На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Предмет трудового права України

(курсова робота з трудового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження предмету трудового права ... 5
1.1. Поняття трудового права ... 5
1.2. Відмежування трудового права від суміжних галузей права ... 9
Розділ 2. Характеристика особливостей предмету трудового права ... 16
2.1. Особливості предмета трудового права в сучасних умовах ... 16
2.2. Трудові відносини, які виникають на підставі трудового договору, як предмет трудового права ... 26
Розділ 3. Єдність та диференціація правового регулювання трудових відносин ... 31
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Предмет трудового права України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Предмет трудового права України"

Курсова робота "Предмет трудового права України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Предмет трудового права України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Предмет трудового права України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Предмет трудового права України" і призначений виключно для пошукових систем.

РОСІЙСЬКИЙ КОСМИЗМ - визначення, що закріпилося за деякими течіями вітчизняної філософської і наукової думки XX в. Під це визначення попадають неоднорідні напрями філософії: передусім сциентистские течії, що вводять принцип єдності космічних процесів і основних напрямів розвитку людини, в т. ч. - соціальних, науково-технічних, социобиологических, психо-физических. Определеніє Р. до. також застосовується до основних вчень філософії всеединства (В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренський) і релігійному персонализму Н. А. Бердяева. На перетині науково-філософських і релігійно-філософських напрямів. ПЛОЩИНА - термін природно-наукової традиції, що використовується в сучасній філософії (Хайдеггер, Делез, Дерріда і інш.) в контексті конституювання філософської парадигми багатомірність структур буття і людського мислення і завдання (виставляння) рамки знання, що дозволяє використати ряд зв'язаних словоформ, ангажованих в середині - другій половині 20 ст. як філософські поняття (поверхня, глибина і т.д.). У історико-філософському плані усвідомлення і фіксація потреби виробітку і введення філософських підходів, що характеризує багатомірну топологію світобудови, традиційно зв'язують з творчістю Ніцше. ПЕРСОНАЛИЗМ - (від лати. persona - особа, особистість) - філософський напрям, що розвивав ідею індивідуальної духовної субстанції як основи буття і поширення, що отримало в кон. XIX - нач. XX в. в Росії, Німеччині, Франції, Америці. Уперше термін "П." в історії філософії був вжитий Ф. Шлейермахером в "Мовах про релігію до освічених людей, її що зневажає" (1799). Однак поняття "persona" вживалося ще в античності для позначення соціальної ролі індивіда. Хома Аквінський ввів термін "personalites" ( "індивід розумної природи"); І. Кант розмежовував поняття "Person" ( "особа"), "Personalitat" (. ІВАНА Вячеслав Іванович - (16(28). 02. 1866, Москва - 16. 06. 1949, Рим) - поет, мислитель. Закінчивши 2 курси історико-філологічних ф-та Московського ун-та, І. в 1886 р. для продовження освіти поїхав в Берлін, де під керівництвом Т. Моммзена писав дисертацію про систему відкупів в Древньому Римі. Повернувся на батьківщину весною 1905 р., жил спочатку в Петербурге (влаштовуючи на своїй квартирі, або "вежі", "симпозиони" - прийоми для культурної еліти в дусі философических бенкетів древніх академій), з осені 1913 р. - в Москві. У 1921-1924 рр. Бакинського ун-та. У серпні 1924 р. емігрував і до кінця життя жил в Італії.
Кожна вагома структурна частина курсової "Предмет трудового права України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Форма культурна - Сукупність ознак, що спостерігаються і рис всякого культурного об'єкта (явища), що відображають його утилітарні і символич. функції, на основі к-рих проводиться його ідентифікація і атрибуция. При цьому не треба змішувати поняття Ф.к. як комплексу відрізнить. ознак об'єкта з самим об'єктом в його конкретно-истор. реальність, представляючий собою артефакт використання і інтерпретації даної Ф.к. Подібних артефактов, відтворюючих одну і ту ж Ф.к., може бути безліч, сама ж Ф.к. залишається початковим зразком для подальшого прямого або вариативного репродуцирования. По онтологич. і семантич. АТЕЇЗМ В СРСР - новий етап звільнення трудящих від духовного гньоту релігії і церкви, масовий атеистич. руху і розвитку теорії науч. атеїзму, що почався після Жовтневої революції і тісно пов'язаний з боротьбою за побудову і подальший розвиток социалистич. суспільства, за твердження социалистич. образи життя, социалистич. ідеології і науч. світогляду в свідомості сов. людей. Науч. розробка проблем А. в СРСР з самого початку була тісно пов'язана з практич. роботою партії і Сов. гос-ва, направленої на ліквідацію соц. основ релігійності, неписьменності і убогості, на широке розгортання науч. -атеистич. пропаганди і. ПЕРСОНАЛИЗМ - 1) філософська позиція, що вважає особистість і особове існування основним предметом філософії і головною проблемою історії і культури; 2) релігійно-філософська течія XX в. (головним чином в Росії, Франції, США), виступаюче за синтез релігійних, культурних і соціально-політичних концепцій на основі принципового значення самореалізації особистості в сучасному світі. Як соціально-політична течія П. пов'язаний з леволиберальними колами в "християнському соціалізмі". Основні мотиви П. як особливої позиції розробляються в філософській культурі починаючи з періоду християнства (хоч важливе.
У вступі курсової "Предмет трудового права України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ - початково - одна з основних методологічних установок прагматизму, в більш вузькому значенні - версія прагматизму Дьюї і його послідовників (С. Хук, Дж. Тафті, А. Мур, А. Мерфі і інш.). Значення принципів, розроблених в І., вийшло далеко за межі прагматизму, як проникши в близькі до нього напрями (операционализм П. Бріджмена, "соціальний бихевиоризм" Дж.Г.Мида, семиотическая концепція Морріса), так і будучи осмисленим в сучасних концепціях пізнання і знання загалом. І. переформулировал суб'єкта-об'єктну проблему в проблему обгрунтування знання як такого, яку в свою чергу сформулював як.

