С. Суворова і інш. "Нариси по філософії марксизму" (1908), а також книг П. Юшкевича, Я. Берманаї Н. Валентінова. Ленін виступає проти спроб з'єднати марксизм з філософією Е. Маха і Р. Авенаріуса і піддає критичному аналізу емпіріокритицизм. Марксизм, по Леніну, має власну філософію - діалектичний матеріалізм зі своєю теорією пізнання, трактуемой ним як теорія відображення. У перших трьох розділах порівнюється теорія пізнання емпириокритицизма і. ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ - (від англ. west-захід)-термін, що означає перенесення структур, технологій і образу життя західних (європейських) суспільств в незахідні. Ініціаторами вестернизации інших країн були країни Західної Європи, вона проходила переважно в формі колонізації. Західні цінності і структури часто нав'язувалися силою, т. до. у місцевого населення не було стимулів залучатися до західного образу життя. Череду завоювання Заходом іншого світу почав Генріх-мореплавець в Португалії. Після звільнення від маврів на цей шлях вступила Іспанія. З сірок, 17 в. ініціативу перехопила Англія і до останніх десятиріч 19.

КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГІЯ - (від лати. cognitio - знання, пізнання). Оформлення цього напряму в психології звичайно зв'язують з ім'ям амер. вченого У. Найссера, що опублікував в 1967 кн. під однойменною назвою (Neisser U. Cognitive Psychology. N.Y., 1967), яка стала в певному значенні програмною. Виникнення К.п. значною мірою зумовлене прагненням подолати скептицизм відносно ролі внутрішньої організації психічних процесів, характерний для того, що домінував в США необихевиоризма. Разом з тим К.п. успадкувала від останнього переконаність в значущості лабораторних досліджень, а також відношення до проблематики навчання.
Посилання в тексті роботи "Порушення кримінальної справи" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. "ТЕЗИ ПРО ФЕЙЕРБАХЕ" - назва невеликого рукопису К. Маркса, що складається з 11 тез, к-рі він накидав в своєму записнику в Брюсселі весною (ймовірно, в апр.) 1845. Написання тез пов'язане із задумом "Німецької ідеології", к-рий виник у Маркса і Ф. Енгельса в цей час. Вони являють собою нарис ідей, що підлягали розробці в 1-й гл. "Німецької ідеології" ("Фейербах"). По визначенню Енгельса, це - ".. первий. документ, вмісний в собі геніальний зародок нового світогляду" (Маркс К. і Е н г е л ь з Ф., Соч., т. 21, з. 371). Центр. ідея тез - вирішальна роль матеріальної. МАЙКОВ Валеріана Миколайович - (28.08(9.09) 1823, Москва - 15(27).07.1847, з. Нове Петергофського у. Петербургской губ.) - літературний критик, публіцист, економіст, філософ. Син художника, учасника Вітчизняної війни 1812 р. Закінчив юридичний ф-т Петербургського ун-та. Подорожував за межею. Відвідував "п'ятниці" Буташевича-Петрашевского. Разом з братом Аполлоном, поетом, організував власний літературно-художній гурток. У 1846 р. після Белінського очолив критичний відділ в "Вітчизняних записках". Сучасники вважали "М. новоприходящим талантом". Писав статті з питань політичної економії, літературної критики, філософії. Афродіта - (греч.)  - богиня краси і почуттєвої любові. Існують дві версії її народження: по більш пізній, по старих міфах, А. народилася з морської піни, освіченої краплинами крові з гениталий оскопленного Кроносом Урану (по народній етимології ім'я А. виводилося з грецького слова "афрос" - піна і означало "пенорожденная"). Любовній владі А. підкоряються люди і боги, їй непідвладні тільки цнотливі богині Афіна, Артеміда і Гестія. А. завжди в розкішному одягу і прикрасах, серед кольорів і зелені, в супроводі прекрасних нимфахарит. Мужем А. є хромоногий Гефест, майстерний коваль і.

"ТРАКТАТ ПРО ПОГЛЯДИ ЖИТЕЛІВ ДОБРОДІЙНОГО МІСТА" - (араб. Китаб ара ахл ал-мадина ал-фадила) - один з основних творів ал-Фараби, завершений в 948 (русявий. пер. в изд.: Ал-Фараби. Філософські трактати. Алма-Ата, 1970). Перший варіант тексту 942 відомий як окремий твір "Китаб ас-сийаса ал-маданпийа" - "Цивільна політика" (русявий. пер.: Ал-Фараби. Соціально-етичні трактати. Алма-Ата, 1973). Являє собою систематизований виклад переконань ал-Фараби на мир, суспільство і людину, адресований, однак, не знайомим з філософією - звідси підкреслене пропедевтический стиль викладу і педантично виділяюче положення, що висуваються структура. ЧИСЛЕННЯ ЛОГІЧНЕ - числення, символи і правила якого можуть бути інтерпретовані в термінах логіки. Будь-яке числення являє собою знакову систему, яка, як чисто синтаксична структура, однозначно визначається двома породжуючими процедурами: 1) утворенням елементів синтаксичних категорій, тобто правильних виразів мови числення з символів його алфавіта; 2) перетворенням синтаксичних виразів числення за допомогою системи аксіом і правил висновку. Аксіоми являють собою той, що фіксується в мові числення набір початкових виразів, що приймаються безпосередньо (як постулати). Правила висновку - це правила вигляду. ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ - Експертна система - це приклад Системи, Побудованої на Знанні. Системи, побудовані на Знанні, зберігають не тільки дані, але і правила, які можна використати для управління цими даними, щоб отримати інформацію щодо них самих. Це знання не тільки включає набори правил користування даними різних видів, але також використовує методи представлення знання і відкриває можливості придбання і інтеграції нового знання. Представлення знання і обробка інформації про мир - ось простір застосування експертних систем, що розвиваються. Розпізнавання Паттернов і здібність до самообучению - ось ключові. "ДІАЛЕКТИКИ ПРИРОДИ" - (Dialektik der Natur)незавершений твір Ф. Енгельса, що відноситься до 70-м - 80-м рр. 19 в. (Маркс До., Енгельс Ф. Соч., т. 20, з. 329 - 626). Уперше видане на російській і німецькій мовах в СРСР в 1929. Являє собою спробу створення натурфилософии за допомогою діалектичного тлумачення даних природознавства; згідно з прийнятим в марксизмі матеріалістичним розумінням діалектики в ньому затверджується ідентичність певних "законів руху" в природі, суспільстві і мисленні. Ця інтерпретація дещо спрощує і усереднює загальне розуміння діалектики, зводить її до трьох простих.