На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Проблеми припинення та розірвання трудового договору за законодавством України

(курсова робота з трудового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження припинення та розірвання трудового договору за законодавством України ... 5
1.1. Поняття трудового договору та його сторони ... 5
1.2. Загальний порядок укладення трудового договору ... 8
1.3. Поняття припинення та розірвання трудового договору ... 10
Розділ 2. Характеристика особливостей припинення та розірвання трудового договору за законодавством України ... 13
2.1. Загальні підстави припинення трудового договору ... .13
2.2. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника ... 16
2.3. Загальні та додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу ... 18
2.4. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб ... 31
Розділ 3. Порівняльна характеристика припинення та розірвання трудового договору в КЗПП та проекті Трудового кодексу України ... 35
Висновки ... 46
Література ... 48

Для придбання курсової роботи "Проблеми припинення та розірвання трудового договору за законодавством України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Проблеми припинення та розірвання трудового договору за законодавством України"

Курсова робота "Проблеми припинення та розірвання трудового договору за законодавством України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Проблеми припинення та розірвання трудового договору за законодавством України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Проблеми припинення та розірвання трудового договору за законодавством України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Проблеми припинення та розірвання трудового договору за законодавством України" і призначений виключно для пошукових систем.

МОРАЛЬ - (лати. moralitas) - поняття європейської філософії, службовець для узагальненого вираження сфери вищих цінностей я долженствования. Мораль узагальнює той зріз людського досвіду, різні сторони якого означаються словами "добро" і "зло", "доброчесність" і "вада", "правильне" і "неправильне", "борг", "совість", "справедливість" і т. д. Уявлення про мораль формуються в процесі осмислення, по-перше, правильної поведінки, належного характеру ("морального вигляду"), а по-друге, умов і меж. Розум. Структура пізнавальних здібностей в античності - Антична філософія стоїть на тому, що тільки розум виявляє - не тільки показує, але і доводить - абсолютну достовірність і непохитність, тобто істину, тільки розум сверхсубьективен в людині і універсальний, тобто всеобщ. Тільки розум осягає речі такими, які вони суть насправді, в своєму вічно-сущому прообразі. Тільки розум причетний найбільш стійкому, тому, в чому немає постійної зміни станів. Тільки розумно вивірене і раціонально виправдане може бути допущене в мир, тільки на ньому грунтується точне умозрение-епистеме. (Ясно, що це відноситься до тим більше пізніх періодів, коли в античну. ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ - наука про найбільш загальні основи, межі і можливості політики, про співвідношення в ній об'єктивного і суб'єктивного, закономірного і випадкового, сущого і повинного, раціонального і внерационального. Питання про основи політики має ту трудність, що ці основи різні на Сході і на Заході, в традиційному і сучасному суспільствах. На Сході, як і в традиційному світі взагалі, основним питанням політики є питання про забезпечення громадського порядку і огорожі суспільства від хаосу. Як забезпечити порядок, стабільність і спадкоємність - ось проблема традиційної політичної філософії. У модернизированних. ЗОРОАСТРИЗМ - релігія, заснована древнеиранским пророком Заратуштрой (в греч. перекладі - Зороастром, на ім'я якого і названо віровчення); відома також під назвою "маздаизм" - на ім'я верховного божества Ахурамазди. Історія згадує об Зороастре уперше при царі Дарій Гистаспе (в кінці VI і на початку V в. до н. е.), який перетворив 3. в державну релігію Персії. На думку грецьких і римських істориків, Зороастр був родом з Бактрії, інші письменники вважають його уродженцем Персії, а деякі сучасні археологи вважають, що він народився на Південному Уралі, і датують його прозріння рубежем II - I тис. до н.
Кожна вагома структурна частина курсової "Проблеми припинення та розірвання трудового договору за законодавством України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОПОЯЗ ("Суспільство по вивченню поетичної мови") - Створено в 1916 р. в Петербурге представниками формального методу в літературознавстві. У ОПОЯЗ входили вчені, що раніше займалися вельми несхожими проблемами художніх текстів: Б. Томашевський, Ю. Тинянов, Е. Поліванов, О. Брік, що займав нейтральну позицію і в Московському літературному гуртку, і в ОПОЯЗе, Б. Ейхенбаум і, нарешті, В. Шкловський, творець і ідеолог Петербургської школи і ОПОЯЗа. Друкарський орган Суспільства - "Збірники по теорії поетичної мови" (1916-1919). У 1919 р. з друку вийшов збірник вибраних статей ОПОЯЗовцев "Поетіка". Статті раннього ОПОЯЗа. Паськаль: людина перед обличчям істини і нескінченності. Його велич і нікчемність - Але справжня, абсолютна, "кінцева" істина, що осягає всі речі, включаючи людину, доступна лише самому абсолюту, Богу. Людина ж як тілесна істота осуджений на розуміння лише відносної істинності, бо завжди поза його можливостями збагнення навколишнього його цілого. А без такого розуміння неможливо і достовірне пізнання його частин, бо незліченні переплетення речей і подій унеможливлюють пізнання будь-якої з них без розуміння безлічі інших, прямо або непрямо з нею пов'язаних. У світлі сказаного стає очевидним, що людина, убрана в тілесну оболонку, насилу "утримується на грані двох безодень - безодні. ДИФФУЗИОНИЗМ - теоретична модель историко-культурного процесу; методологія культурологич. і культурантропологич., етногр. досліджень. Д. зародився у вт. підлога. 19 в. в Німеччині і Австрії. Після Другий мир. війни його вплив слабшає, набувають поширення інші наукові методології: неоеволюционизм, структурализм, системний аналіз, психоаналіз, семиотика, герменевтика і інш. Розвиток ідей Д., пов'язано з роботами ньому. вчених: Фробениуса (1873-1938), Гребнера (1877-1934), австр. етнологів В. Шмідта (1868-1954), В. Копперса (1886-1961), англ. антропологів Ріверса (1864-1922), Г. Чайлда (1892-1957) і інш. Істоки Д.
У вступі курсової "Проблеми припинення та розірвання трудового договору за законодавством України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АЛХІМІЯ - по-арабському Ул-Хеми, означає, як вказує це ім'я, хімію природи. Все-таки, Ул-Хеми або Ал-Кимия представляє собою лише арабизированное слово, взяте від грецького (хемейя) і "сік", живиця, вичавлена з рослини. Д-р Уїнн Уесткотт говорить: "Саме раннє вживання даного терміну "алхімія" можна знайти в трудах Юлія Фірміка Матерна, що жив при Костянтинові Великому. У Парижі, в Державній Бібліотеці є древнейший з алхімічний трактатів, що збереглися, відомих в Європі; його написав на грецькій мові Зосим Панополіт біля 400-го року н.е.; наступним по древності є твір Енея Газея, 480 р. н.е." Вона розглядає.

