На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Теорія lex merkatoria

(курсова робота з міжнародного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження теорії Lex mercatoria ... 5
1.1. Визначення зовнішньоторговельної діяльності ... 5
1.2. Підходи до розуміння існуванні lex mercatoria як правового явища ... 10
Розділ 2. Lex mercatoria як феномен правової дійсності ... 14
2.1. Соціальне коріння зародження і історичні особливості розвитку lex mercatoria ... 14
2.2. Визначення та джерела lex mercatoria ... 18
2.3. Правова природа lex mercatoria ... 21
2.4. Імплементація lex mercatoria ... 25
Розділ 3. Особливості практичного застосування lex mercatoria ... 29
3.1. Особливості уніфікації міжнародної торгівельної практики у рамках УНІДРУА ... 29
3.2. Практика застосування lex mercatoria арбітрами і судами ... 39
Висновки ... 49
Література ... 52

Для придбання курсової роботи "Теорія lex merkatoria" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Теорія lex merkatoria"

Курсова робота "Теорія lex merkatoria" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Теорія lex merkatoria", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Теорія lex merkatoria" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Теорія lex merkatoria" і призначений виключно для пошукових систем.

ВОЛЯ - (лати. voluntas) - специфічна здатність або сила. У історії європейської філософії поняття волі мало два основних значення: 1) здатність розуму до самовизначення (в т. ч. моральному) і породженню специфічної причинності (класична раціоналістична традиція, історично більш впливова і що не уривається від античності до цього часу); 2) фундаментальна властивість сущого (попереднє розуму) і основа всіх пояснювальних моделей (волюнтаристическая традиція 19-20 вв., представлена переважно Шеллінгом, Шопенгауером, Е. Гартманом, Ніцше і частково Бергсоном). У психології концепції волі. БУХАРИН Микола Іванович - (27.09(9.10). 1888, Москва - 15.03. 1938) - політичний діяч, економіст, філософ. Вчився в Московському ун-ті на економічному отд. юридичного ф-та. У 1911 р. був арештований і засланець. У еміграції, розділяючи позиції більшовиків, брав активну участь в революційному русі. Після Лютневої революції 1917 р. повернувся на батьківщину. З кон. 1917 по 1929 р. - відповідальний редактор газ. "Правда". У 1924 р. вибраний членом Політбюро, займав керівні пости в ЦК, ЦИК СРСР, Виконкомі Комінтерна, ставши в 1926 р. його головою. Працював в Ін-ті червоної професури, Комуністичної академії, Ін-тих К. Маркса і. СВЕДЕНБОРГ (SWEDENBORG) Емануель (1668-1772) - шведський учений-природодослідник і теософ-містик. З 1729 - член Упсальського Наукового суспільства, з 1734 - почесний член Санкт-петербурзької Академії наук. Народився в сім'ї єпископа. Здобув освіту в університетах Швеції, Англії, Голландії, Німеччини і Франції. Автор численних праць у гірській справі, мінералогії, металургії, фізиці, хімії і математиці. За ініціативою Карла XII був запрошений на посаду надзвичайного асесора Королівської гірської академії. Багатогранність ерудиції і широта наукових інтересів З. виявилися також в його гуманітарних дослідженнях (академічна. АКТ І ПОТЕНЦІЯ - (лати. actus et potentia, переклад греч. - дійсність і можливість) - поняття філософії Арістотеля, що використовуються ним для дозволу суперечності між гераклитовским принципом абсолютного становлення і вченням Парменіда, згідно з яким буття не може виникнути ні з буття, оскільки воно вже існувало б до самого себе, ні з небуття, оскільки ніщо не може виникнути з нічого; згідно Арістотелю, становлення є перехід з сущого потенційно (т. про. несучого актуально) в актуально суще. Поняття акту і потенції можна прояснити передусім через приклади з рухом (Met. 1048a). Однак рух дає тільки перше уявлення про акт.
Кожна вагома структурна частина курсової "Теорія lex merkatoria" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СТОЇЦИЗМ - одна з шкіл древньогрецький філософії, фундатором якої був Зенон з Китіона (місто на острові Кіпр), що жив в кінці 4 - початку 3 в. до н.е. Назву отримала від імені залу Стоячи Пециле, в якому Зенон уперше виступив як самостійний оратор. До числа стоїків відносять також Клеанфа - учня Зенона і його наступника в Стоє, і Хрістіппа - учня Клеанфа. До більш пізньої Стоє прийнято відносити Діогена з Сельовкиї (місто в Вавілонії), що став згодом афинским послом в Римі і що познайомив римлян з древньогрецький філософією; Панетия - вчителя Цицерона, Посидонія, також що жив в Римі одночасно з Цицероном у 2-1. КЛАСИЦИЗМ - напрям в иск-ве, що досягло найвищого розвитку в Європі XVII в.; худож. стиль і відповідна йому есгетическая теорія. К. нараховує трехвековую історію - з XVI в. до 30-х рр. XIX в. За цей період він зазнав значної еволюції, пройшов декілька етапів розвитку, мав при збереженні принципової основи різні видові вияви і національні варіанти. Загалом для К. характерні раціоналізм, нормативность творчості, тяжіння до завершених гармонічних форм, до монументальності, ясності і благородної простоти стилю, урівноваженості композиції, в той же час йому властиві елементи схематизации і формалізації, відвернена. ДИСКУРСИВНИЕ ЕПИСТЕМИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦІЇ - трансформації, яким зазнають в різних дискурсивних сферах основні епистемические сутності (знання, думка, віра, факт) і процедури (верифікація, истинностная оцінка і т.п.). Змістовна специфіка і міра значущості основних епистемических сутностей виявляє сильну залежність від дискурсивной "системи координат", в якій вони реалізовуються в конкретному акті мовної і мислительной діяльності. Кожний тип дискурсии базується на специфічній ієрархічній системі основних когниций, кожна з яких отримує в конкретній дискурсивной практиці своєрідне семантичне наповнення. Науковий дискурс конституюється як.
У вступі курсової "Теорія lex merkatoria" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СИНЬ-серце - (кит., буквально - душа, дух, інтелект, думка, розум, розум; бажання, наміру, настрій; воля, спрямованість; центр, серцевина, середина) - категорія традиційної китайської філософії, що отримала свій найбільш повний розвиток в середньовічному неоконфуцштстве. Першим мислителем, який звернув увагу на роль серця в осмисленні динаміки суб'єктивної діяльності людини, був Мен-цзи. Згідно з його поглядами, людина, на відміну від тварин, має "співчуваюче і співчуваюче", "і обурене [на інших]", "відмовляюче [собі] і поступливе [іншому]".