СЕЛЛАРС Рий Вуд (1880-1973) - американський філософ, один із засновників критичного реалізму. Головні роботи: "Критичний реалізм" (1916), "Еволюційний натуралізм" (1922), "Принципи і проблеми філософії" (1926), "Філософія фізичного реалізму" (1932), "Рефлексія над американською філософією зсередини" (1969), "Знехтувані альтернативи" (1973) і ін. Власну, в принципі матеріалістичну (по З., "реальність є оформлена матерія"), концепцію З. називав "еволюційним натуралізмом", відмінним від теологічних інтерпретацій еволюційного процесу. При цьому, по думці З., обгрунтовуватися адекватні філософські підходи винні "фізичним. ГАРМОНІЯ СФЕР - музика сфер, антич. вчення про муз. звучанні планет (в т. ч. Сонця і Місяця і планетних "сфер") в рамках геоцентричних уявлень Евдокса, Птолемея і інш. (астрономія до Евдокса не знала сфер, Платон говорить про "кола", Арістотель просто про звучання "світил") і - ширше - об музикально-математич. пристрої космосу, характерне для піфагорійської і платонич. традиції. У лати., в т. ч. ср.-вік., текстах вживається також термін harmonia (musica) caeli (mundi) -"гармонія (музика) неба (або миру)". У інш.. філософію вчення об Г. з. було введено Піфагором, але.
Список літератури курсової "Предмет трудового права України" - більше 20 джерел. МОДАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ - (від лати. modus - міра, спосіб) - поняття, за допомогою яких з тієї або інакшої позиції конкретизується характер зв'язків і відносин об'єктів. Модальна конкретизація здійснюється частіше за все шляхом використання понять "необхідно", "можливо", "доказово", "спростовно", "обов'язково", "дозволено", "добре", "погано" і т.п. Найбільш вжитковими є наступні групи М.к.:логічні (абсолютні: "логічно необхідно", "логічно випадково", "логічно можливо", "логічно. ДОСТОЇНСТВО - поняття моральної свідомості, виражаюче уявлення про цінність всякої людини як етичній особистості, а також категорія етики. краї означає особливе моральне відношення людини до самого собі і відношення до нього зі сторони об-ва, в до-ром признається цінність особистості. З одного боку, свідомість людиною власного Д. є формою самосвідомості і самоконтроля особистості, на ньому засновується вимогливість людини до самого собі. Твердження і підтримка свого Д. передбачає здійснення відповідних йому етичних вчинків (або, навпаки, не дозволяє людині поступати нижче за свою Д.). У цьому значенні.

