На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Суб'єкт злочину

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження суб'єкту злочину ... 5
1.1. Поняття суб'єкта злочину ... 5
1.2. Загальна характеристика проблем суб'єкту злочину у кримінальному праві зарубіжних країн ... 7
Розділ 2. Стан осудності як ознака суб'єкту злочину ... 10
2.1. Осудність як необхідна ознака суб'єкта злочину. Критерії неосудності ... 10
2.2. Обмежена осудність ... 20
2.3. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність ... 27
Розділ 3. Особливі обставини визначення суб'єкта злочину ... 29
3.1. Спеціальний суб'єкт злочину ... 29
3.2. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп'яніння ... 37
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Суб'єкт злочину" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Суб'єкт злочину"

Курсова робота "Суб'єкт злочину" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Суб'єкт злочину", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Суб'єкт злочину" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Суб'єкт злочину" і призначений виключно для пошукових систем.

СВІДОМІСТЬ - одне з осн. понять філософії, психонлогии і соціології, вказуюче вищий рівень психич. активність людини як соціальний сущестнва. Своєрідність цієї активності полягає в тому, що відображення реальності в формі чувствит. і умств. образів передбачає практич. дії людини, додаючи їм цілеспрямований характер. Це обусловнливает творч. перетворення дійсності первонначально в сфері практики, а потім і у внутр. плані у вигляді представлень, думок, ідей і інш. духовних фенноменов, створюючих зміст З., до-ой запечатленвается в продуктах культури (включаючи мову і інш. знанкові системи), придбаваючи. ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА - здатність і уміння пережити свою зв'язаність з миром, змістовно пережити і по-людському ціннісно виразити повноту і різноманіття цих відносин. При цьому специфіку естетич. відносини становлять передусім два моменти, що стосуються як своєрідність змісту цих відносин, характеру їх розгортання, так і механізму їх здійснення, що визначає саму їх специфічність. Це, по-перше, цілісність, комплексність, всеосяжний характер даного відношення, до-ой не може бути реалізовано в частковій формі - наприклад, тільки раціональне, або тільки почуттєво. І, у других, це відношення, де. БОГДАНА (наст. фам. Маліновський) Олександр Олександрович - (10(22). 08. 1873, м. Соколка Гродненської губ. - 7. 04. 1928, Москва) - філософ і соціальний мислитель, дослідник, політичний діяч. За освітою лікар. Зі студентських років брав участь в революційному русі: спочатку як народник, з 1896 р. - соціал-демократ; в 1903 р. прилучився до більшовистський крила. На III-V з'їздах обирався в склад ЦК. Перший час тісно співробітничав з Леніним, хоч і розходився з ним в філософських питаннях, що було пов'язано передусім із захопленням Б. енергетизмом Оствальда, а потім емпириокритицизмом Е. Маха. Невдовзі ці розходження придбавають і політичний характер. ІНФОРМАЦІЯ (INFORMATIO - ознайомлення, уявлення - лати.) - 1) будь-які відомості, дані, повідомлення, що передаються за допомогою сигналів; 2) зменшення невизначеності внаслідок передачі відомостей, даних, повідомлень - в цій якості І. протиставляється ентропії. До сірок. 20 в. поняття І. відносилося тільки до відомостей і повідомлень, що передаються людиною за допомогою знакових коштів, здібність до передачі І. розглядалася як відрізнить, характеристика людини - розумного вигляду, однак з розвитком науки і техніки поняття І. стало застосовуватися і для характеристики процесів обміну сигналами в живій природі (сигнальна поведінка у тварин і рослин.
Кожна вагома структурна частина курсової "Суб'єкт злочину" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЛЕВИНАС (LEVINAS) Еммануель - (1905-1997) - франц. філософ. Рід. в Ковно (Литва), вчився в гімназії в Харкові. У 1923 перебрався у Францію. У тому ж році поступив в ун-т Страсбурга. У 1928-29 стажувався у Фрейбурге, де слухав лекції Гуссерля і Хайдеггера. У 1930 натуралізувався у Франції. Під час другої світової війни був в полону в Німеччині. З 1964 - проф. в ун-ті Пуатье, з 1967 - в ун-ті Париж-Нантер, з 1973 - в Сорбонне. Л. починав як історик філософії, передусім сучасної йому ньому. філософії. Основна його робота цього плану "Теорія інтуїції в феноменології Гуссерля"(1930). Однак відношення Л. до феноменологічного. ПРИРОДНЕ ПРАВО, юснатурализм - (від лати. jus - право) - філософське і політико-юридичне вчення 17 - 18 вв., що завершило розвиток политико-філософської і юридичної думки Середніх віків і Відродження і що готувало філософську теорію політики, суспільства і людини епохи європейської Освіти. У рамках цього вчення виникли великі соціально-політичні проекти цивільного суспільства і правової держави, концепції індивідуалізму і лібералізму, теорія держави Нового часу, теорія договірних відносин між суспільством і державою (див. Договір суспільний), була перероблена романо-середньовічна концепція народовладдя і. ПРОХОДЖЕННЯ ЛОГІЧНЕ - відносини між деякою безліччю висловлювання Г (гіпотез) і висловлюванням В (висновком), що відображає той факт, що, внаслідок тільки логічної структури названого висловлювання і, значить, незалежно від їх змісту не можна приписати всьому висловлюванню з Г значення істинно, не будучи при цьому бути вимушеним приписати це значення і висловлюванню В. В цьому випадку говорять про логічне проходження В з Г я семантичному значенні і записують цей факт як твердження Г -В, що читається: з Г семантично слідує В. В формалізованих логічних теоріях (обчисленнях) вираження rh означає, що формула В.
У вступі курсової "Суб'єкт злочину" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СКОВОРОДА Григорій Савич - (22.11 (3.12). 1722, з. Чернухи Полтавської губ. - 29.10(9.11). 1794, з. Ивановка, нині Сковородіновка Харківської обл.) - філософ, поет, музикант і педагог. У 1738 р. поступив в Києво-Могилянську академію, але в 1742 р. покликаний в імператорську придворну капелу. Через два роки служби співочим звільняється для продовження навчання. До 1753 р. відноситься перший датований вірш З., присвячене єпископу Іоанну Козловичу, і запрошення прочитати курс пиитики в Переяславської семінарії. Перший трактат Прийнявши посаду домашнього вчителя, С. поселяється в маєтку Каврай, де.

