На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Прокурор у кримінальному провадженні

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження діяльності прокурора в кримінальному провадженні ... 5
1.1. Прокурор як суб'єкт кримінального провадження ... 5
1.2. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України ... 11
Розділ 2. Аналіз особливостей діяльності прокурора в кримінальному провадженні ... 22
2.1. Діяльність прокурора під час проведення досудового розслідування ... 22
2.2. Повноваження прокурора в суді ... 26
Висновки ... 40
Література ... 42

Курсова робота виконана за новим Кримінально-процесуальним Кодексом України 2012 року

Для придбання курсової роботи "Прокурор у кримінальному провадженні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Прокурор у кримінальному провадженні"

Курсова робота "Прокурор у кримінальному провадженні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Прокурор у кримінальному провадженні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Прокурор у кримінальному провадженні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Прокурор у кримінальному провадженні" і призначений виключно для пошукових систем.

МАЙБУТНЄ - один з трьох (нарівні з теперішнім часом і минулим) модусів часу, концептуальний зміст якого може бути осмислений через його відношення до вічності универсума, до історичного становлення родовою (социокультурной) життя людей і досвіду духовної самосвідомості індивідів. З моменту пробудження духовної самосвідомості людей образ Б. имплицитно присутній в уявленнях про час і вічність. Міфологія болісно виробляла картину часу через його відношення до того, що передувало виникненню світу, космосу, речей і людей. Необхідність повернення до джерел буття диктувалася родовим способом існування - потребою. НЕОЯЗИЧЕСТВО - широкий і різнорідний по складу сучасний релігійний напрям, виниклий на основі традиційного магизма, шаманизма, міфології і сатанизма і що претендує на осмислення і дозвіл проблем особистості і суспільства, чого, як затверджують послідовники неоязичества, неможливо добитися за допомогою традиційних релігій або сучасної науки. Прихильники неоязичества не прагнуть уподібнитися язичникам первісної епохи, але хочуть, спираючись на архаїчні уявлення, передусім на віру у всемогутність окультних сил і енерП1й, вирішувати актуальні проблеми свого існування і визначати своє майбутнє. СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ теорія - соціально-філософська концепція, що трактує цивільне суспільство (в протилежність природно-природному стану людини) як результат свідомого акту конвенції відносно таких соціальних феноменів, як закон (і право загалом ) і держава (владні відносини загалом ). Теорія О.Д. - в різних своїх модифікаціях - незмінно спирається на ряд універсальних основоположений: 1) ідею природного права (як права, заснованого на іманентній природі людини), що глибоко йде корінням в європейську традицію (Аристотель, стоїки, Цицерон); 2) ідею держави як гаранта природного права (не гарантованої в початково-природному. БУТТЯ - филос. категорія, вказуюча реальність, існуючу об'єктивно, поза і незалежно від свідомості людини. Філос. розуміння Б. і його співвідношення з свідомістю визначає розв'язання основного питання філософії. Діалектіч. матеріалізм виходить з материалистич. рішення осн. питання філософії і разом з тим, в противагу метафизич. матеріалізму, не зводить Б. до предметно-речовин. миру, вичленяя різні рівні Б.- матеріально-предметну реальність, об'єктивно-ідеальну Б. (цінності культури, загальнозначущий принципи і категорії науч. знання і інш.), Б. особистості. Першу филос. концепцію Б. висунули.
Кожна вагома структурна частина курсової "Прокурор у кримінальному провадженні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АВТОНОМІЯ І ГЕТЕРОНОМИЯ - в практичної філософії Канта два протилежних і відносно етичному вирішальних якості визначення волі до хотению і вчинку. Автономною є воля, яка сама дає закон своєї дії або може мислитися як сама для себе законодавча (від греч. - сам і - закон; самозаконие). Гетерономна воля, що запозичає норму свого воления і поведінки не з свого розуму, але з інакшого (від греч. - інакшої; инозаконие). Ідея автономії народилася як свого роду кантіанська гіпертрофія закону безкорисливості: Кант підкреслював, що етична воля відволікається від всякого приватного інтересу і керується лише принципом розуму як загального. СИМЕТРІЯ - властивість, що відображає структурну особливість об'єкта, що залишається незмінним при зміні порядку розташування в просторі і/або часі рівних між собою частин цього об'єкта. Поняття симетрії може бути розширене на випадок, коли незмінними при перетворенні залишаються тільки деякі характеристики об'єкта. Принцип симетрії - один із загальних методологічних принципів науки. У залежності від характеру об'єкта і його частин поняття симетрії може відноситися до естетики або математики, природознавства або лінгвістики. Для кожної з цих областей симметриия має конкретну розшифровку. Незалежно від. НОВОЯЗ - термін, введений в гуманітарний оборот Оруеллом в романові "1984" для позначення детермінований тоталітарним суспільством системи мови і язикового висловлювання, здатної жорстко зумовлювати (як в нормі, так і в патології) духовно-деятельностні алгоритми цілісної сукупності поведенческих репертуарів людей. По Оруеллу, Н., обслуговуючий "ідеологію ангсоца", базується на постулатах, згідно з якими: "правовірність - стан несвідомий"; "двоемислие... є безперервний ланцюг перемог над власною пам'яттю і... підкорення дійсності"; "руйнування мови" потрібне для того, щоб.
У вступі курсової "Прокурор у кримінальному провадженні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СИМУЛЯКР - Франц., анг. SIMULACRE (від лати. SIMULACRUM - образ, подібність). Один з найбільш популярних останнім часом термінів постмодернистски орієнтованої філософської і просто теоретичної думки, введений в широкий побут Ж. Бодрійаром. Звичайно і створення цього терміну приписують Бодрійару, що не зовсім вірно - інша справа, що він дав йому найбільш прийнятне для сучасної (зрозуміло, постмодернистского) свідомості визначення і досить вдало його застосовував для характеристики самого широкого кола явищ: від общефилософских проблем сучасної свідомості до політики і літератури. Але при цьому сам Бодрійар.