Американська освіта: Уявлення про процес пізнання - Вони формуються в американській Освіті на базі трактування людини як природної істоти. Будучи таким, він володіє тілом і різними тілесними потребами. Американці слідують за французами у визнанні за людиною права на щастя і прагнення до задоволень. Франклин, наприклад, вважає, що життя людини являє собою безперервний ряд дій з метою позбавлення від незадоволення і страждання; в основі цього бажання лежить природний принцип себелюбства. Незважаючи на те що деякі властивості схожі у людини з твариною, він принципово відрізняється від нього: крім раздражимости і відчуття, у людини є. ДЕЛЛА ВОЛЬПЕ Гальвано - (24 вересня 1895, Болонья - 13 липня 1968, Рим) - італійський філософ, естетик, вчився в Болонськом університеті. Після повернення з 1-й світової війни в грудні 1920 викладав в ліцеї історію і філософію. З 1929 - доцент історії сучасної філософії Мессинського університету, де викладав до 1965; керував Інститутом філософії, що носить тепер його ім'я. Перші твори Делла Вольпе були присвячені аналізу філософських доктрин Дж. Джечтиле і Карліні, формуванню гегелевской діалектики і релігійно-містичного вчення Мейстера Екхарта. У 1933 - 35 видав фундаментальний историкофилософский труд "Філософія.
Список літератури курсової "Теорія lex merkatoria" - більше 20 джерел. ВУЛЬФ Мойсей Володимирович (1878-1971) - російський психіатр і психоаналітик. Доктор медицини. Піонер і лідер психоаналізу в Росії і Ізраїлі. Вивчав психіатрію в Германії під керівництвом До. Менделя, Ю. Джолли і ін. У 1907 перейшов на роботу в Психіатричний санаторій До. Менделя, де вперше познайомився з деякими ідеями Фрейда, які сприйняв як істотний прорив в розумінні нормальних і патологічних станів психіки людини. У 1908 пройшов психоаналіз у До. Абрама, який в 1909 рекомендував його Фрейду як "людини активної і гідної довіри". У 1909 повернувся в м. Одесу, де займався теорією і практикою психоаналізу, перекладами німецької. ИНТЕРСУБЬЕКТИВНОСТЬ - властивість досвіду про мир різних суб'єктів, пов'язана з об'єктивністю, незалежністю цього досвіду від особових особливостей і ситуацій. Проблема И. виникає як спроба відповісти на питання, як індивідуальна свідомість виходить до досвіду іншого "Я" і через це - до універсального горизонту досвіду. Ця проблема виникає в монистически орієнтованих версіях трансцендентализма (уперше в ясному вигляді у Фіхте), де трансцендентальний суб'єкт покладається реально діючим початком смислової визначеності світу і вивчається як такий шляхом виявлення дій, виробляючих як власні, так і.

