На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Суб'єкти кримінального провадження

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття суб'єктів кримінального провадження (суб'єктів кримінально-процесуальних відносин, суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності) ... 6
Розділ 2. Класифікація суб'єктів кримінального провадження ... 10
Розділ 3. Загальна характеристика суб'єктів, що відносяться до сторони обвинувачення ... 14
Розділ 4. Загальна характеристика суб'єктів, що відносяться до сторони захисту ... 21
Висновки ... 30
Список використаної літератури ... 32

Курсова робота виконана за новим Кримінально-процесуальним Кодексом України 2012 року

Для придбання курсової роботи "Суб'єкти кримінального провадження" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Суб'єкти кримінального провадження"

Курсова робота "Суб'єкти кримінального провадження" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Суб'єкти кримінального провадження", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Суб'єкти кримінального провадження" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Суб'єкти кримінального провадження" і призначений виключно для пошукових систем.

ГЕТЕ Іоганн Вольфганг фон - (28 серпня 1749, Франкфурт на Майне - 22 березня 1832, Веймар) - німецький поет і дослідник. Що "філософія Гете" - тема, що передується цілим рядом обмовок, доводиться не тільки відсутністю у Гете філософії в загальноприйнятому значенні слова, але і його відкритою ворожістю до всього філософського. Академічна філософія лише слідує власним його заявам, коли вона відмовляється атестувати його як одного з своїх: "Для філософії у власному значенні у мене не було органу" (Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, hrsg. von R. Steiner. Domach, 1982, Bd 2, S. 26), або:. ЕТНИЧНОСТЬ - широко категорія, що використовується в науці, вказуюча існування культурно відмітних (етнічних) груп і ідентичностей. У вітчизняному обществознании більш широко вживається термін "етнос" у всіх випадках, коли мова йде про етнічну спільність (народах) різного историко-еволюційного типу (плем'я, народність, нація). Поняття етноса передбачає існування гомогенних, функціональних і статичних характеристик, які відрізняють дану групу від інш., що володіють інакшими параметрами тих же характеристик. Загальноприйнятого визначення етноса не існує, але домінують його визначення як. ARGUMENTUM AD MORTI (аргумент до смерті) - Тип аргументації, явно або неявно апелюючий до межі людського існування. Риторичний прийом, здатний підвищити міра переконливості прохання, побажання і т.п., а те і блокувати саму можливість комунікації. [1] Цей тип аргументації виявляється не тільки у використанні тези і посилок, відповідної міркувань, вмісних "смертні" терміни, що додає доводам особливу переконливість: "Всі люди смертні", "Все там будемо" і т.п. Виявляється він і в апеляції до можливих практичних висновків, в прямій загрозі життя опонента або його близьких: "Якщо Вам дороге життя. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - відношення залежності людини від чогось (від інакшого), що сприймається ним (ретроспективно або перспективно) як визначальна основа для прийняття рішень і здійснення дій, прямо або непрямо направлених на збереження інакшого або сприяння йому. Об'єктом відповідальності (т. е. інакшим) можуть бити інші люди, в т. ч. майбутні покоління, спільність, а також тваринні, навколишнє середовище, матеріальні, соціальні і духовні цінності і т. д. У праві об'єктом відповідальності є закон. Відповідальність може бути зумовлена: а) ненавмисно (природно або випадково) знайденою людиною статусом (напр..
Кожна вагома структурна частина курсової "Суб'єкти кримінального провадження" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СИМВОЛІЧНИЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ (лати. -взаємодія) - теоретико-методолог. напрям переважний в амер. соціології, соціальної психології і культурологии, те, що сформувалося в Чікаго в 20-30-х рр. С.і. зосереджується на аналізі символич. аспектів соціальних взаємодій. Символіч. интеракционистов об'єднує не сувора теорія, а спільність бачення соціального процесу, трактуемого як процес виробітку і зміни соціальних значень, постійного визначення і перевизначити ситуацій взаємодії їх учасниками. У ході цього перевизначити міняється і об'єктивна (з т.з. взаємодіючих індивідів) середа соціальної діяльності, бо мир, по уявленнях интеракционистов, має. МОРАЛЬ - наука про добро і правила людської поведінки. Мораль формувалася в античності, протиставляючи себе фізиці, як наука про людину (Сократ) - науці про природу (ионийские філософи). Мораль відповідає на питання про істинне призначення людини; отже, вона становить ту частину філософії, яка безпосередньо зачіпає кожного з нас. Всяка вільна і продумана дія передбачає, що його мета вважається прийнятною, тобто воно передбачає моральний роздум і рішення. Взагалі, як тільки ми починаємо роздумувати про наше життя і про те значення, яке ми хочемо їй додати, встає проблема моралі. У історії філософії. УАЙТХЕД (WHITEHEAD) Алфред Норт - (1861-1947) - голений. філософ, логік, математик. Викладав в Кембріджськом, Лондонському, Едінбургськом, Гарвардськом ун-тах. Одним з учнів У. був Розсадив, в співавторстві з яким він написав фундаментальний трехтомний труд "Principia Mathematica" (1910-13), багато в чому що визначив розвиток символічної логіки. У 10-20-е роки філософські погляди У. ще не вийдуть за межі неореалізму, але поступово він приходить до висновку, що філософія науки повинна мати онтологічні основи, які покликана встановити "спекулятивна" (умоглядна) філософія, або метафізика. Наукове мислення, згідно У, своїм корінням.
У вступі курсової "Суб'єкти кримінального провадження" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТІНЬ - универсалия культури, виникла з міфології абрисів освітленості предметів і з гіпотези про автономне життя цього абрису. Т. є атрибут денного світу і денної культури (до-ой протистоїть втомлива "строкатість" цивілізації); вираження "нічні Т." є неявною тавтологією. Т., однак, всією семантикою можливого відторгнення пов'язана з однорідно присмерковим Загробьем і нічною свободою осн. персонажів демонології. Світова міфологія загробної реальності неминуче фіксує його тіньову фактуру, причому Т. тут - не онтологич. мнимость, але осн. спосіб поста-існування ( "мир Т., "милі Т." - ці і подібні ним.