КАРНАП (СаRNар) Рудольф (1891-1970) - німецький-американський філософ і логік, викладав філософію у Віденському і Празькому університетах, професор університетів (після еміграції в США в 1936) Чікаго і Каліфорнійського, провідний представник логічного позитивізму і філософії науки. Основні твори: "Уявні проблеми у філософії" (1928), "Логічна конструкція миру" (1928), "Подолання метафізики логічним аналізом мови" (1931), "Фізікалістський мова як універсальна мова науки" (1931), "Логічний синтаксис мови" (1934), "Філософія і логічний синтаксис" (1935), "Проверяємость і значення" (1936), "Дослідження по семантиці". Локк про віротерпимість - "Віротерпимість, згідно Локку, - головна характеристика "істинної церкви". Це узгодиться, вважає філософ, з головними цілями "істинної релігії", які складаються не в досягненні зовнішнього блиску і помпезності, а в регулюванні людського життя на основі правил благочестя і співчуття" Не можна дозволяти людям використати всує ім'я християн, якщо вони не виправдовують його святістю життя, чистотою помислів і висотою духа, якщо християнська релігія не вкорінена в їх серцях. Локк вважає абсолютно неприйнятними такі дії в ім'я християнства, при яких віру вважають можливим зміцнювати і підтримувати.
Список літератури курсової "Прокурор у кримінальному провадженні" - більше 20 джерел. СТЕФАН Яворський - (1658, містечко Явір під Львовом, Україна - 27 листопада (8 грудня) 1722, Москва] - російський церковний і державний діяч, найбільший представник западнорусской філософської школи. Майбутній митрополит народився в православній сім'ї, отримавши при хрещенні ім'я Симеон. Згодом батьки, не бажаючи перейти в униатство, переселилися в Нежін. Як філософ сформувався в Києво-Могилянській академії, де навчався безпосередньо у Варлаама Ясинського, і єзуїтських школахЛемберга (Львова), Познані. У Київській академії отримав звання префекта, зроблений в ігумени Києво-Миколаївського монастиря. Мова. ГРА - термін, вказуючий широке коло діяльності тварин і людини, протипоставити звичайно утилитарно-практич. діяльність і що характеризується переживанням задоволення від самої діяльності. Феномен И. привертав увагу філософів, естетиков, етнографів, біологів, етологов, психологів. Початок розробки загальної теорії І. пов'язаний з роботами Шиллера і Спенсера. Шиллер затверджував естетич. природу І. і бачив в ній характеристику істоти людини взагалі. І. для Шиллера - насолода, пов'язана з вільним від внеш. потреби виявом надміру сил. Спенсер вніс в розуміння І. еволюц. підхід, указавши на поширення.

