На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Характеристика трудового договору із сезонними і тимчасовими працівниками

(курсова робота з трудового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Місце трудових договорів на тимчасову та сезонну роботу в системі трудового права України ... 5
1.1. Поняття трудового договору ... 5
1.2. Загальна характеристика строкових договорів ... 6
Розділ 2. Трудовий договір на тимчасову роботу ... 15
2.1. Особливості укладання та припинення тимчасового трудового договору ... 15
2.2. Організація роботи тимчасових працівників і службовців ... 19
Розділ 3. Трудовий договір на сезонну роботу ... 22
3.1. Поняття сезонної роботи ... 22
3.2. Трудовий договір про сезонну роботу ... 24
3.3. Організація громадських робіт та тимчасової зайнятості на сезонних роботах Державною службою зайнятості ... 25
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Характеристика трудового договору із сезонними і тимчасовими працівниками" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Характеристика трудового договору із сезонними і тимчасовими працівниками"

Курсова робота "Характеристика трудового договору із сезонними і тимчасовими працівниками" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Характеристика трудового договору із сезонними і тимчасовими працівниками", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Характеристика трудового договору із сезонними і тимчасовими працівниками" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Характеристика трудового договору із сезонними і тимчасовими працівниками" і призначений виключно для пошукових систем.

МЕТАФІЗИКА - (греч. meta ta physica - буквально: після фізики) - філософське вчення про первинні основи всякого буття або про суть світу. "Physica" звичайно переводять - "природа". Однак потрібно мати на увазі, що це поняття відтворювало в філософії античності два основних значення: суще як таке і внутрішня суть предмета (тобто "природа сущого"). Ці два значення були взаимодополняющими при аналізі речей. Тому вже в античності філософствування у власному значенні слова - це і є запитання об "фюсис" у вказаному вище двійчастому значенні: запитання про суще і запитання про буття цього сущого. Поняття "М." -. "МАНІФЕСТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ" - перший програмний документ науч. комунізму, в до-ром викладені осн. ідеї марксизму; написаний К. Марксом і Ф. Енгельсом в дек. 1847 - янв. 1848 за дорученням 2-го конгресу Союзу комуністів як програма цієї першої междунар. коммунистич. орг-ции революц. пролетаріату; вийшов в світло в Лондоні ок. 24 февр. 1848. "У цьому творі з геніальною ясністю і яскравістю змальований новий світогляд, послідовний матеріалізм, що охоплює і область соціального життя, діалектика, як найбільш всебічне і глибоке вчення про розвиток, теорія класової боротьби і всесвітньо-історичної революційної ролі пролетаріату. СВЕДЕНБОРГ Емануель (1688- 1772) - шведський учений-природодослідник і теософ-містик. З 1729 - член Упсальського Наукового суспільства, з 1734 - почесний член Санкт-петербурзької Академії наук. Народився в сім'ї єпископа. Здобув освіту в університетах Швеції, Англії, Голландії, Німеччини і Франції. Автор численних праць у гірській справі, мінералогії, металургії, фізиці, хімії і математиці. За ініціативою Карла XII був запрошений на посаду надзвичайного асесора Королівської гірської академії. Багатогранність ерудиції і широта наукових інтересів З. виявилися також в його гуманітарних дослідженнях (академічна. ФІЛОСОФСЬКА КОМПАРАТИВИСТИКА - область історико-філософських досліджень, предметом якої є зіставлення різних рівнів ієрархії (поняття, доктрини, системи) філософської спадщини Сходу і Заходу. Термін "comparative philosophy" був введений в 1899 індійським культурологом Б. Силом, але реальні порівняно-філософські штудии до цього часу нараховували вже сторіччя. Типологічно філософської компаративистике передували досліди в області порівняльного природознавства і язикознания (переважно в индоевропеистике). Деякі историографи вважають, що власне філософська компаративистика передується порівняльними.
Кожна вагома структурна частина курсової "Характеристика трудового договору із сезонними і тимчасовими працівниками" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ФИЛОДЕМ з Гадари - (100 - 35 до н. е.) - грецький філософ, поет, послідовник Епікура. Після смерті Зенона Сидонського очолював епікурейську школу в Афінах, в 70-е IT. 1 в. до н. е. переїхав в Італію, де в 50 - 40-е IT. став у розділі епікурейської школи в 1еркулануме (поблизу Неаполя), що знаходилася під заступництвом Л. Кальпурнія Пізона. Филодем був широко освічений і досяг успіху, на думку Цицерона (Pis., 70), не тільки в філософії, але і в поезії, риториці і музиці, що відрізняло його від інших епікурейців. Був відомий передусім як поет (в Палатінської антології - біля 30 його епіграм), його вплив відмічають в. КУРАНТ Ріхард (1888-1972) - математик і філософ, учень Гильберта. Іноземний член АН СРСР (1966). Здобув освіту в Університетах Бреслау (Вроцлав, Польща) і Цюріху (Швейцарія). Професор Геттінгенського університету (Німеччина, 1920-1933), змінив Ф.Клейна на посту директора Геттінгенськой математичної школи (1925). Професор Університету Нью-Йорка (США, з 1934; ім'ям До. названий Інститут математичних наук Університету Нью-Йорка). Головні напрями математичній діяльності - теорія конформних відображень, диференціальні рівняння і краєві завдання математичної фізики. Головні праці: "Методи математичної фізики". АНУМАНА - (санскр. - вимірювати услід за чимсь або відповідно до чогось) - термін індійської логіки і епистемологии, вказуючий логічний висновок, що вважався другим після сприйняття джерелом достовірного пізнання (прамана). Концепція анумани розвивається передусім в рамках мистецтва ведіння публічного диспуту, що було пов'язано з існуванням в древній Індії надзвичайного різноманіття суперничаючих шкіл і напрямів. Однак з появою систематичного філософствування анумана розглядається ще і як джерело отримання нового знання. Хоч лідером "ортодоксальної", тобто пов'язаної з визнанням.
У вступі курсової "Характеристика трудового договору із сезонними і тимчасовими працівниками" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА СУСПІЛЬСТВА - історично определ. сукупність коштів труда, технології произ-ва і його технич. організації, службовців в кожному конкретному суспільстві засобом произ-ва життєвих благ. Визначальним елементом М. би. про. є кошти труда - "кісткова і м'язова система виробництва", що посилює єств. органи людини і службовець провідником його, воздей. ствия на предмет труда (див. К. Маркс, в кн.: Маркс К. і Енгельс Ф., Соч., т. 23, з., 191). Матеріально-техніч. база комунізму, що ставить між людиною і предметом труда автоматизиров. комплексномеханизиров. произ-у, виступає вже не тільки "продовженням.