ЕЛІАС (ELIAS) Норберт (1897-1990) - німий. Соціолог-емігрант викладав в Англії, останні роки життя провів в Голландії. Автор многочисл. робіт по загальній соціології, соціології знання, науки, мистецтва, спорту і т.д. Широку (хоч і пізню) популярність здобула теорія цивілізації, розроблена в його гл. праці "Про процес цивілізації. Социогенетіч. і психогенетіч. дослідження" (1939), де переглядається традіц. для йому. думки зіставлення "культури" і "цивілізації", що зробило помітний вплив на соціологію культури А. Вебера, вчителя Е. у 20-х рр. Дослідження генезису понять "культура" і "цивілізація" показує, що в 18 в. вони. Нескінченне і кінцеве - онтологічні категорії, що відображають такі трибути як відсутність і наявність межі (необмеженість і обмеженість). Потрібно розрізнювати онтологічне значення термінів Б. і К. і їх слововживання в математиці і природознавстві. Відмінність укладається у загальності або ж певних обмеженнях в розумінні межі. У загальному значенні межа є будь-яке інакше по відношенню до даного сущого. Це інакше може мати кількісні, просторові, тимчасові  характеристики, виступати як початок або кінець даний сущий і т.д. Всім цим окремим випадкам можуть відповідати різні приватні значення термінів Б. і К. В онтології.
Список літератури курсової "Проблеми припинення та розірвання трудового договору за законодавством України" - більше 20 джерел. ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА - найбільш поширена назва напряму в совр. буржуазної філософії моралі, що почав формуватися з середини 70-х рр. в зв'язку з осмисленням причин і наслідків екологічної кризи, а також пошуком соціально-прийнятних способів його дозволу. Представлено теоретиками різної світоглядної орієнтації (Д. Козловський, Т. Києфер, Д. Пірс, , стурбованими негативними наслідками впливу людини на середовище мешкання, що ставлять під,, сумнів можливість подальшого" поступального руху людської цивілізації, збереження навколишнього середовища, виживання людей як біологічних істот. Возникновеніє Е. е. КОМІЧНЕ - (від греч. komikos - веселий, смішний) - одна з осн. категорій естетики, що відображає соціально значущі протиріччя дійсності під точкою зору емоційно-критичного відношення до них з позицій естетичного ідеалу. У історії естетичної думки К. характеризується як результат констрасту, "розладу", протистояння: потворного і прекрасного (Арістотель), нікчемного і піднесеного (Кант), уявно грунтовного і значного, дійсно міцного, істинного (Гегель), внутрішньої нікчемності, пустоти і зовнішностей, що має домагання на зміст і реальне значення (Чернишевський), безглуздої і розсудливої (ньому.

