На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Склад поняття юриспруденція

(курсова робота з теорії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження юриспруденції ... 5
1.1. Поняття юридичної науки та її структура ... 5
1.2. Рівні розвиненості систем юридичних наукових знань ... 6
1.3. Об'єкт та предмет юриспруденції ... 9
1.4. Методологія юриспруденції ... 11
Розділ 2. Загальна характеристика видів юридичних наукових дисциплін ... 18
2.1. Юридичні науки теоретичного й історичного профілю ... 18
2.2. Галузеві або нормативні юридичні наукові дисципліни ... 22
2.3. Спеціальні або прикладні юридичні наукові дисципліни ... 27
Розділ 3. Перспективи розвитку юриспруденції ... 29
3.1. Основні шляхи розвитку юриспруденції ... 29
3.2. Проблеми удосконалення методології та структури юриспруденції ... 30
Висновки ... 32
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Склад поняття юриспруденція" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Склад поняття юриспруденція"

Курсова робота "Склад поняття юриспруденція" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Склад поняття юриспруденція", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Склад поняття юриспруденція" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Склад поняття юриспруденція" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЧАСУ - книга Дерріда ( "Donner le temps"). Повна назва книги - "Презентація часу: 1. Фальшиві гроші"; видана у Франції в 1991, перекладена на англійський і видана в США в 1992 видавництвом Чикагського університету (перекладачка П.Камюф, відома своїми роботами об Дерріда, зокрема антологією "Derrida Reader", а також переказами). Назва роботи на французькій мові "Dormer le temps. I. La Fausse monnaie", на англійському - "Given Time: 1. Countererfeit Money". У вибраному тут російському варіанті збережена вказівка на час як головний об'єкт аналізу, але акцент зроблений на процедурний аспект маніпулювання часом, а. ИНТЕНСИОНАЛ і ЕКСТЕНСИОНАЛ - Інтенсионал (від лати. intensio - внутрішнє натягнення, посилення) - в середньовічній логіці означав зміст слова-поняття як сукупність мислимих ознак відповідного йому предмета. Протиставлявся об'єму, тобто сукупності предметів, що означаються (званих) даним словом-поняттям, який називався екстенсионалом (від лати. extensio - протяг, розширення). У класичній логіці признавався закон зворотних відносин між об'ємом і змістом поняття, однак, починаючи з Б. Больцано (1781 - 1848), даний закон береться під сумніву. Приклад Больцано: вираження (1) "освічений син неосвіченого батька" і (2) "неосвічений син. Демократія і правова держава. Ідеї П.Новгородцева - Важливу роль в концепції Новгородцева грають роздуми про демократію і правову державу. Новгородцев справедливо вважається одним з представників філософії лібералізму і демократизму на російському грунті. Однак потрібно помітити, що для Новгородцева філософське вчення про демократію має головною своєю задачею аналіз тієї кризи, в якому демократія виявилася саме в XX в. Одна з його статей так і називається - "Демократія на распутье". Ця прекрасна робота передусім нагадує читачу про традиції аналізу демократії, що йдуть ще від античності. У той же час підкреслюється, що нова політична. "Нова хвиля" - (франц. - La nouvelle vague) Запропоноване журналисткой Франсуазой Жиру найменування групи режисерів, що дебютували в 1957-58 рр. картинами, які виділялися негативним відношенням до традиційної моралі і миру старших, пошуками нової стилістики і новими героями - молодими, розкованими в думках і вчинках, що втілюють близький прихід ери молодіжної революції. Як здавалося Ф. Жіру, обличчя кінематографічної молоді більш усього виражали скандальні фільми Пиці Вадима з участю нової зірки - актриси Бріжітт Бардо. Однак дуже скоро виявилися істинні лідери, що зросли під безпосередньою опікою.
Кожна вагома структурна частина курсової "Склад поняття юриспруденція" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НЕСВІДОМЕ - сукупність психічних станів і процесів, які здійснюються без участі свідомості. Концепция Б. була уперше виражена Г. Лейбніцем. Він оцінював Б. як нижчу форму душевної діяльності. Певні психічні процеси, вважав він, лежать за межами усвідомлених уявлень, які підносяться подібно острівцям над океаном темних сприйнять. Однак в історії філософії можна указати на багатьох філософів, які висловлювали здогадки об Б. У Сократа і Платона це вчення об амнезисе - знанні як пригадуванні. Б. Спіноза говорив про причини, що неусвідомлюються, які визначають бажання. І. Кант зв'язував Б. з проблемою. КИРЕНСКАЯ ШКОЛА, киренаики - древньогрецький гедонистическая філософська школа 4 - 1-й чверті 3 в. до н. е., що зводила своє вчення до сократику Арістшту з Кирени. До Киренської школи належали, зокрема: дочка Арістіппа Арета, її син Арістіпп Молодший (Метродидакт, "навчений матір'ю") що і мав своїх послідовників Паребат, Аїнчкерід, Гегесий і Феодор Безбожник. Киренская школа заперечувала науки про природу (іноді також логіку і діалектику) як що не дають надійних знань і некорисні для щасливого життя. Етика Киренської школи складалася з 5 розділів: вчення про те, що віддають перевагу і чого уникають, про внутрішні. ТРУБЕЦКОЙ Євгеній Миколайович (1863-1920) - російський релігійний філософ, правознавець, громадський діяч. Закінчив Московський університет (1885). Викладав у ряді університетів, професор Московського університету (з 1906). Ініціатор і учасник книговидавництва "Шлях" (1910-1917). Основні твори: "Філософія Ніцше" (1904); "Історія філософії має рацію" (1907); "Соціальна утопія Платона" (1908); "Світобачення Вл. З. Соловьева" (тт. 1-2, 1913); "Умогляд у фарбах" (1915); "Два мири в староруському іконописі" (1916); "Метафізичні припущення пізнання. Досвід подолання Канта і кантіанства" (1917); "Сенс життя" (1918) і ін. Князь Т. активно.
У вступі курсової "Склад поняття юриспруденція" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Оснащення шкільного платонизма учбовими посібниками - В пифагореизме також виразно виявляється прагнення ввести платонизм в рамки суворої шкільної організації, для чого було необхідно оперти платонизм на чітку систему наук, насамперед тих, необхідність яких для виховання філософа визнавав сам Платон. У першій половині II віку з'являється твір Феона Смірнського "Виклад математичних вчень, необхідних для розуміння Платона". Воно тим більше показове, що по суті являє собою компіляцію: пасажі з перипатетика Адраста Афродісийського чергуються з витримками з Трасилла. Однак сама потреба витлумачити корпус текстів на основі набору певних.