ЕМПЕДОКЛ з Акраганта, Сіцілія (490, 487, 482-430, 424, 423) - старогрецький філософ, лікар, жрець і чудотворець, оратор і державний діяч, почитався учнями як божество. За переказами, відмовився від царської влади на користь занять філософією. Згідно Арістотелю, творець риторики. Основні твори: поеми "Очищення" і "Про природе"- збереглася 1/10 віршів (порядка 350). Світогляд Е. відрізнялося явним дуалізмом (світогляди поем протіворечат один одному): профетічеськая релігія порятунку була сусідами з натуралізмом, містика метемпсихоза - з елементами наукового раціоналізму, первісна по суті демонологія - з орієнтацією на досвід. (Не випадково, що у філософській. ІНФОРМАЦІЇ ТЕОРІЯ - спеціальна наукова дисципліна, що звичайно представляється як розділ кібернетики, що аналізує математичні аспекти процесів збору, передачі, обробки і зберігання інформації. Головна особливість теорії інформації складається в широкому використанні методів теорії імовірностей і математичної статистики, оскільки процес видобування інформації зв'язують із зменшенням невизначеності наших відомостей про об'єкт. Теорію інформації часто використовують як синонім теорії передачі інформації, що вивчає оптимальні або близькі до оптимальних методи передачі інформації по каналах зв'язку. Виникнення.
Список літератури курсової "Суб'єкти кримінального провадження" - більше 20 джерел. РЕЛЯТИВІЗМ - (від лати. relativus - відносний), методологія, принцип, що перебуває в метафизич. абсонлютизации відносності і умовності змісту пізнання. Р. виникає з одностороннього подчеркинвания постійної мінливості дійсності і отнрицания відносить. стійкість речей і явищ. Гносеологич. коріння Р.- відмова від визнання преемственнности в розвитку знання, перебільшення залежності процесу пізнання від його умов (напр., від биологич.. потребностей суб'єкта, його психич. стану або нанличних логич. форм і теоретич. коштів). Факт развинтия пізнання, в ході к-рого долається будь-який донстигнутий. СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА - поняття, що характеризує конкретний вигляд виробництва необхідних для життя людей коштів (їжі, одягу, житла, знарядь виробництва), здійснюваного в формах історично певних суспільних відносин. С. п. - одна з найважливіших категорій історичного матеріалізму, оскільки характеризує осн. сферу суспільного життя - сферу матеріально-виробничої діяльності людей, визначає соціальний, політичний і духовний процеси життя об-ва, його функціонування і розвиток. Історія суспільного розвитку - це передусім історія розвитку і зміни С. п., чим і визначається зміна всіх інш. структурних елементів об-ва. С.