Залом - Залом роблять злі відьмаки. Залом являє собою дуже спутаний пучок стебел ще не стислого хліба, надламаних в праву і ліву сторону, закручених у вузол разом із золою і присипаних у коріння сіллю, землею з кладовища, яєчною шкаралупою і розпареними старими зернами. Якщо зола взята з печення одного господаря, то залом зроблений з розрахунком нанести шкоду йому одному, провіщаючи різні біди: пожежа, відмінок худоби і навіть смерть. Наслідком таких закруток неминуче є повний неврожай на всьому полі. Селяни переконані, що якщо вони і встигнуть попередити або ослабити підступи відьмаків на.
Посилання в тексті роботи "Проблеми припинення та розірвання трудового договору за законодавством України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФЕРЕНЦИ (FERеNCZI) Шандор (1873-1933) - угорський психіатр і психоаналітик. Доктор медицини, професор (1919). Один з перших послідовників учення Фрейда. У 1909 розробив концепцію гіпнозу як явища, що відроджує комплекс Едіпа з властивими йому страхом і любов'ю. Виділив два типи гіпнозу: 1. Материнський (заснований на любові) і 2. Батьківський (заснований на страху). Пов'язав навіюваність з "батьківським комплексом" і надалі розвивав ідею про те, що в процесі гіпнозу гіпнотизер займає місце батьків (грає їх роль). У 1913 заснував Угорське психоаналітичне суспільство і був його президентом (1913-1933). У 1913 опублікував роботу. ДУХ - (від лати. подих, найтонше повітря, дихання, запахло) - в широкому значенні слова поняття, яке тотожне ідеальному, свідомості, нематеріальному початку, на відміну від матеріального початку; у вузькому значенні однозначно з поняттям "мислення". Представники різних течій домарксовской філософії виділяють суб'єктивний дух (суб'єкт, особистість, індивід), абсолютизация якого веде до суб'єктивного ідеалізму, і об'єктивний дух (свідомість, відірвана від людини і містифікована як самостійна сила), визнання первинності якого веде до об'єктивного ідеалізму. Антична філософія розглядала. КАУТСКИЙ Карл - (16 жовтня 1854, Прага-17 жовтня 1938, Амстердам) - соціальний філософ, лідер і теоретик німецької і міжнародної соціал-демократії. Вчився в Венськом університеті, в 1874 став членом СДПА, з 1882 по 1917 - головний редактор теоретичного журналу соціал-демократії "Die neue Zeit", автор теоретичної частини Ерфуртської програми СДПГ. Після приходу нацистів до влади вимушений був емігрувати в Прагу, потім в Амстердам. У 1899 опублікував серію статей, направлених проти ревізії марксизму Е. Бернштейном, в тому ж році вийшла його робота "До критики теорії і практики марксизму.

ПЕЛАГИЙ - (ок. 360, Бретань або Ірландіяпосле 410) - славнозвісний латинський ересиарх. Про його життя відомо трохи. Між 375 і 380 прибув в Рим, де здобув популярність ченця-аскета, мораліста, чудового логіка і полемиста. Приблизно з 400 в Римі починає розповсюджуватися його вчення, заперечливе спадковий характер первородного гріха і підкреслююче значення етичних зусиль людини в досягненні праведности і подоланні гріха. У 411 Пелагий разом з своїм учнем Целестієм відправився в Африку Невдовзі, залишивши Целестія в Карфагене, він переправився в Палестіну, де був прихильно прийнятий Іоанном Єрусалимським і. БІСЯЧА ТЕКСТУРА - метафоричний (однак, незважаючи на це, широко поширене в постмодернистской текстології) термін Р.Барта, фіксуючий ризоморфную (див. Різома) організацію тексту. Ризоморфность останнього зумовлена двома пластами причин. По-перше, згідно з парадигмальним презумпціями постмодернизма, текст не має стійкої структури і центра (див. Ацентрізм), а тому і визначеність значення (див. Означиваніє), - він може бути охарактеризований не стільки за допомогою поняття константної "структури", скільки за допомогою поняття процесуальної і нон-фінальної "структурации" (див. Текстової аналіз), що передбачає. ІНТЕЛЕКТ ШТУЧНИЙ - 1. Умовне позначення кібернетичних систем і їх логико-математичного забезпечення, призначених для рішення деяких задач, що звичайно вимагають використання інтелектуальних здібностей людини. 2. Сукупність функціональних можливостей електронно-обчислювальної машини - комп'ютера - вирішувати задачі, що раніше вимагали обов'язкової участі людини. Цей термін треба розглядати як метафору. Фактичний зміст теорії інтелекту штучного складають теорія програмування, включаючи іноді теорію самих комп'ютерів. Нині на перший план висувається організація знань в системах інтелекту штучного. ОРГАНІЧНА ШКОЛА - в соціології, напрям в бурж. соціології кон. 19 - нач. 20 вв., що ототожнювало суспільство з організмом і що намагалося пояснити соціальне життя биологич. закономірностями. Порівняння суспільства з організмом проводилося мн. авторами (Платон, Гоббс, Конт, Спенсер). На відміну від своїх попередників, представники О. ш. [П. Ф. Лілієнфельд (Росія), А. Шеффле (Німеччина), Р. Вормс, А. Еснінас (Франція)] затверджували, що "суспільство і є організм". Вони підшукували всі нові аналогії, доводячи (в різних варіантах) тотожність суспільства і організму. Лилиенфельд приписував суспільству всі.