ВИЗНАЧЕННЯ В АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ - (араб. када) трактується, як правило, як загальне знання Бога або Першооснови про речі, тоді як "доля" (кадар) розуміється як розгортання цього загального предустановления в одиничному, тимчасовому сущому. Ідея божественного визначення ясно заявлена в Корані, однією з основних тез ісламського віровчення є твердження про те, що все в долі людей, благо і зло - виключно від Бога. Для коранического розуміння визначення і долі важливий їх зв'язок з ідеями "міри" (кадр) і "предразмерения" (такдир), що має пряме продовження в філософському трактуванні. ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ - (філософія існування) - иррационалистическое напрям в совр. зап. філософії, виникле в 20 в. як спроба створення нового світогляду, що відповідає поглядам людини сьогоднішнього дня, що користувалося великим впливом в 40 - 60-е рр. Ідейні джерела Разлічают Е. релігійний (Марсель, Ясперс, Бердяев, Тичок, М. Бубер) і атеїстичний (Сартр, Камю. С. Бовуар). Особняком стоїть фундаментальна онтологія Хайдеггера, к-рую не можна беззастережно віднести ні до релігійного, ні до атеїстичному Е. В Е. знайшла відображення криза буржуазного лібералізму з його поверхнево-оптимістичним світорозумінням, з.
Список літератури курсової "Склад поняття юриспруденція" - більше 20 джерел. ЗНАНЕЦКИЙ (ZNANIECKI) Флоріан Вітольд (1882-1958) - польський філософ, культуролог, один з гл. представників т.з. гуманістіч. напрями в соціології 20 в. Його погляди формувалися під впливом Ділипея и М. Вебера. Наукову діяльність почав із спроби обгрунтування культуроцентрістського тези, що основою человеч. буття є цінності, що створюють культурний світ, пізнаваний "науками про культуру". Висунута їм як основа для вивчення свідомості людей програма з'єднання соціології як "науки про соціальну поведінку" з "науками про культуру" зводиться до спроб об'єднати принципи позитивістського психологізму і аксиологиі. Книга 3. "Науки про культуру. ИЗОМОРФИЗМ І ГОМОМОРФИЗМ - логико-математич. поняття, що виражають подібність або уподібнення будови (структури) систем (множин, процесів, конструкцій). Системи А і А1 наз. изоморфними (або що знаходяться відносно изоморфизма), якщо між їх елементами, а також функціями (операціями), властивостями і відносинами, осмисленими для цих систем, існує або може бути встановлена взаимнооднозначное відповідність. У цьому випадку кожна з систем А і А1 наз. изоморфним образом іншої. Для изоморфних систем виконуються слід. умови. 1) Кожному елементу а, належному однією з них, напр. системі А (що записується як а е А).