ГАЛИЛЕЙ ГАЛИЛЕО - (1564-1642) - один з основоположників  класичної механіки і затвердження нового світогляду, якого називають першим вченим Нового часу. Народився в Пізе в сім'ї небагатого дворянина, де закінчив медичний факультет університету і  самостійно вивчав труди Арістотеля,  Евклід, Архимеда і  Ветрувія. Спостерігаючи за  розгойдуванням лампи  в Пізанськом соборі, він відкрив закон маятника (період коливання маятника не залежить від його маси і  амплітуди коливання, а залежить від довжини маятника). Будучи студентом, він винайшов гідростатичну вагу для вимірювання статичної ваги. За відсутністю.
Посилання в тексті роботи "Суб'єкти кримінального провадження" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВИДЕОЛОГИЯ - (videology, від. лати. video дивлюся, бачу, греч. eidos вигляд, образ, і греч. logos слово, вчення) - сукупність візуальних коштів впливу на суспільну свідомість; обробка розумів за допомогою зображального ряду (реклама, кіно, телебачення, зображальні мистецтва, електронні кошти комунікації). Видеология - ідеологія епохи відео, коли вищою цінністю стає не влада, а слава, популярність, видовищність. Якщо влада править ззовні, системою примусових заходів і попереджувальних покарань, то слава править зсередини, через клітки головного мозку, через зорові волокна: психічна. ПРАВОСЛАВ'Я - одне з 3 осн. напрямів н християнстві (нарівні з католицизмом і протестантизмом), що склався як вост. його гілка після розділення Рімськ, імперії (395) і що оформилося після розділення церкв (1054). Набуло поширення гл. обр. в Вост. Європі і па Бліжн. Сході. Будучи спочатку гос. релігією Візапт. імперії, випробувало вплив особливостей її историч. розвитку, що відбилося і у віровченні і в організації правосл. церкв. Основу віровчення П., сформульованого в символі віри. прийнятому на Нікейськом (325) і Константінопольськом (381) вселений, соборах, складають св. писання (Біблія) і св. переказ. Воно. ОПЕРАЦИОНАЛИЗМ - (від лати. operatic - дія) - напрям в філософії науки, що намагався витлумачити наукові поняття не як відображення властивостей і відносин реальних речей, а як вираження вимірювальних операцій. Творцем, пропагандистом і, по суті справи, єдиним представником О. був амер. фізик П.У. Бріджмен. У 1927 він видав кн. "Логіка сучасної фізики", в якій спробував показати, що значення фундаментальних фізичних понять "простір", "час", "маса" і т.д. є не що інакше, як сукупність операцій вимірювання відповідних величин. Напр., що таке довжина? Те, що може бути.

ГАДАМЕР ГАНС ГЕОРГ - (1900-2002) - німецький філософ, автор книги'Истина і метод. Основи філософської герменевтики", що вийшла в 1960 р. (цей рік вважається офіційною датою народження сучасної філософської герменевтики), де він визначив основні проблеми герменевтики: чи можливе розуміння навколишнього світу; чи може людина зрозуміти мир таким, яким він існує реально; як в цьому розумінні втілюється істина буття? Гадамер розробив головні  ідеї  філософської  герменевтики  на  основі  трьох  концепцій  його попередників: "розуміючої психології" В. Дільтея, теорії "горизонту" и'жизненного. ІНВЕРСІЯ - (лати. inversio - перекидання, перестановка) - в психології процес і результат порушення нормального порядку і послідовності елементів, їх перестановка або заміна аж до протилежних. Феномен И. розповсюджується на мотиви, установки, бажання, реакції, поведінку і т.д. Найбільш детально І. і її механізми досліджені в психіатрії, сексологія і психоаналізі. Понятіє И. було введено в науковий оборот в 1882 французькими психіатрами і неврологами Шарко і В. Маньяном. Найбільш поширене сучасне значення поняттю І. додав Фрейд, що запропонував тлумачення І. як типу сексуальної орієнтації чоловіків і. МИНУЛЕ - МАЙБУТНЄ - дуальная опозиція, подолання якої в різних (суб) культурах відбувається різним образом. Цей перехід завжди має місце в теперішньому часі, який можна розглядати як фокус протиріч П. Би., як точку переходу між ними. У традиційній цивілізації переважає негативне відношення до майбутнього. Для нього характерний вектор конструктивної напруженості направлений на минуле. Теперішній час тут - відпадання від минулого, але воно одночасно і партиципация до минулого, ототожнення з ним, примітивна форма пояснення теперішнього часу через минуле. Саме минуле розглядається як ідеал вічності. Тому всяка інверсія. ПАРИНАМА-ВАДА - (санскр. parinamavada - вчення про зміну) - різновид доктрини предсуществования слідства в причині (саткарья-вада), згідно з якою причина реально, а не ілюзорно модифікується в свої, спочатку закладені в ній слідства ("трансформизм"). Паринама-вада була розроблена ще в доклассической санкхье, але остаточне експлицирована в "Сшкхья-каріке": первоматерия Пракріта трансформується в різноманіття світових феноменів, подібно єдиній воді, що перетворюється в різноманітні соки рослин відповідно до міри переважання тієї або інакший гуни (ст. 16), і ці ж.