ТЕОСОФИЯ (ЕЗОТЕРИЧНЕ знання) - в широкому значенні слова - всяке містичне вчення, що претендує на розкриття особливих, "божественних таємниць". У патристике - ще синонім теології, але пізніше теософией стали називати знання, яке спирається не на зафіксовані догмати в якій-небудь священній літературі, а таке, яке дається лише "присвяченим" шляхом містично-суб'єктивного досвіду, викладеного в некой системі. Більш усього цей термін співвідноситься з мистико-релігійними вченнями XVI-XVIII вв., що не є християнською церковною ортодоксальною думкою (Я. Беме, Парацельс, Франкенштейн, Е. Сведенборг і інш.). Німецький філософ.
Посилання в тексті роботи "Теорія lex merkatoria" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ШАНКАРА-АЧАРЬЯ - (санскр. Саnkаrа - ім'я, acarua - вчитель) (788-820) - індійський філософ, містик, поет, ортодоксальний теолог і реформатор, вчитель і проповідник школи Адвайта-Веданти (недуалізм, неподвійність). Родом з Керали, належав касті брахманов; прагнучи осягнути таємницю життя, стає саньясином (мандруючим відлюдником). Вчиться у Говінди, учня Гаудапади. Проходить пішки всю Південну Індію, диспутирует з буддистами, вишнуитами, шиваитами, представниками різних філософських шкіл. Засновує ряд монастирів (головний в Шрінагаре). Доходить до Кашміра, де після звитяжного диспуту зведений на трон. ИНДЕТЕРМИНИЗМ - (від лати. in - префікс, що означає заперечення, і детермінізм), филос. вчення і методологич. позиція, к-рі заперечують або об'єктивність причинного зв'язку (онтологич. П.), або познават. цінність причинного пояснення в науці (методологич. І.). У історії філософії, починаючи з інш.. філософії (Сократ) аж до наст. часу, І. і детермінізм виступають як протистоячі концепції з проблем обумовленості волі людини, його вибору, проблемі відповідальності людини за довершені вчинки. І. трактує волю як автономну силу, затверджує, що принципи причинності не застосовні до пояснення человеч. вибору і поведінки. Моральний закон у мені - Рух до загального етичного закону здійснюється не інакше, як через свідоме, розумне, істинно людське формування максим. Тим, кого бентежили різкі протиріччя між емпірично-відносним максимом і загальним етичним законом, Кант як би радить: не треба зневірятися; в людській поведінці для затвердження загальнолюдської моральності є щось що подає надію. Не чекайте, що Кант стане приводити в приклад які-небудь високоморальний, героїчні, самовіддані вчинки. Нічого подібного. У всіх таких випадках, міркує Кант, можна сумніватися в істинних мотивах. Можна засумніватися: чи є вчинок, який зображається.

Джон Елліс - (3 вересня 1866, Лондон - 18 січня 1925, там же) - британський філософ, представник персоналистской гілки ідеалізму. Вчився і викладав в Кембріджськом університеті; з 1891 член Трініті-коледжа цього університету. Серед його перших учнів були, зокрема, Д. Е. Мур і Б. Рассел, які згодом піддали вчення Мактаггарта і інших британських ідеалістів того часу критиці з позиції аналітичної філософії, що народжувалася. Разом з тим Мактаггарт вплинув на Розсадила своєю плюралістичною онтологією, визнанням реальності відносин і запереченням існування Бога. Перші великі роботи Мактаггарта присвячені. КОНСТРУЮВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ - Коли довелося залишити ідею, що мир існує определеннии образом незалежно від спостерігача, то об'єктивну реальність доповнили реальністю, створеною спостерігачем. Але якість переживання реальності пов'язана з тим, як організоване сприйняття. Якщо спостерігач здатний сприймати звукову гамму як паттерн, то, як тільки звук стає сигналом, він може аналізуватися і синтезуватися в залежності від развитости і організованості сприйняття. Форми, в рамках яких визначається наш досвід, різняться: від галюцинацій до раціонального застосування моделюючих схем. Найважливіша межа думки, що творить. АВРЕЛИИ (AURELIUS) Марк - (121-180) - римський імператор, філософ стоїчної школи (Стоїцизм). Єдине його соч. "Віч-на-віч з собою" містить викладені в афористической формі роздуми про моральність, к-рую А. не відділяє від релігії. Основа етичної поведінки людини укладена, на думку А., в його розумі ("внутрішньому генії"), що є породженням і частиною світового божественного розуму. Останній зумовлює гармонійний, справедливий порядок у всесвіті, в к-рий і повинен включитися людина, наступна своєму розумному "керівному початку". Хоч всі люди, незалежно від національної і. КОСТЯНТИНА ХРЕСТ - монограм ма, що стала першим загальноприйнятим символом християнства, а також що отримала широку популярність як знак перемоги і порятунку. Уперше вона була карбована на бронзовій монеті імператора Траяна Декия (249-251). У лидийском місті Меотія ця монограма була зображена на судині 397. Досить часто вона вирізалася на надмогильний плитах перших п'яти віків християнства або, наприклад, зображалася на фресках в печерах святого Сикста. З церковної археології відомо, що на древніх пам'ятниках писемності і архітектури нерідко зустрічався варіант зміщення букв X і Р. І тільки з IV в. хрест, що поступово.