На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Юридичні факти у кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження юридичних фактів у кримінальному процесі ... 5
1.1. Поняття та класифікація юридичних фактів в теорії права ... 5
1.2. Поняття юридичних фактів у кримінальному процесі ... 7
Розділ 2. Види юридичних фактів у кримінальному судочинстві ... 12
2.1. Класифікація юридичних фактів у кримінальному процесі ... 12
2.3. Кримінально-процесуальні акти та фактичні склади в кримінальному судочинстві ... 14
2.2. Оціночні юридичні факти у кримінальному процесі ... 24
Висновки ... 34
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Юридичні факти у кримінальному процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Юридичні факти у кримінальному процесі"

Курсова робота "Юридичні факти у кримінальному процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Юридичні факти у кримінальному процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Юридичні факти у кримінальному процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Юридичні факти у кримінальному процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

МАРКСИСТСЬКА КУЛЬТУРОЛОГИЯ - напрям культурологич. думці (первинне зап.-европ., потім русявий. і росс., радянської, а в 20 в. світової), що розвивалося під ідейним і методологич. впливом філософії марксизму (поглядів Маркса, Енгельса і їх зап. послідовників, пізніше за Леніна і його послідовників), а особливо - практики революційної боротьби в 20 в. і социалистич. будівництва в СРСР. Самі основоположники марксизму (до яких в Росії відносяться також Плеханов і Ленін) не вважали себе культурологами не тільки тому, що культурологии як отд. наукової дисципліни ще не існувало, але і тому, що питання культури (в тому числі. неЛІНІЙНИХ ДИНАМІК ТЕОРІЯ - теорія, що конституюється в сучасній культурі, що описує процеси, які можуть бути віднесені до нелінійних, тобто таким, в процедурности яких реалізовує себе феномен версифікації (гілкування) перспективних траєкторій еволюції. Ідея линейности була домінуючою в європейській культурі протягом практично всій її історії, бо освоєні досі типи системної організації об'єктів (від простих складових до тих, що розвиваються) могли бути адекватно інтерпретовані в цій парадигмі. У естественнонаучном пізнанні це знаходить своє вираження в ідеї еволюції, в гуманітарному - в ідеї прогресу. За оцінкою. Пробудження національної самосвідомості в російській філософії XVIII-XIX вв. - Пошуки самобутнього початку у вітчизняній історії, потреба, що давно відчувалася в створенні оригінальної, незапозиченої ідейної течії привели до виникнення слов'янофільства, що було природною реакцією на односторонню европеизацию країни, що передувала. Ідеологію слов'янофільства, його крайності, уявний надмірним протест проти насильної европеизации Росії, явну ідеалізацію світу Древньої Русі - все це треба розглядати не ізольовано, але в контексті XVIII-XIX вв. і як частина загальної ідейної ситуації, в неодмінному зв'язку із западничеством, яке при всій полеміці зі слов'янофільством було. Чарлз Сандерс Пірс (1839-1914) - не тільки основоположник прагматизму, але і найбільший американський філософ, що був одночасно також математиком, астрономом, хіміком, логіком. В процесі своїх наукових досліджень Пірс висунув багато нових ідей, які зіграли важливу роль в розвитку окремих галузей знання. Він - творець семіотики і вніс великий внесок до становлення символічної логіки. Термін "прагматизм" означає (від греч. прагма - справа) напрям у філософській думці, який вважає, що філософія повинна мати практичну спрямованість. До цієї течії, окрім Пірсу, також примикали У. Джеме і Дж. Дьюї. Головні принципи прагматизму.
Кожна вагома структурна частина курсової "Юридичні факти у кримінальному процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МАРКС (МаRх) Карл Генріх - (1818 - 83) - творець (разом з Енгельсом) наукового світогляду - марксизму, що включає в себе діалектичний і історичний матеріалізм, політичну економію і науковий комунізм, вождь міжнародного пролетаріату. Ленін писав, що в "марксизмі немає нічого схожого на "сектантство" в значенні якогось замкненого, закостенілого вчення, виниклого збоку від столбовой дороги розвитку світової цивілізації" (т. 23, з. 40). Марксизм виник в гл. руслі течії всієї світової культури і вбрав в себе не тільки досягнення попередньої філософської, економічної і соціальної думки, що є гл. ЛОССКИЙ Володимир Миколайович - (25. 05 (7. 06). 1903, Петербург - 7. 02. 1958, Париж) - богослов, історик церкви, син Н. О. Лосського. З 1920 по 1922 р. - студент Петроградського ун-та, з листопада 1922 р. - еміграція (Прага, Париж, навчання в Сорбонне). Під час окупації Франциї Л. - активний учасник Опори. Один з організаторів Фр. Православного ин-та імені св. Дионисия, де ним прочитані курси догматичного богословия і церковної історії. З 1945 р. - член редакційної колегії журн. "Живий Бог", з 1947 р. - учасник щорічної конференції англ. - русявий. співдружності ім. св. Албанія і преп. Сергия в Абінгдоне. З 1953 р. -. РИМСЬКИЙ КЛУБ - міжнародна неурядова організація, об'єднуюча в своїх рядах вчених, політичних і суспільних діячів з багатьох країн світу. Створена в 1968 з ініціативи итал. економіста і суспільного діяча А. Печчеї, що був її президентом до своєї кончини в 1984. Після цього президентом Р.к. став франц. вчений А. Кинг. Р.к. проводить щорічні збори, організує симпозіуми, семінари, зустрічі з політичними лідерами і представниками ділового світу. У нього входять представники більше за 50 країн, включаючи російських вчених. Діяльність Р.к. направлена на дослідження глобальних проблем сучасності і ставить своєю метою.
У вступі курсової "Юридичні факти у кримінальному процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АВЕРРОИЗМ - напрям середньовічної філософії, що розробляв ідеї арабського мислителя Аверроеса (Ібн Рушда). У більш загальному значенні А. розвинув матеріалістичні тенденції аристотелизма Ібн Рушда і його послідовників. Ідеї арабських філософів (див. "Арабська філософія") про смертність душі, про вічність і, як наслідок, несотворенности матеріального світу, розроблені Ібн Рушдом, і його теорія подвійної істини були матеріалістично розвинені аверроевской школою. Знання істини протиставлялося вірі, тим самим філософія відділялася від теології. Це намітило основи антитеологических тенденцій в А., окремі тези якого.