РЕЛІГІЯ - (лати. rcligio набожність, святиня, предмет культу) - одна з форм суспільств, свідомості, відображення дійсності в ил-люзорно-фантастич. образах, уявленнях, поняттях. По своїй суті "всяка релігія є не чим інакшим, як фантастичним відображенням в головах людей тих зовнішніх сил, які панують над ними в їх повсякденному житті, - відображенням, в якому земні сили приймають форму неземних" (Маркс До., Енгельс Ф. Соч., т. 20, з. 328). Р. перекручує реальні відносини в природі і об-ве, наділяє їх вимишленими якостями і властивостями, дезорієнтує людей в пізнанні і перетворенні світу.
Посилання в тексті роботи "Склад поняття юриспруденція" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВЧЕННЯ ПРО ВИРАЖЕННЯ - вчення про те, що доступне спостереженню буття і поведінка людини є вираження психічного стану і психічних процесів; воно входить як складова частина у вчення про характер, оскільки характер стає доступним для розуміння завдяки формам вираження. Сучасна психологія прираховує до гештальткачествам також властивості суті, показуючи, що предмети і відносини речей також володіють суттю і через її властивості виражають свій "характер" - в більшості випадків непідвладним людині образом. У залежності від того, розглядаються образи вираження (сталі тілесні форми) або виразні рухи, що дозволяють. ПЕРЕКОНАНІСТЬ - суб'єктивне відношення людини до своїх вчинків і переконань, в до-ром виявляється його упевненість у власній правоті. Будучи однією з форм етичної самосвідомості. У. являє собою ідейно-психологічну основу для розвитку в людині певних вольових якостей - мужності, стійкості, самовладання, витримки, инициативности, вірності вибраним ідеалам. У. може бути справжньою, коли вона засновується на дійсній свідомості, на глибокому розумінні соціально-історичних процесів, потреб об-ва і людей, значення вимог моральності, к-рі чоловік проводить в життя. Але вона може приймати і перекручені форми. НЕВІРА - В Св. Писанні вказуються наступні причини невіри: незнання Прозріння, що дає знання про Бога і укладеного в самому Писанні; незнання Бога по особистому духовному досвіду; просто небажання вірити, тому що віра означає згоду і рішучість жити під поглядом Бога і з відповідальністю по Його слову. Плоди невіри - безумство (Пс.14(13).1), моральне розкладання, готовність вірити брехні, а не істині. Невіра - це перевага жити згідно з мирськими умонастроениям, воно має коріння в індивідуальній психології, соціальному житті і в інтелектуальній атмосфері наукової культури. 1) З.Фрейд описав всяку.

ТЮРГО (TURGOT) Анн Робер Жак (1727-1781) - французький економіст, філософ-просвітитель, державний діяч. Основний твір: "Роздуми про створення і розподіл багатства" (1766). Після сходження на престол Людовика XVI отримав призначення спочатку на посаду морського міністра (20.07.1774), а потім - державного контролера фінансів (24.08.1774). Йому вдалося провести через парламент ряд едиктів, що передубачали реформи у дусі ідей економічного лібералізму. Діяльність Т. викликала незадоволеність в різних кругах і, поступившись натиску, Людовик XVI вимушений був відправити його до відставки (12.05.1 776) разом з однодумцями з держапарату. Т. створив. ЕКЗИСТЕНЦИАЛЬНИЙ АНАЛІЗ - (лати. existentia - існування і греч. analysis - розкладання, розчленування) - напрям сучасного психоаналізу, орієнтований на дослідження і корекцію особистості у всій повноті і унікальності її екзистенции (існування). Створений в 30-х 20 в. учнем і іншим Е. Блейлера, Фрейд і Юнга швейцарським психіатром Бінсвангером, що здійснив антропологічний поворот в психіатрії і її феноменологічну акцентировку. У значній мірі спираючись на екзистенциальную аналітику Хайдеггера і феноменологію Гуссерля, Бінсвангер зосередив увагу на "бутті-в-мирі" як принциповому феномені людського існування і. ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолій Васильович - (псевдоніми А. Анютін, В. Воїнов і інш.) [11(23) листопада 1875, Полтава - 26 грудня 1933, Ментона, Франція] - російський політичний діяч, теоретик мистецтва, публіцист, перекладач. По закінченні Київської гімназії (1895) вивчав філософію в Цюріхськом університеті. З 1896 професійний революціонер, 8 разів сидів у в'язницях. З 1917 нарком освіти; з 1922 член ВЦИК; з 1933 посол в Іспанії. Академік (1930). Еше в гімназії захопився філософією і намагався "створити емульсію з Спенсера і Маркса". Відстоював матеріалістичні позиції в спорі з ідеалістами, в гносеологии з'єднував. ЛОССЬКИЙ Микола Онуфрієвіч (1870 - 1965) - русявий. філософ-ідеаліст; був проф. Петербурзького ун-та. З 1922 - в еміграції; у 1947 став проф. Русявий. духовній академії в Нью-Йорку. Намагався створити систему т. наз. "интегрального інтуїтивізму, к-рая поєднує ідеї Платона, русявий. персоналіста А. А. Козлова, містику Соловьева і ін. Своє об'єктивно-ідеалістичне вчення про буття (онтологію) Л. наз. "персоналистическим ідеал-реалізмом ; він виходив з уявлення про світ як органічному цілому: суть дійсності складають надтимчасові ідеальні особи "субстанциальні діячі (поняття, аналогічне лейбніцевськой монаді), зв'язані між.