ЛОГІЧНИЙ ПОЗИТИВІЗМ - вираження з'явилося в 1930 р. для позначення філософії логічного або лінгвістичного аналізу, виниклої в Великобританії на початку XX в. під впливом Мору і Розсадила. Ця філософія аналізу була підхоплена австрійськими філософами Вітгенштейном і Дж. Уїсдомом. Пік її слави доводиться на проміжок між двома війнами і пов'язаний з іменами членів Венського гуртка (Шлик, Карнап, Рейхенбах, Нейрат, Крафт, Гемпель), що зробили з неї критику метафізики. Вона розвивалася також в Польщі (Котарбиньский, Лестнев-ський, Тарський). Сьогодні цей стиль філософствування вже завоював американську думку (Куайн. КУАЙН (QUINE) Уїллард ван Орман - (1908-1997) - амер. філософ і логік. Викладав в Гарвардськом ун-ті. При розробці свого вчення випробував вплив прагматизму, а також логічного позитивізму, будучи нетривалий час членом Венського гуртка. Однак в подальшому К. піддав критиці ряд основоположних неопозитивистских ідей. У 1951 в статті "Дві догми емпіризму" виступив, по-перше, проти розмежування аналітичних пропозицій, тобто необхідних пропозицій логіки і математики, становлячих їх термінів, що залежать тільки від значення, і синтетичних (емпіричних) пропозицій, що засновуються на фактах. По-друге, проти редукционистского.
Список літератури курсової "Суб'єкт злочину" - більше 20 джерел. ТЕХНОЗНАНИЕ - система технічних наук, направлена на вивчення предметів гарматної діяльності суспільства, що має переважно практичну  спрямованість  і  що реалізовується  в  рамках  технико-технологічної (інженерної) діяльності. Техніка - це матеріалізація природних закономірностей, виявлених в рамках науки (технознания). Отже, технознание - система закономірностей, що зумовлюють створення, функціонування і  розвиток  техніки.  Технічні  науки  займають  проміжне положення між природознавством і человекознанием, так як розвиток технознания  детермінований природними закономірностями (що виявляються. РАДІЩЕВ Олександр Миколайович (1749 - 1802) - русявий. письменник, родоначальник революційної думки в Росії, матеріаліст. На формування поглядів Р. істотний вплив зробили політичні і соціологічні ідеї Руссо, Гельвеция, Маблі, Дідро, Р. Рейналя, Т. Пейна. У примітці до свого перекладу книги Маблі "Размишления про грецьку історію (1773) Р. засуджував самодержавство як "наипротивнейшее людському єству стан . У "Письме до друга, що мешкає в Тобольську (1782) Р. стверджував, що царі ніколи не поступалися і не поступляться своєю владою ради "вольности народу. Ода Р. "Вольность (1783) прославляла "великий приклад.