ЛЕОНТЬЕВ Костянтин Миколайович - [13(25) січня 1831, з. Кудиново, Калужської губ. - 12(14) листопада 1891, ТроїцеСергиєва лавра] - російський філософ, письменник, публіцист. У 1850 - 54 навчався на медичному факультеті Московського університету. Брав участь в Кримській війні. У кон. 1850-х - 60-е рр. на дипломатичній службі. У 1871 смертельно захворівши, звернувся до релігії і залишив службу. З 1880 Леонтьев знову на державній службі як цензор Московського цензурного комітету. У 1887 за станом здоров'я вийшов у відставку і влаштувався в Оптіной пустелі. У 1891 таємно постригся в ченці; невдовзі він покинув Оптіну пустель і. БЕРКЛИ Джордж - (12.3.1685, поблизу Килкенні, Ірландія - 14.1.1753, Оксфорд), англ. філософ, представник суб'єктивного ідеалізму. З 1734 єпископ в Клойне (Ірландія). Осн. соч.: "Досвід нової теорії зору" (1709, русявий. пер. 1912); "Трактат про початки человеч. знання" (1710, русявий. пер. 1905); "Три розмови між Гиласом і Філонусом" (1713, русявий. пер. 1937); "Алсифрон, або Дрібний філософ" (v. l-2, 1732, русявий. пер. 1978); "Сейрис, або Ланцюг филос. роздумів і досліджень..." (1744, русявий. пер. 1978). Філос. вчення Б. пройнятий прагненням спростувати матеріалізм в.
Список літератури курсової "Юридичні факти у кримінальному процесі" - більше 20 джерел. ПЕРШООСНОВА - уявлення про хаотичне, недетермінований буття чистих абсолютів - ідеального Йому-в-собі і реального Чомусь-в-собі. Це уявлення присутнє в більшості історичних, релігійних, філософських пам'ятниках древності, що трактують питання про походження світобудови. Схематично це уявлення може бути розгорнене таким чином. Роздільне буття противотождественностей знову породжує взаємне тяжіння, викликаючи процес злиття двох абсолютів в сингулярности. Це момент буття, коли в ідеальному, в нескінченно малій точці реальне переходить з Чомусь-в-собі в Нечто-в-оно, т. до. тільки в сингулярности може. КРУГООБІГУ ІСТОРИЧНОГО ТЕОРІЇ - збірне позначення для поширених в історії суспільств. думки представлень і концепцій, згідно крим суспільство загалом або його отд. сфери (политич. життя, культура і інш.) ніби рухаються по замкненому колу з постійним поверненням назад, до початкового стану, і подальшими новими циклами відродження і занепаду. Такого роду погляди склалися у мн. філософів і істориків ще в древньому світі, напр. у Арістотеля, Полібія, Сима Цяня (145 або 135 - біля 85 до н. е.) і були продиктовані прагненням убачити определ. порядок, єств. ритм, закономірність, значення в хаосі історія, подій аналогічно з кругообігом.