ВАН ТИНСЯН (Ван Цзихен, Ван Цзюньчуань) - (4 грудня 1474, Іфен (сучасний Ланькао) провінції Хенань - 23 вересня 1544] - китайський філософа-невікон фуцианец, державний діяч, письменник і поет, теоретик літератури і музики, вчений, що займався природними науками, гл. про. астрономією. Народився в сім'ї дрібного землевласника. У 1502 отримав вищий вчений ступінь цзиньши і в статусі "багатообіцяючого чоловіка" (шуцзиши) був залишений в штаті академії Ханьлінь. Військовий міністр (1530 - 33) і розділ цензората (1533 - 41); в 1541 усунений з посади і позбавлений всіх чинів. У 1567 посмертно реабілітований. Головні.
Посилання в тексті роботи "Предмет трудового права України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Повсякденність - Одна з категорій ПОСТА-культури (див.: ПОСТ-), яка досить часто зв'язується з сучасними арт-практиками. Подія), монотонності залишається практично непоміченої самою людиною (і його оточенням), протікає автоматично, як правило не фіксується свідомістю. У історії мистецтва тільки в Новий час художники стали приділяти увагу зображенню П. нарівні з нетривіальними подіями і явищами. У романтизмі, натуралізмі, реалізмі XIX в. зображення П. досягає свого апогею. При цьому вона частіше за все з'являється тут об'єктом певного відношення художника: що ідеалізує, романтичного, критичного. Л.Карсавін: Життя і твори - Лев Платонович Карсавін народився 1 грудня 1882 р. в Санкт-Петербурге. У 1901 р., після закінчення гімназії, Л. Карсавін поступив на історико-філологічний факультет Санкт-Петербургского університету, де став учнем відомого історика І.М. Гревса. У 1906 р., удостоєний золотій медалі за дипломний твір про епоху падіння Римської імперії, Карсавін був залишений на кафедрі загальної історії для підготовки до викладацької діяльності. У 1910 р. він здав магістерські екзамени. У 1910 - 1912 рр. Карсавин, отримавши відрядження за межу, працював в бібліотеках Парижа, Рима, Генуї і Флоренції. У 1912 р. була. НАУКОВЕДЕНИЕ - термін, введений І. Борічевським в 1925 р. для характеристики галузі досліджень наукового знання і наукової діяльності, взаємодії науки з інш. соціальними інститутами, сферами матеріального идуховной життя суспільства. Проблеми розвитку науки традиційно привертали увагу великих вчених (Г. Гельмгольц, К. Бернар, Т. Гекслі, К. А. Тімірязев, В. І. Вернадський і інш.). Потреба в комплексному вивченні науки, що особливо відчувається в періоди перегляду соціальної ролі і організаційної перебудови науки, уперше виразилася в прагненні її комплексного дослідження в 1920 - 30-х рр. У ці роки були зроблені.

МЕЦЖЕР (METZGER) Елен - (1889-1944) - франц. історик і філософ науки. Наукову діяльність початку як вчений-фізик, але невдовзі предметом її досліджень стала історія наукових ідей. Вона висунула одну з перших моделей некумулятивного розвитку науки, передбачивши ряд принципових положень концепції Куна і вплинувши на нього помітний чином. Згідно М., необхідно відділяти період становлення (генезису) визначеною науки від стадії її існування як вже оформленої наукової дисципліни. У фазі генезису наука не є автономною системою, що розвивається по своїх внутрішніх законах. Її еволюція в значній мірі визначається і. ВІЙНА - суспільно-політичне явище, значення к-рого полягає в продовженні політики насильними коштами (див.: Ленін В. І. Т. 26. С. 224). Специфічний зміст Гл. засіб її ведіння - збройні сили; застосовуються також економічні, дипломатичні, ідеологічні і інш. кошти боротьби. З розділенням об-ва на антагоністичні класи і утворенням держави озброєне насилля перетворюється в засіб забезпечення економічного і політичного панування експлуататорів. В. стає безпосереднім продуктом і постійним супутником функціонування експлуататорського об-ва. По соціальному характеру збувають війни справедливі і несправедливі. ЕРАЗМ РОТТЕРДАМСЬКИЙ, Дезідерій (1469-1536) - видатний письменник-гуманіст пізнього Відродження, учений, богослов, знавець античної культури. Народився в Роттердаме в сім'ї бюргера. Рано позбувшись батьків, провів юність в монастирі. Його виняткову обдарованість відмітили знатні покровителі, завдяки яким він здобув прекрасну освіту. За походженням голландець, жив у Франції, Англії, Італії, Німеччині, Швейцарії і вважав себе таким, що належить до всього "християнського світу" в цілому. Автор численних творів. Писав на латині. Здійснив першодруковане видання грецького оригіналу Нового Заповіту з докладним коментарем (1517) і зробив власний. АБСТРАКЦІЇ ПРИНЦИП - логич. принцип, лежачий в основі визначень через абстракцію і зв'язуючий три типи универсалий - класи, властивості і відносини рівності (подібності). Согласно А. п., будь-яке відношення рівності, визначене на недо-ром безлічі, проводить разбиение цієї безлічі, тобто ділить, класифікує його на попарно непересічні і непусті частини рівних (в даному відношенні) елементів. Вказані частини наз. класами абстракції, а саме разбиение (сімейство цих класів) - чинник безліччю по даному відношенню. Будучи узагальненням традиц. поняття класифікації на випадок довільних отождествлений в довільних множинах, ця.