І. Кант: Мир моральності і категоричний імператив - "Критика практичного розуму", друга видатна робота Канта, вийшла в 1789 р., причому вона також, як і перша "Критика", була опублікована в Ризі. "Критика практичного розуму" - кантовское вчення про моральність. Але і тлумачення моральності, і побудова книги - абсолютно особливі. Кант написав в 1785 р. роботу "Обгрунтування до метафізики вдач" ("Grundlegung zur Metaphisik der Sitten"). Критику практичного розуму можна представити як свого роду інтелектуальну драму. "Героями" її з'являються - в їх напруженому постійному противоборстве - різні етичні.
Посилання в тексті роботи "Суб'єкт злочину" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КРИТИЧНИЙ ГЕДОНИЗМ - Людям треба виритися із замкненого кола неминучої роботи за зарплату і нав'язаного дозвілля, втекти від символічного панування і культури розваг, від "реальності" повсякденного життя і плоскої бінарної логіки. Тенденція до дематериализации товарів споживання, електромагнітні пульси, биткі в глобальних банківських мережах і супутникових коштах зв'язку, засновуються на переході від фізичного труда до управління увагою. На рівень окультних явищ інформаційний менеджмент переводиться не в зв'язку з схильністю до поезії, але в зв'язку з вимогами усунення складності: інформаційні мережі. БІЛЬ - останній критерій существований, відкритий свідомості, універсальний невербальний спосіб переживання буття. Людина як людина і люди як люди здатні відчути тільки свій біль, а значить - зрозуміти біль іншого. У соціальних відносинах би. - один із знаків влади, нетерпимості. Поріг би. - поріг терпимості, універсальна межа соціальної толерантності. Метафізичний європейський суб'єкт здійснює мислительний акт через радикальний сумнів. Процес же нанесення якоїсь травми - собі або іншому - або якась початкова фізична вада оказивиаются операцією самоудостоверения: це моя рана, це моя неміч і одночасно -. ПЕРЕНЕСЕННЯ (ТРАНСФЕР) - Німий. UBERTRAGUNG, франц. TRANSFERT, англ. TRANSFERENCE. Багатозначне поняття класичного психоаналізу; в найбільш поширеному розумінні - перенесення пацієнтом на психоаналітик почуттів, які він раніше випробовував до деяких важливих для нього людей (наприклад, до батьків) і в яких сам собі не признавався. Проблема "перенесення", або "трансфера" була кардинально перероблена Лаканом і підхоплена поструктуралистскими теоретиками. Згідно з психоаналитической точкою зору на перенесення і контрперенос, структури несвідомого виявляються в ході розігрування ролей.

ЄВАНГЕЛІЄ - (від греч. euangelion-благая звістка) - ранні христ. писания, що розказують про легендарного життя Іїсуса Христа і його вченні. Спочатку вчення християн розповсюджувалося усно. Першими, ймовірно, були записані "речения Іїсуса" (логии) - отд. висловлювання, приписане фундатору християнства. Потім з різних усних переказів і речений складалися більш розгорнені оповідання, в основі к-рих лежало вчення про спокутну смерть і воскресіння Іїсуса. Авторство приписувалося учням Іїсуса - апостолам або найближчим учням цих учнів. Е. створювалися різними христ. групами починаючи приблизно з вт. АСМУС Валентин Фердинандович (1894-1975) - російський філософ, фахівець з історії філософії, логіки, естетики, історії культури. Закінчив відділення філософії і російської словесності історико-філологічного факультету Київського університету (1919). Доктор філософських наук (1940). Викладав історію філософії (з 1927) в Інституті Червоної професури, в Академії комуністичного виховання імені Н.К. Крупськой, в Інституті історії і філософії. Професор МГУ (з 1939). Один з авторів і редакторів "Історії філософії" (удостоєний Державної премії СРСР в 1943). Старший науковий співробітник Інституту філософії АН СРСР (з 1968). Премія імені. СЕМАНТИКА ЗАГАЛЬНА - филос. течія, родинне неопозитивизму. Основоположник - А. Кожібський, гл. представники С. Хаякава, С. Чейз, А. Рапопорт. Осн. центри - Междунар. про-у загальної семантики (Чікаго), Ін-т загальної семантики (Лейквилл, США). Спец. орган - журн. "ETC" (з 1943, Чікаго). С. про. вийде з факту зв'язки человеч. поведінки з язинком, абсолютизуючи непосредств. определяемость понведения словом. Сторонники С. про. вимагають зведення до мінімуму небезпеки підміни действит. структури світу язикової, а реакції на предмет - реакцією на слово. Цьому служать принципи С. про.: нетождественнонсти (слово не. ІЄРАРХІЯ - (від греч. hieros і arche - священноначалие). 1) У Псевдо-Дионисия Ареопагита (приблизно - VI в.) - основний і незмінний принцип організації космічного і сверхкосмического порядку сущого, згідно з яким нижчі чини ієрархії підлеглі вищим і черпають у них сили для свого звертання і спрямування до божественного Світла, тоді як вищі чини промислительно піклуються про нижчих і є посередниками в передачі благ понад. Мир загалом з'являється у Псевдо-Дионисия як багаторівнева структура глобального обхвату, де все розставлене по своїх місцях разів і назавжди, - це ієрархія ангелів і що продовжує її на землі.