Демокріт (ок. 460-370 до Р.Х.) - древньогрецький філософ, родом з Абдер. Він багато подорожував, побував в Єгипті, Персії, Індії і преобрел значна кількість знань. За своє довге життя зробився багатогранним вченим і написав понад 70 робіт по самим різним областям знання - фізикові, математикові, риториці, філософії. Він був учнем Левкиппа і основні положення атомістичної теорії запозичав у нього, але розвинув їх далі. Слідуючи за Левкиппом, Демокріт затверджує, що все існуюче складається з атомів і пустоти. Атоми - це неподільні частинки. Атоми сполучаються між собою і утворяться речі. Вони розрізнюються між собою формою. ДУМКА - діяльність думки, що виражається в твердженні або запереченні. Мова тут може йти про твердження або заперечення існування (я бачу дерево) або посилки (трикутник - це багатокутник з трьома сторонами). Думка - це думка про зв'язок між двома термінами. Воно передбачає активність суб'єкта; протистоїть образу, відчуттю, ідеї, що вважається данностью пасивного суб'єкта; відрізняється від умовиводу, що являє собою зв'язок між двома думками. Монтень ("Досліди: формування думки", 1580) розрізнює також енциклопедичні знання - багаж, запозичений у інших і пасивно укладений в "добре.
Список літератури курсової "Характеристика трудового договору із сезонними і тимчасовими працівниками" - більше 20 джерел. ПОДІЯ - поняття, що має широкий спектр тлумачень: як природне явище (геологічне, фізичне, біологічне, екологічне, космологічне і т. п.); як подія історична; як подія психо-біографічна ("історія життя"), світова подія (катастрофи, війни, епідемії); як подія в статусі випадку або випадку (собитийность повсякденного досвіду). У сучасних і новітніх філософських онтологіях "органицистского" (постбергсонианского), феноменологічного і поструктуралистското глузду поняття події (аналог становлення) протиставляється поняттю буття. Поняття події стає необхідним в зв'язку з введенням в людський досвід. МОРРАС Шарль-Мари-Фотиус - (20 квітня 1868, Мартіг - 16 листопада 1952, Сен-Симфориен, поблизу Туру) - ідеолог французького націоналізму, ідейний керівник французької ультранационалистической організації "Аксьон франсез". Поворотним пунктом в його політичної биографин було знайомство в 1899 з професором філософії А. Вожуа і молодим літературним критиком М. Пужо, що випускав журнал "Ревю де лАксьон франсез"; під впливом Морраса журнал придбаває монархічне забарвлення. Літературна і політична діяльність Морраса і очолюваної ним організації зазнала засудження з боку тата Пія XI. Моррас тричі з'являвся.