ФУРЬЕ Франсуа Марі Шарль - (7 квітня 1772, Безансон - 10 жовтня 1837, Париж) - один з основоположників французького утопічного соціалізму. Народився в купецькій сім'ї, майже все життя служив в торгових будинках. Свої соціальні погляди і проекти суспільного перевлаштування виклав в анонімній брошурі "Про торгове шарлатанство" (Sur les charlataneries commerciales, 1807), в книзі "Теорія чотирьох рухів і загальних доль" (Theorie des quatre mouvements, 1808, русявий. пер. 1938), в "Трактаті про домоводческо-землеробську асоціацію" (Traite de lassociation domestique agricole, 1822).
Посилання в тексті роботи "Юридичні факти у кримінальному процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. "МАДХЬЯМАКА-КАРИКА" - (санскр. "Mula-madhyamakakarikah" - "Корінні строфи об Средінності") - основоположний трактат махаянской школи мадхьямика, створений у 2 в. Нагарджуной і вхідний в канонічні буддійські збори на китайській (див. Тршттака) і тибетском (Данджур) мовах. Санскритський текст зберігся тільки в складі "Прасаннапади" Чандракирті, що є коментарем на 447 строф твору Нагарджуни. Трактат являє собою керівництво по логико-полемічній майстерності, застосовуючи яке монахи-мадхьямики піддавали деструкции філософські поняття ідейних противників, спростовували їх доводи. ШЕЛЬСКИ Хельмут - (14 жовтня 1912, Хемніц - 24 лютого 1984, Мюнстер) - німецький соціолог, представник антропологічного напряму в соціології Уче" никА Гелена Викладав соціологію в Гамбурге (з 1948), в Вестфальськом університеті (з 1960) одночасно керував Центром соціальних дослідженні в Дортмувде В 1966 - професор університету в Білефелвде, з 1973 - в Мюнстере. Основні напрями досліджень: людина і держава в умовах науково-технічної цивілізації; соціологія культури і соціальних інститутів; соціологія труда, автоматизації, релігії, утворення, сім'ї. Драму сучасного західного суспільства Шельськи. РИТОРИЧНОСТЬ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ - АНГЛ. RHETORICAL CHARACTER OF FICTIONAL LANGUAGE. Постмодернистское розуміння мови проголошує риторику основою для всіх семантичних інтерпретацій; при цьому структура мови стає наскрізь "тропологической", на перший план в якості смислопорождающих висуваються внутрішні елементи мови, ніби іманентна йому "риторична форма", що звільняє його від прямого зв'язку з внеязиковой реальністю. Самий авторитетний представник американського деконструктивизма П. де Ман, як і Дерріда, виходить з тези про "риторичний характер" літературної мови, що, ніби, в обов'язковому порядку.

ПРИРОДНА РЕЛІГІЙНІСТЬ - властива природі людини спрага встановити єдність з Тим, Хто не має нашої обмеженості і слабості, і з Ким реальність знаходить повноту. Це також пошук свідомості життя, етичної досконалості, особистого порятунку, принятости навколишніми людьми в своїх кращих сторонах, прагнення бути співучасником чогось високого і чистого, увійти в співтовариство з вищими запитами, де можна бути як будинки, мати предмет шанування і відданості і пр. Оцінки природної релігійності різні. 1) Людина сама створює собі образ Бога як проекцію бажаного на вище - у вигляді сильної і довершеної істоти для уявного. ПАРАМИТИ - (санскр. paramita - досконалість) - иерархизация доброчесності і досягнень адепта в буддизмі. У введенні до палийскому зборів джатак повідомляється про брахмане Сумедхе (майбутній Будда), який обіцяв і собі, і своєму вчителю практикувати 10 доброчесності, ведучих до стану Будда. Серед них: 1) щедрість, 2) етична поведінка загалом, 3) мироотвержение, 4) мудрість, 5) старанність, 6) стриманість, 7) правдивість, 8) рішучість, 9) сорадование, 10) байдужість (Джатаки 1.19 - 28). У неканонічному буддизмі стала виключно популярною дещо інакша схема парамит, розроблена в "Бодхисаттва-бхумі". РОСТОУ Уолт Уїтмен - (7 жовтня 1916, НьюЙорк) - американський економіст і соціолог. Дістав освіту в Йельськом і Оксфордськом університетах. Викладав економічну історію в університетах США і Великобританії, з 1969 - в університеті штату Техас. Ряд років знаходився на державній службі. Творець поряд з Р. Ароном сучасного варіанту теорії індустріального суспільства. Як альтернатива марксизму розробляв теорію стадій економічного зростання як загальну теорію історичного розвитку суспільства. Ростоу виділив в історії суспільства п'ять стадій, кожна з яких характеризується певним рівнем технологічного розвитку: 1). ЖАНРИ ФІЛОСОФСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ в античності - Виникають і розвиваються разом з створеним античною філософією інститутом школи як одне з інструментів придбання, збереження, розвиток і передача знання І розгляду, засвоєння і критик думок. Основна і перша прикмета всякого професійного філософствування формується ще в школі древніх піфагорійців: мова йде про систематичну роботу по тлумаченню священних текстів, яка у елеатов доповнюється систематичним обговоренням окремих тез. Аристотель називає Зенона винахідником діалектики (фр. 54 Rose), що означає складання спеціальних міркувань на певну тему. Знання фіксуються в спеціально і.