"ВІХИ" - "Збірник статей про російську інтелігенцію", випущений в Москві в 1909 групою русявий. рели м. філософів і публіцистів (?. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. В. Струве, С. Л. Франк, М. О. Гершензон, А. С. Ізгоєв, Б. А. Кистяковський). Збірник містив либерально-бурж. оцінку світогляду і практики русявий. звільнить. руху і знаменував повний розрив русявий. лібералізму з цим рухом після революції 1905-07. Ядро збірника склали статті перших чотирьох з названих авторів, в 1890-х рр. що вважали себе прихильниками К. Маркса, але що невдовзі виступили із закликом до відродження идеалистич. філософії.
Посилання в тексті роботи "Прокурор у кримінальному провадженні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БЛАУГ (BLAUG) Марк - (р. 1927) -англо-амер. історик економічної науки, фахівець з філософії і методології економічного знання. Освіту отримав в Колумбійськом ун-ті. У 1953-63 викладав в Йельськом ун-ті, з 1963 - проф. Лондонського ун-та. Б. відрізняє широке коло наукових інтересів. Він займається економікою освіти, проблемами зайнятості, економікою мистецтва, економічною історією. Однак найбільшу популярність Б. придбав як історик і методолог економічної науки. Йому належать два важливих труди в цій області: "Економічна думка в ретроспективі" (перше изд. - 1962; русявий. пер. - 1994 ) і "Методологія економічної науки". БИНАРИЗМ - Англ. BINARISM, франц. BINARISME, ньому. BINARISMUS. Як відомо, традиційний структурализм спирався на принцип опозиції, іноді трактуемий як теорія бинаризма, згідно з якою всі відносини між знаками зводяться до бінарних структур, тобто до моделі, в основі якої лежить наявність або відсутність ознаки. Як писав в свій час западногерманский дослідник Р. Холенштейн, "опозиція з точки зору структурализма є основним рушійним принципом як в методологічному, так і об'єктивному відношенні" (Но1еstein:1975, з. 47). У теорії структурализма бинаризм з приватного прийому перетворився в. МОРАЛІЗУВАННЯ - оцінка тих або інакших суспільних явищ, заснована не на аналізі об'єктивних закономірностей розвитку дійсності, а на абстрактних ідеалах і побажаннях. Така оцінка, що виноситься без розуміння суті явищ, буває: звичайно слідством неправомірного поширення принципів і критеріїв моральної свідомості на ті області практичної і теоретичної діяльності людей, де застосування тільки їх явно недостатнє. При цьому наукове пізнання дійсності, розуміння законів її розвитку підміняється суб'єктивними уявленнями про бажаний хід подій, етичним обуренням, коли ці події розвиваються всупереч намірам.

"ОСНОВНЕ ПОЛОЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ МАЙБУТНЬОГО" - ("Grundsatze der Philosophie der Zukunft". Zurich, 1843), одне з осн. соч. Фейербаха, написано в формі 65 тез. У 1-м изд. була невелика передмова. Нова філософія мислилася Фейербахом як дозвіл антитези "традиційна теологія - спекулятивна філософія". У теології человеч. суть фігурує як особлива божеств. істота. Спекулятивна філософія (в найбільш повній мірі - гегелевская) являє собою раціоналізовану теологію, що повертає людині його суть, але що зводить її до абстрактного розуму. Бескровность, безжизненность суті людини в спекулятивній філософії викриває таємницю єдності цієї. ДАРШАНА - (санскр. darsana - бачення, зір, від d.rs - бачити, спостерігати - термін індійської філософії, охоплююче широке коло значень: погляд, переконання, інтуїція, прозріння, споглядання і т. п., висхідних до єдиного прообразу - схемі зорового сприйняття ("схоплення" об'єктів при умові їх освітленості). На цій основі виникає трактування даршани як "внутрішнього", "духовного зору", промінь якого освітлює, проясняє внутрішній простір і думки, що знаходяться в йому і образи. Це і інтелектуальна ясність систем умогляду, і прозорість" прозріння, що інтуїтивно. СОЦІАЛЬНА СПІЛЬНІСТЬ - сукупність людей, що виділяється по критерію територіальних і социокультурних параметрів і що об'єднується стійкими зв'язками і відносинами. Деяка кількість людей стає С.О. не тому, що їм приписується предметний зміст, спонукаючий до об'єднання, а тому, що їх зв'язок набуває характеру взаємовпливу і взаимоопределения (взаємодії). "Усупільнення" (Vergesellschaftung) і є та форма, в якій "окремі індивіди утворять єдність" (Зіммель). Формальне розуміння ототожнює С.О. і суспільство як реальна взаємодія між соціальними групами, класами, націями (види C.O.), з іншого ж боку, передбачає. РОСІЙСЬКА ШКОЛА ФІЛОСОФІЇ ТЕХНІКИ - виникла в першій половині XX в. Її фундатором є П.К. Енгельмейер, який був винахідником, активним членом різних технічних суспільств, піонером автомобилизма і творцем теорії технічної творчості, який в умовах Жовтневої революції намагався дати філософське осмислення проблем техніки і технічного  прогресу, створивши  теорію творчості  (еврологию).  Методологиюеврологии П.К. Енгельмейер знайшов в махизме, згідно з яким, істина є економна форма опису досвіду, а змістом всякого наукового відкриття є  винахід,  створення  нової  думки,  що дозволяє  пристосувати  до досвіду нові факти. У.