СНОВИДІННЯ - психич, що суб'єктивно переживаються. явища, періодично виникаючі але час естенственного сну. Інтерес до С. характерний для всіх епох человеч. культури (переконання в тому, що С. мають жизнненно практич. значення і підлягають тлумаченню), одннако підхід до них істотно мінявся протягом історії. У С. бачили прозріння богів або вторгнення демонів, один з способів контакту з "невидимим" минром. Древнейший сонник (, що дійшов до нас ок. 2000 до н. е., Др. Єгипет) містить тлумачення 200 снів і опис магич. ритуалів для "захисту" сплячого від врендоносних духи. Толкованіє С. з метою.
Посилання в тексті роботи "Характеристика трудового договору із сезонними і тимчасовими працівниками" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МАСОВЕ СУСПІЛЬСТВО - метафоричне або символічне (як говорив про ненаукові визначення Е. Фегелін в "Новій політичній науці") позначення суспільства, в якому переважають масові стандартизовані виробничі і споживчі процеси. Дійсність спростувала ілюзію інтегрального суспільства, яке реально залишається гетерогенним, і в той же час створила справжні матеріальні і духовні основи для інтеграції: уніфікована матеріальна інфраструктура (комунікації всіх видів - транспорт, електрозв'язок, можливість безмежно тиражувати інформацію, аудіо- і видеокопии будь-яких оригіналів і т. д.); уніфіковані (порівняно. ОСНОВНЕ ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ - марксистська інтерпретація фундаментальної проблематики, фундирующей філософське знання, а саме - проблеми співвідношення буття і свідомості. Конституювання категориальних коштів філософії як раціональне осмислення і експликация змісту универсалий культури об'єктного, субьектного і суб'єкт-об'єктного рядів (див. Універсалії, Категорії культури, Філософія) задає світоглядну розмірність філософській проблематиці: проблема місця людини в світі артикулюється в філософії як проблема співвідношення буття і свідомості. Саме в проблемному контексті О.В.Ф. був уперше експлицитно сформульований в. ЮМА ПРИНЦИП - ("Гільйотина Юма") - термін, вказуючий методологічний підхід, що різко розмежовує думки факту і думки боргу (дескриптивні і прескриптивні думки) по їх логічному статусу: перші розглядаються як референтні висловлювання, тобто володіючі истинностним значенням, другі трактуються як нереферентні і внеистинностні (див. Думки моральні). З цього трактування слідує, що побудувати логічно правильний умовивід, всі посилки якого дескриптивни, а висновок прескриптивен, неможливо, тобто моральні імперативи (норми) невиводими із знань про суще. Ці положення зв'язуються з ім'ям Д. Юма.

ГИППАС з Метапонта - (кон. 6 - нач. 5 в. до н. е.) - піфагорійський філософ і вчений. Відомості про його філософське вчення дуже скудні; якщо Гиппас і викладав його письмово, то книга ця була рано втрачена. Вселену Гиппас вважав кінцевою і вечнодвижимой (А 1). Аристотель повідомляє, що Гиппас і Геракліт вважали початком вогонь (А 7), Теофраст - що вони вважали душу вогненної (А 9). Антична традиція часто об'єднує вчення Гиппаса і Геракліта (насправді вони ніяк не пов'язані), так що вирішити, що саме належить Гиппасу, надто важко. Гиппас був першим монистом серед піфагорійців, що звичайно висували протилежні початки. ПАСКАЛЬ (PASCAL) Блез - (1623-62) - фр. математик і фізик, релігійний філософ. У етиці П. помітний вплив стоїків (Стоїцизм) і Декарта. У "Листах до провінціала" (1657) П. викриває лицемірство і фальш пробабилизма, к-рий у єзуїтів (Ієзуїтізм) був способом замаскувати аморализм принципу "Мета виправдовує кошти". Осн. філософський труд - "Думки", - незавершеним (изд, що залишився. посмертно, в 1669), П. писав в період важкого нервового захворювання, заплутавшись в протиріччях між сумнівом, невірою і релігійним фанатизмом. Затвердження потужності людського розуму (услід за Декартом) і. СОЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕСТ - (социометрия і англ. test - випробування, дослідження) - спеціальний социометрический метод, прийом і спосіб фіксації, вимірювання і дослідження установок, оцінок, переваг і бажань людей, що виявляється ними відносно інших людей або груп в процесі социометрического опиту (тестування). У залежності від предмета, ціліше і задач наукового дослідження, СТ. проводиться по одному або декільком критеріям (в т.ч. по різних різновидах коммуникативних критеріїв), за допомогою яких при аналізі відповідей на стандартизовані питання про бажання, перевагу і можливість взаємодії з тими або інакшими людьми. Таксономія - (від греч. taxis розташування, порядок і nomos закон) - теорія класифікації і систематизації складноорганізованих об'єктів, що мають звичайно ієрархічну будову (органічний мир, об'єкти географії, геології, язикознания, етнографія і т.д.). Поняття виникло в біології (термін запропонований в 1813 швейцарським ботаніком О. Декандолем, що розробляв класифікацію рослин). Протягом тривалого часу термін вживали як синонім систематики. У 60-70-х рр. 20 в. виникла тенденція визначати біологічну систематику більш широко - як науку про різноманіття живих організмів і родинні відносини між ними, а.